Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár pre dospelých

Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Číslo: S07496-2013-OZS  Dňa: 23. 9. 2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento metodický pokyn:

Čl. I
(1) Formát údajov a príslušné dávky pre vyhodnotenie indikátora kvality, metodika spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora kvality (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob výpočtu vrátane štandardizácie, ak je potrebná), forma prezentácie indikátora kvality a spôsob interpretácie indikátora kvality sú pre sledované indikátory kvality uvedené v prílohe č. 1.
(2) Údaje potrebné na vyhodnotenie indikátorov kvality1) zbierajú zdravotné poisťovne v jednotnej forme. Údaje potrebné na určenie efektívnosti využitia zdrojov (ekonomických indikátorov) zbierajú zdravotné poisťovne tiež v jednotnej forme.
(3) Údaje pre vyhodnotenie indikátorov kvality zbierajú zdravotné poisťovne, s ktorými poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z mesačných dávok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
(4) V ústavnej zdravotnej starostlivosti sa hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonáva v jednotlivých zariadeniach zvlášť podľa jednotlivých oddelení. Oddelenia špecializovaných nemocníc, univerzitných nemocníc a fakultných nemocníc sa hodnotia medzi sebou v zvláštnej skupine a oddelene od ostatných všeobecných nemocníc. Dôvodom je väčšia koncentrácia závažnejších prípadov v špecializovaných zariadeniach a možnosť aplikácie
diferencovanejšieho spektra liečebných modalít u pacientov. Zoznam špecializovaných nemocníc, univerzitných a fakultných nemocníc je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Hodnotenie indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti zverejňujú zdravotné poisťovne na svojej internetovej stránke raz ročne, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
(6) Minimálny súbor údajov zverejnených zdravotnými poisťovňami pri hodnotení indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obsahuje názov indikátora, strednú hodnotu indikátora za zdravotnú poisťovňu, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti, hodnotenie úrovne indikátora kvality.
(7) Hodnotenie úrovne indikátora kvality u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je označené
nasledovnými symbolmi
Úroveň 0 *
Úroveň 1 **
Úroveň 2 ***
Úroveň 3 ****
Úroveň 4 *****

Čl. II
Zrušuje sa metodický pokyn č. 12337/2009 z 27. apríla 2009 uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 21. mája 2009.

Čl. III
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zuzana Zvolenská, v.r.
ministerka

INDIKÁTORY KVALITY NA HODNOTENIE POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

C. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých

C.1. Výsledky zdravotnej starostlivosti
C.1.1. Index prevencie u dospelých poistencov
Popis indikátora: Pomer počtu pacientov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka k celkovému počtu kapitovaných pacientov
Formát a zdroj údajov:
Dávky: 748 (hlásenie o počte poistencov u lekára) zo záhlavia dávky položky 1 až 5; z tela dávkypoložky 1, 2
751 (ambulantná zdravotná starostlivosť) zo záhlavia dávky položky 1 až 6; z tela dávky položky 2, 4, 5.
Metodika spôsobu získania výslednej hodnoty indikátora:
Výpočet indikátora (I):
Čitateľ (C): Počet poistencov s vykonanou preventívnou prehliadkou výkon 160 (1 krát za 2 roky u poistencov vo veku 18 a viac rokov)
Menovateľ (M): Priemerný počet všetkých poistencov vo veku 18 a viac rokov v starostlivosti lekára
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých s kapitáciou I = C/M (na dve desatinné miesta)
Odporučená štandardizácia: bez štandardizácie
Forma prezentácie indikátora:
Prezentácia podľa jednotlivých poskytovateľov: forma zoznamu s možnosťou výberu podľa základných triediacich kritérií (kraj, okres miesta činnosti, názov poskytovateľa, dosiahnutá úroveň starostlivosti v poslednom sledovanom období).
Prezentácia podľa jednotlivých regiónov (krajov): porovnanie úrovne starostlivosti v jednotlivých krajoch a SR.
Časový vývoj indikátora: vývoj stredných hodnôt indikátora za zdravotnú poisťovňu a časového obdobia jedného roku.

Forma interpretácie indikátora:
Úroveň 0: ak hodnota ukazovateľa (I) za poskytovateľa je menšia ako stredná hodnota ukazovateľa za
zdravotnú poisťovňu, znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky (2xŠO) I< (SH-2xŠO)

Úroveň 1: ak hodnota ukazovateľa za poskytovateľa je menšia ako stredná hodnota ukazovateľa za
zdravotnú poisťovňu znížená o jednu štandardnú odchýlku (ŠO) a zároveň väčšia, ako stredná hodnota
ukazovateľa za zdravotnú poisťovňu, znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky (SH – 2xŠO) ≤ I < (SH – ŠO)

Úroveň 2: ak hodnota ukazovateľa za poskytovateľa je v intervale stredná hodnota ukazovateľa za zdravotnú poisťovňu ± štandardná odchýlka (SH – ŠO) ≤ I < (SH + ŠO)

Úroveň 3: ak hodnota ukazovateľa za poskytovateľa je väčšia ako stredná hodnota ukazovateľa za zdravotnú poisťovňu vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
(SH+ŠO) ≤ I ≤ (SH+2xŠO)

Úroveň 4: ak hodnota ukazovateľa za poskytovateľa je väčšia ako stredná hodnota ukazovateľa za zdravotnú poisťovňu vrátane dvoch štandardných odchýlok I > (SH+2xŠO)

Celý dokument je k dispozícii tu : vestnik-15-26-2013