Zdravotné informácie pre účastníkov LOH v Brazílii

who-logo1

XXXI. letné olympijské hry sa budú konať v dňoch 5. až 21. augusta 2016 a Paraolympijské hry sa budú konať v dňoch 7.-18. septembra 2016 V Rio de Janeiro v Brazílii. V ďalších piatich mestách sa budú konať zápasy olympijskej futbalovej súťaže – v Belo Horizonte, Brasilii, Manause, Salvadore a São Paulo.

Zámerom nasledujúcich odporúčaní je poradenstvo pre vnútroštátne zdravotnícke orgány a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o postupoch a opatreniach pre cestovateľov, ktorí navštívia Brazíliu, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a zdravie.

Pred odchodom majú byť cestovatelia poučení o zdravotných rizikách v oblastiach, ktoré plánujú navštíviť a s tým súvisiacimi preventívnymi opatreniami, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť nákazy a vzniku úrazov.

Cestovatelia do Brazílie by mali využiť poradenstvo pre cestovateľov, ktoré poskytujú ich vnútroštátne orgány.

Zdravotnícke orgány Brazílie poskytujú zdravotné poradenstvo pre návštevníkov Brazílie na svojej internetovej stránke v portugalskom jazyku (viď doleuvedený zoznam internetových stránok). Zdravotnícke služby, patriace pod verejný jednotný zdravotnícky systém Brazílie (Sistema Únicode Saúde, SUS) sú bezplatné pre všetky osoby, vrátane návštevníkov Brazílie.

Ochorenia, ktorým sa dá zabrániť očkovaním

Medicínske poradenstvo si treba naplánovať čo najskôr pred cestou, ale najmenej 4–8 týždňov pred odchodom, aby sa mohla včas ukončiť očkovacia schéma jednak bežných očkovacích látok, jednak očkovacích látok, špecifických pre tú-ktoré destináciu. Aj keď je odchod už veľmi blízko, stále je čas na vyhľadanie poradenstva aj na očkovanie.

Bežné očkovacie látky

Cestovatelia by mali byť absolvovať očkovanie podľa svojej národnej imunizačnej schémy, pričom tieto schémy sa navzájom líšia podľa jednotlivých krajín. Bežné imunizačné schémy, vypracované národnými orgánmi, zahrňujú očkovanie proti záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, obrne, osýpkam, hepatitíde B, Haemophilus influenzae typu b a v mnohých krajinách aj proti ružienke, príušniciam, žltej horúčke, ľudskému papillomavírusu, arotavírusom a pneumokokovým ochoreniam.

Od júla2015 sa v Brazílii nevyskytujú osýpky, po epidémii, ktorá prepukla po zavlečení jedného prípadu ochorenia. Vzhľadom k tomu, že osýpky sú stále endemickým ochorením prípadne cirkulujú v mnohých krajinách, očkovanie proti osýpkam by malo byť aktuálne, aby sa zabránilo zavlečeniu vírusu do Brazílie. To isté sa vzťahuje na ružienku, ktorá bola v Brazílii eliminovaná v roku 2009.

Divoký poliovírus bol v Brazílii eliminovaný v roku 1989. Cestovatelia, pochádzajúci z krajín, kde sa nedávno objavili prípady obrny, by mali mať ukončené očkovanie.

Cestovatelia, ktorým hrozia závažné komplikácie chrípky,by mali zvážiť očkovanie. WHO odporúča sezónne očkovanie proti chrípke u tehotných žien, starších osôb, jedincov so špecifickými chronickými ochoreniami, u detí vo veku 6-59 mesiacov, aj u zdravotníckych pracovníkov. Upozorňujeme, že WHO odporúča tehotným ženám, aby necestovali na Olympijské hry alebo do oblastí, kde sa vyskytuje vírus Zika. Kmeň vírusu chrípky, ktorý v súčasnosti koluje v Brazílii, A(H1N1)pdm09, sa nachádza vo vakcínach severnej hemisféry 2015-2016 a južnej hemisféry 2016. Olympijské a Paraolympijské hry a budú konať po sezóne chrípky v Rio de Janeiro, ktorej vrchol sa očakáva v júni a v júli; existujú regionálne rozdiely aj prípady vyskytujúce sa celoročne.Ideálne by bolo, keby rizikoví cestovatelia boli zaočkovaní proti chrípke najmenej dva týždne pred odchodom.

