Zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov

Fifty euro banknote whith pills on it

Minister zdravotníctva Viliam Čislák na zasadnutí Odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva oznámil, že návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov postúpi od 29. júna 2015 do legislatívneho procesu; po gremiálnej porade ministra zdravotníctva sa posunie do medzirezortného pripomienkového konania. „Členovia tripartity poznajú návrh zákona už dlhšiu dobu, dnes je naozaj najvyšší čas na riešenie  odmeňovania  zdravotníckych pracovníkov, vcelku a komplexne“, informoval minister Viliam Čislák.

Ministerstvo zdravotníctva už viackrát deklarovalo, že poriadok v platových tabuľkách je možné v prvej fáze realizovať iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Navrhovaný zákon by mal v niektorých pracovných kategóriách mierne zvýšiť mzdu jednotlivých zdravotníkov v štátnych nemocniciach. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2016 – po ukončení riadneho  legislatívneho procesu.

Mzdové podmienky pracovníkov v zdravotníctve je problematika, ktorú treba riešiť, aj preto Ministerstvo zdravotníctva SR prichádza s návrhom zákona a po viac ako 10-tich rokoch vnáša poriadok do usporiadania platov zdravotníkov. Ministerstvo predkladá návrh pokrývajúci všetkých zdravotníckych pracovníkov definovaných zákonom, ktorých je spolu 24. Napokon, takýto postup dlhodobo požadovali všetky zúčastnené strany profesijného dialógu a predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR absolvovali do dnešného dňa mnohé pracovné stretnutia so zástupcami zdravotníckych pracovníkov.

Cieľom tejto legislatívy je zaviesť prehľadnosť a systém do odmeňovania v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú príspevkovými organizáciami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, štátnymi podnikmi v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR alebo obchodnými spoločnosťami v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť.

Návrh stanovuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov, tak ako je v súčasnosti upravená základná zložka mzdy lekárov. Nejde teda o minimálnu mzdu v ponímaní minimálneho mzdového nároku tak, ako to bolo viackrát nesprávne prezentované. Základná zložka mzdy v súčasnosti predstavuje približne 80 – 85% celkovej mzdy a legislatívny návrh počíta s jej zákonnou garanciou a rovnako aj valorizáciou. Návrh zákona vychádza zo skutočnosti, že celková mzda zdravotníckych pracovníkov pozostáva z troch častí:

• zákonom garantovanej základnej zložky mzdy,

• zákonných nárokov ustanovených Zákonníkom práce (mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce),

• ostatných príplatkov a plnení (príplatok za riadenie alebo zastupovanie, osobný príplatok a pod.).

Základná zložka mzdy sa viaže na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR zistenú Štatistickým úradom SR za kalendárny rok,  ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Táto metóda zabezpečuje automatickú každoročnú valorizáciu garantovanej minimálnej základnej zložky mzdy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Navrhnuté koeficienty sa líšia podľa náročnosti vykonávanej práce, či ide o vykonávanie odborných, certifikovaných alebo špecializovaných pracovných  činností.

Dôležité je, že máme zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov, teda nielen sestier a pôrodných asistentiek. Rovnako dôležité je akcentovať skutočnosť, že MZ SR môže ovplyvniť zmeny  len v zdravotníckych zariadeniach, na ktoré má priamy dosah – to znamená v štátnych zdravotníckych zariadeniach“, skonštatoval minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com