Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Vieme, že sme na správnej ceste a pôjdeme po nej ďalej

svlsV ambulantnom sektore stále rezonuje problematika prehliadok mŕtvych tiel. Novela zákona, ktorá sa ich snaží uviesť do právne aj vecne akceptovateľnej praxe, vyvolala invektívy, vášne aj hlboké pocity frustrácie. Ako uviedla Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), novela zákona mala 17 verzií, pretože v nich opakovane dochádzalo k zásahom rôznych subjektov.

Palušková považuje za najdôležitejšie dva zásadné fakty. Pôvodný návrh zákona ukladal výlučne všeobecným lekárom povinne vykonávať prehliadky mŕtvych na území celého Slovenska, na druhom mieste bola možnosť využiť na túto prácu dobrovoľníkov a až na poslednom mieste bola povinnosť ÚDZS zaistiť vykonávanie prehliadok profesionálmi. SVLS sa opakovane veľmi dôrazne na MZ SR ohradila voči diskriminácii  všeobecných lekárov a razantne žiadala zmenu návrhu zákona. Zo všetkých organizácií združujúcich lekárov na území SR ako jediná žiadala nie kozmetickú, ale reálnu zmenu návrhu zákona. Svoje požiadavky podporila precíznou právnou analýzou, ktorej závery akceptoval minister zdravotníctva aj NR SR. Jej výsledkom bola identifikácia právneho nesúladu s viacerými legislatívnymi úpravami a protiústavnosťou navrhovaného zákona. Následne sa na žiadosť ministra zdravotníctva uskutočnilo víkendové stretnutie predstaviteľov SVLS a ministra zdravotníctva a udiala sa historická zmena. Na podnet SVLS sa na prvé miesto dostala povinnosť ÚDZS obstarať prehliadky mŕtvych prostredníctvom verejného obstarávania, čím je štát zákonom zaviazaný prehliadky zabezpečiť prostredníctvom profesionálov.

“SVLS tvrdo trvala a vždy bude trvať na tom, že jedinou cestou na odborne a právne korektné vykonávanie prehliadok je ich profesionalizácia”, povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS.

V prípade, že organizátor ešte nie je vysúťažený, resp. v priebehu svojej činnosti jej výkon ukončil, nastupuje možnosť vykonávať prehliadky dobrovoľníkmi. Až na poslednom mieste je povinnosť lekárov bez ohľadu na špecializáciu vykonať prehliadky vo verejnom záujme.

Ďalšou historickou zmenou je jasné vymedzenie, že prehliadky v nemocniciach vykonáva vysúťažený organizátor. V období, keď činnosť nevykonáva,  prehliadky uskutočňujú lekári špecialisti-zamestnanci nemocnice. Pokiaľ nie je ukončený výber organizátora, prehliadky zabezpečujú dobrovoľníci. V prípade, že ambulantní lekári nemajú záujem prehliadky vykonávať dobrovoľne, nastupuje rovnaký model ako v nemocniciach – prehliadajú všetci ambulantní lekári vrátane všeobecných a špecialistov. Špecialisti v takomto prípade teda prehliadajú v nemocniciach a spolu so všeobecnými lekármi aj mimo nich. Každý lekár môže za seba môže nájsť dobrovoľníka.

“Na Slovenku je vydaných 7 200 oprávnení na prehliadky mŕtvych. Navyše máme k dispozícii vyše 150 patológov a súdnych lekárov, ktorí sú jedinými špecialistami v tejto činnosti,” povedala Palušková.”Z toľkého počtu oprávnených lekárov nemôže byť pre ÚDZS v prípade nevyhnutnosti  nemožné spravodlivo dočasne (do obstarania organizátora) zabezpečiť prehliadky. Súdni lekári, patológovia a dobrovoľníci dokážu zabezpečiť do obstarania všetko potrebné. Ak v zákone zostane povinnosť ako posledná možnosť v špecifických situáciách, nemôže sa týkať iba jednej skupiny lekárov, ktorá navyše nemá na takúto činnosť žiadnu prípravu. V prípade nevyhnutnosti aj teraz špecialisti prehliadajú v nemocniciach, naisto to dokážu aj ich ambulantní kolegovia. Samozrejme, v spravodlivej spolupráci so všeobecnými lekármi,” vysvetlila Palušková. 

Politickým zásahom došlo k ďalšej zmene novely zákona, ktorá je diskriminačná, protiústavná a neodôvodnene poškodzuje záujmy vymedzenej skupiny občanov Slovenskej republiky.

SVLS zásadne nesúhlasí so súčasnou svojvôľou pri rozpisovaní výlučne všeobecných lekárov do zoznamov prehliadajúcich lekárov uverejnenej na stránke ÚDZS. Stále platí zákon schválený v decembri 2017, ktorý úradu ukladá rovnomerne rozpisovať ambulantných lekárov bez ohľadu na špecializáciu. SVLS finišuje s prípravou právnych krokov, ktoré ovplyvnia ďalší postup SVLS pri zabezpečení ochrany záujmov všeobecných lekárov.

“Opakovane som sa vyjadrila, že všeobecných lekárov organizácie, ktoré deklarovali zastupovanie ich záujmov, doslova prehodili cez palubu vo chvíli, keď sa im to hodilo,” povedala Palušková. “Treba jasne povedať, že všeobecní lekári zostali osamotení. Keď sa legitímne bránia voči diskriminácii, sú obviňovaní z rozoštvávania lekárov. Je to zábavné – pokiaľ trpezlivo ťahali káru prehliadok sami, plahočili sa 13 rokov po potokoch, lesoch a povalách alebo v ohrození vlastného zdravia či života bez potrebných vedomostí, zručností a vybavenia na vlastných autách za doslova almužnu, všetkým organizáciám to vyhovovalo. Keď frustrovaní žiadali o pomoc, vždy sa im dostalo odpovede, že sa to “nedá”. Keď si pomohli sami, legitímne uviedli návrh zákona so súladu s právom a zdravým rozumom, pretože sa to “dá”, zrazu sú nepriateľmi celej zemegule.” Ako ďalej uviedla, SVLS bude naďalej pokračovať v právne relevantných aktivitách v prospech všetkých všeobecných lekárov.

“Nikdy som voči svojej osobe aj voči SVLS nezažila toľko prízemných útokov a klamstiev ako v posledných dvoch týždňov. Treba sa pozrieť, kto ich hovorí a prečo to robí. Určite sa v komunikácii neznížim na úroveň neprajníkov všeobecných lekárov. Viem, že sme na správnej ceste a pôjdeme po nej ďalej. Invektívy voči komukoľvek zo SVLS na tom určite nikdy nič nezmenia. Robíme to pre všetkých všeobecných lekárov, preto to má pre nás obrovský význam,” uzavrela Palušková.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)