Očkovacie látky v súvislosti s cestovaním do zahraničia

V závislosti od cestovného plánu je možné zvážiť u niektorých cestovateľov aj ďalšie očkovacie látky. Ak nie sú očkovaní cestujúcim treba im tieto vakcíny ponúknuť podľa vnútroštátnych odporúčaniami každej krajiny:

 • Hepatitída A: Brazília je krajina so stredne závažnou endemicitou a je ohrozená častým výskytom hepatitídy A;
 • Hepatitída B: Riziko infekcie hepatitídy B je pravdepodobne nízke, s výnimkou cestovateľov s rizikovým správaním, napr. s tetovaním alebo intravenóznym užívaním drog. Očkovacia látka proti hepatitíde B bola v Brazílii zavedená do národnej imunizačnej schémy v roku 1998;
 • Týfus:Incidencia týfusu v Brazílii je najvyššia na severe a severovýchode krajiny, vrátane Amazonas a Manaus, kde sa bude konať olympijská futbalová súťaž;
 • Besnota: Riziko infekcie besnotou v Rio de Janeiro a v ostatných piatich mestách, kde sa bude konať olympijská futbalová súťaž, je zanedbateľné;
 • Žltá horúčka: pre všetkých cestovateľov starších ako 9 mesiacov, cestujúcich do oblastí, kde je riziko prenosu žltej horúčky, sa odporúča jedna celoživotná dávka očkovacej látky. Očkovanie by sa malo vykonať najmenej 10 dní pred odchodom. Vakcína poskytuje celoživotnú ochranu. Očkovanie sa neodporúča osobám, ktoré obmedzia svoj pobyt na miesta, kde sa budú konať Olympijské a paralympijské hry: Rio de Janeiro, Salvador, SãoPaulo. Je možné, že ďalšie medzinárodné šírenie prebiehajúcej epidémie žltej horúčky v Angole prinúti WHO tieto odporúčania upraviť (bližšie informácie sú na doleuvedenom zozname internetových stránok).

Choroby prenášané komármi

Osobné ochranné opatrenia

Aj keď riziko choroby, prenášanej komármi, je v zime nízke, cestovatelia by aj tak mali dodržiavať osobné ochranné opatrenia na zabránenie uštipnutia komárom, a to:

 • Vždy keď je to možné, nosiť cez deň oblečenie (najlepšie svetlých farieb), ktoré zakryje čo najviac tela;
 • Používať repelenty s obsahom DEET (dietyltoluamid), alebo IR 3535  alebo caridinandarena prenášaný na exponovanú plochu kožného povrchu alebo na oblečenie a používaný v prísnom súlade s pokynmi na obale, najmä pokiaľ ide o trvanie ochrany a načasovania opakovanej aplikácie. Pri súčasnom použití repelentu a krému na opaľovanie treba najprv aplikovať krém na opaľovanie a potom repelent;
 • Vyberať si hygienické zariadenia s tečúcou vodou a fyzickými bariérami ako sú dôkladné kryty na okná aj dvere, aby sa komáre nedostali dnu;
 • Vyhýbať sa v mestách oblastiam bez tečúcej vody a so slabým hygienickým vybavením, ktoré predstavujú ideálnu živnú pôdu pre komárov.

Arbovírusy prenášané komármi rodu Aedes

Okrem žltej horúčky (viď horeuvedené požiadavky na očkovanie), ochorenia sprostredkované komármi z rodu Aedes zahrňujúochorenie chikungunya, dengue avirusZika.

Dengue achikungunya

Podrobné informácie o horúčke dengue achikungunya sú k dispozícii na internetových stránkach  brazílskeho Ministerstva zdravotníctva, WHO a PAHO/AMRO (viď doleuvedený zoznam internetových stránok). Neexistuje očkovanie proti chikungunya. Očkovanie proti dengue sa cestovateľom neodporúča.

Vírus Zika

Infekcia vírusom Zikaobyčajne vyvoláva mierne ochorenie, a mnohé prípady infekcie prebiehajú asymptomaticky. Avšak po prepuknutí epidémie vírusom Zikaa jeho následnom rozšírení na americký kontinent sa pozoroval nezvyčajný nárast závažných neurologických chorôb u potomkov tehotných žien, ktoré sa infikovali, vrátane prípadov mikrocefalie a vrodených neurologických malformácií. U dospelých sa pozorovali prípady Guillain-Barrésyndrómu (GBS), zriedkavá ale závažná forma svalovej slabosti. Na základe rastúcich dôkazov výskumu existuje vedecký konsenzus, že vírus Zika je príčinou mikrocefalie a Guillain-Barré syndrómu. Vírus Zika sa prenáša prevažne komármi, aj keď sa stále viac pozoruje prenos pohlavnou cestou.

