Paracetamol vplýva na vývoj nervového systému plodu

Pregnant woman against wooden doorNová štúdia nórskych a kanadských epidemiológov dokazuje súvislosť medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a poruchami vývoja nervového systému u detí. Jej výsledky zverejnil lekársky časopis International Journal of Epidemiology a publikoval ho 27. januára 2014 Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., v článku Vplyv podania paracetamolu na vývoj plodu v českom časopise Medical Tribune.

Do sledovania bolo zaradených 3 000 dvojíc súrodencov rovnakého pohlavia, z ktorých jeden bol počas prenatálneho vývoja vystavený paracetamolu a druhý nie. Štúdia bola kontrolovaná na vplyv širokého spektra ďalších významných genetických a environmentálnych faktorov vrátane infekcií, horúčkovitých ochorení, užívanie ďalších liekov, konzumáciu alkoholu a fajčenie.

Deti, ktoré boli prenatálne vystavené paracetamolu na dobu dlhšiu ako 28 dní, vykazovali nižšiu úroveň motorických zručností, komunikačných schopností a vyššiu početnosť problematického správania ako súrodenci, ktorí neboli paracetamolu vystavení. Pri užívaní paracetamolu po dobu kratšiu ako 28 dní bolo spektrum negatívnych efektov podobné, ale prejavy boli slabšie. Aby epidemiológovia mohli odlíšiť efekt paracetamolu od efektov ochorenia, ktoré bolo príčinou užívania tohto lieku, sledovali efekty prenatálnej expozície aj u ibuprofénu. U tohto lieku sa efekt na vývoj nervového systému nepodarilo preukázať.

“Výsledky štúdie posilnili naše obavy z toho, že dlhodobé užívanie paracetamolu počas tehotenstva môže mať na vývoj dieťaťa negatívne účinky. Avšak príležitostné užívanie paracetamolu po krátku dobu zrejme nie je pre plod škodlivé. Je dôležité zdôrazniť, že z epidemiologickej štúdie nemožno vyvodiť záver o kauzálnom vzťahu medzi užívaním paracetamolu matkami počas tehotenstva a poruchami vývoja u detí. Vzhľadom na to, že ide o prvú štúdiu svojho druhu s takými výsledkami, je potrebné, aby prebehol ďalší výskum, ktorý naše nálezy potvrdí alebo vyvráti, “ hovorí vedúca epidemiologického tímu Hedvig Nordengová z univerzity v Oslo. “Naše nálezy sú v súlade so všeobecnými odporúčaniami lekárskych autorít. Pri bolestiach je liekom prvej voľby paracetamol. Ale počas tehotenstva by malo byť užívanie všetkých liekov obmedzené.”

Autor: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Zverejnené v Medical Tribune 1 / 2014, 27.01.2014

Zdroj : Medical Tribune

Prevzaté z láskavým súhlasom redakcie

Medical_Tribune