VšZP preplatí všetkým poistencom očkovanie proti chrípke

3riadkove_VsZP_logo

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce roky VšZP vytvorila osobitný Fond zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú uhrádzané náklady za vakcínu proti chrípke aj u tých poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia o očkovanie záujem.
VšZP aj naďalej, v sezóne 2016/2017, uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania u všetkých poistencov, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis:

Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedené v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

Pre zabezpečenie úhrady vakcíny proti chrípke u poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia záujem o očkovanie a všeobecný lekár očkovanie proti chrípke indikuje, VšZP v záujme prevencie závažného ochorenia vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok uvedených v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie.
Úhrada vakcín proti chrípke bude realizovaná maximálne vo výške úhrady zdravotnou poisťovňou podľa aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., fotolia.com