Na základe súčasných poznatkov o infekcii vírusom Zika, a s tým súvisiacimi komplikáciami, sa národným zdravotníckym orgánom a lekárom odporúča:

 • Cestujúcim do oblasti prebiehajúcej epidémie vírusu Zika, vrátane Brazílie, poskytnúť aktuálne poradenstvo o vhodných opatreniach na zníženie rizika infekcie, ako je zabránenie uštipnutiu komárom a bezpečný sex (napr. správne a dôsledné používanie kondómov); a o možných dôsledkoch a komplikáciách infekcie, najmä u žien, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť; bezbariérové formy antikoncepcie neochránia pred prenosom infekcie;
 • Poradiť tehotným ženám, aby necestovali do oblastí, kde sa v súčasnosti vyskytuje epidémia vírusu Zika, vrátane Brazílie;
 • Poradiť ženám, ktoré neúmyselne otehotnejú alebo v Brazílii zistia, že sú tehotné, prípadne krátko po návrate z Brazílie, a/alebo z ostatných oblastí s prebiehajúcou epidémiou, aby kontaktovali svojho lekára;
 • Poradiť tehotným ženám, ktorých sexuálni partneri žijú alebo cestujú do oblasti s výskytom vírusu Zika, aby počas celého tehotenstva zabezpečili bezpečný sex, prípadne sa zdržali pohlavného styku;
 • Poradiť cestovateľom, aby sa postarali o bezpečný sex alebo abstinovali počas ich návštevy v Brazílii, a/alebo v iných oblastiach s prebiehajúcou infekciou vírusom Zika, a aspoň osem týždňov po návrate. Ak muži pociťujú príznaky ochorenia vírusom Zika, mali by uplatňovať bezpečnejšie sexuálne praktiky alebo abstinovať najmenej šesť mesiacov;
 • Poradiť cestovateľom, vracajúcim sa z Brazílie, a/alebo z iných oblastí s prebiehajúcim prenosom vírusu Zika, aby nedarovali krv aspoň štyri týždne po návrate z tejto oblasti1;

Poradiť lekárom, aby mysleli na vírus Zika u cestovateľov, vracajúcich sa z Brazílie a/alebo iných oblastí, kde sa prenáša vírus Zika;

 • Národné orgány by mali praktickým lekárom dať jasné pokyny o tom, ako odosielať cestovateľov s podozrením na virus Zika  podľa potreby na vhodnú klinickú liečbu a vyšetrenia.

Malária (prenášaná komármi Anopheles)

Riziko prenosu malárie je zanedbateľné alebo neexistujúce okrem administratívnej oblasti Amazonu, čo zodpovedá severným štátom Brazílie. Patrí sem mesto Manaus, v ktorom sa budú konať niektoré olympijské futbalové zápasy.

Infekcie parazitom Plasmodium falciparum predstavujú približne 15% prípadov malárie v Brazílii. V oblastiach, postihnutých maláriou, treba okrem prevencie uštipnutia komárom (vrátane použitia repelentov a spánku pod ochrannou sieťou napustenou insekticídmi) zvážiť chemoprofylaxiu liekmi atovaquone–proguanilom alebodoxycyklinom, prípadnemefloquine, ktorá sa vyberie na základe hlásených vedľajších účinkov a kontraindikácií. Alternatívne pri cestovaní so odľahlých oblastí s nízkym rizikom malárie sa môže prevencia uštipnutia hmyzom kombinovať s urgentnou stand-by liečbou (SBET).

Na základe hodnotenia rizika brazílskych úradov národné smernice nezahrňujú odporúčania pre chemoprofylaxiu malárie. Preto dostupnosť týchto liekov počas pobytu v Brazílii bude obmedzená a antimalariká si treba kúpiť pred cestou do Brazílie. Cestovatelia, ktorí ochorejú na horúčku počas cestovania do rizikových oblastí malárie v Brazílii, by mali okamžite vyhľadať lekára (viď doleuvedený zoznam internetových stránok diagnostických a liečebných zdravotníckych centier). Cestovatelia, ktorí ochorejú na horúčku v priebehu až do jedného roka po návrate by mali informovať svojho lekára o cestovateľskej anamnéze. Očkovanie proti malárii neexistuje.

Pohlavne prenášané infekcie (iné ako vírus Zika)

Riziko HIV infekcie, syfilisu, kvapavky, chlamýdií, herpesu, vírusom hepatitídy B (HBV), a iných pohlavne prenášaných infekcií sa prevažne obmedzuje na cestovateľov s rizikovým sexuálnym správaním, čo predstavuje pohlavný styk bez ochrany a to najmä v prípade prostitúcie, homosexuálneho styku a intravenózneho užívania drog. Preto sa odporúča bezpečný pohlavný styk, najmä dôkladné a správne použitie kondómov. Brazílske úrady zahájili kampaň na podporu zdravia a prevencie v súvislosti s pohlavne prenášanými ochoreniami, AIDS a hepatitídou (viď doleuvedený zoznam internetových stránok).

Bezpečnosť potravín a vody

Vzhľadom k tomu, že gastrointestinálne infekcie môžu byť v Brazílii časté, zdravotnícki pracovníci by mali poradiť cestovateľom, aby podnikli preventívne opatrenia na zabránenie ochorenia vyvolaného nebezpečnou potravinou alebo nápojom. Tieto opatrenia zahrňujú: časté umývanie rúk a vždy pred manipuláciou alebo konzumáciou potravín; presvedčiť sa, či jedlo bolo dôkladne uvarené a je horúce, výber bezpečnej vody, napr. voda vo fľašiach alebo ak sú pochybnosti, voda  dôsledne prevarená) vyhnúť sa nevarenému jedlu, okrem zeleniny a ovocia, ktoré sa dá ošúpať alebo olúpať; vyhýbať sa jedlu v bufetoch, na trhoch, v reštauráciách alebo u pouličných predajcov, ak nie sú horúce alebo zamrazené/na ľade.

Kvalita rekreačnej vody v Rio de Janeiro, vrátane miest, kde sa budú konať Olympijské  a Paralympijské hry, je suboptimálna kvôli kontaminácii odpadových vôd. Zatiaľ čo prebiehajú nápravné opatrenia, cestovatelia sa majú riadiť radami, vydanými kompetentnými miestnymi orgánmi (viď doleuvedený zoznam internetových stránok).

Iné riziká infekčných chorôb

Riziko pre cestovateľov infekcií prenášaných vzduchom ako je tuberkulóza a meningitída, je obmedzené, pokiaľ sa nebudú zdržiavať v preľudnených uzavretých priestoroch

Cestovatelia dooblasti Belo Horizonte by si mali byť vedomí rizika brazílskej škvrnitej horúčky, prenášanej komármi , vyvolanej baktériou Rickettsia rickettsii, a ktorá môže vzniknúť pri kontakte s infikovaným hlodavcom capybara.

Cestovatelia do oblasti Salvadoru by si mali byť vedomí rizika leptospirózy, vyvolanej baktériou Leptospira, ktorá môže vzniknúť po expozícii kože a slizníc vode a pôde kontaminovatej močom infikovaných zvierat. Baktériu môže prenášať veľké množstvo zvierat.

Riziko leishmaniázy (kutánnej aj viscerálnej), schistozomiázy, lymfatickej filariázy, a iných zanedbaných tropických chorôb sa väčšinou spája s odľahlými oblasťami severovýchodného regiónu Brazílie.

Bezpečnosť a ochrana a iné zdravotné riziká

V Brazílii existujú zločiny vrátane krádeží a násilných trestných činov.Cestovatelia by mali byť poučení o dodržiavaní opatrnosti a používať len oficiálnu letiskovú taxislužbu či prepravné autobusy, aby necestovali sami v noci, aby sa vyhýbali pochybným oblastiam, a cestovali so spoločníkom.

Dopravné nehody a poranenia, spôsobené najmä autohaváriami, sú vedúcou príčinou úmrtia cestovateľov mladších ako 55 rokov. Po silných dažďoch bleskové povodne a zosuvy pôdy najmä v mestských oblastiach sú častou príčinou zranení a iných mimoriadnych udalostí.

Cestovatelia by si mali uvedomiť aj výskytosť jedovatých zvierat, ako sú škorpióny a hady, a dodržiavať opatrenia na zabránenie akéhokoľvek kontaktu s týmito zvieratmi. Miestne zdravotnícke orgány poskytnú bližšie informácie o špecifických rizikových oblastiach.

V praxi je dobrým zvykom lekárov systematicky odoberať cestovateľskú anamnézu od svojich pacientov, pričom berú do úvahy, že niektoré infekcie, spojené s cestovaním, majú dlhú inkubačnú dobu.

Zoznam internetových stránok pre ďalšie informácie

1 Národné zdravotnícke orgány/národné transfúzne služby by mali zaviesť adekvátne postupy na zníženie rizika prenosu infekcií prenášaných komármi pri transfúzii, vrátane dočasného vylúčenia darcov s vysokým rizikom infekcie kvôli cestovaniu do zahraničia

Zdroj: Kancelária WHO na Slovensku

Foto: kancelária WHO na Slovensku