Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe  objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a  zobrazovacích vyšetrení

Dňa: 10. júna 2014

Číslo: 02032/2014-SZ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. I

Účel odborného usmernenia

Účelom tohto odborného usmernenia je stanoviť jednotný postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole laboratórnych a zobrazovacích  vyšetrení.

Čl. II

Vymedzenie pojmov

Indikujúci lekár je ošetrujúci lekár[1]),  ktorý indikuje laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.

Vykonávajúci lekár je ošetrujúci lekár, ktorý realizuje potrebné výkony pre zabezpečenie uskutočnenia laboratórnych a zobrazovacích  vyšetrení.

Čl. III

                              Postup pri žiadosti o laboratórne a  zobrazovacie  vyšetrenia indikujúcim lekárom

(1) Indikujúci lekár vyplní žiadanku na laboratórne a  zobrazovacie vyšetrenia (ďalej len „žiadanka“). Žiadanka obsahuje:

a)    meno, priezvisko a rodné číslo pacienta,

b)    kód zdravotnej poisťovne pacienta 2),

c)    kód choroby, pre ktorú lekár žiada vyšetrenie,

d)    vyznačené žiadané vyšetrenie alebo popis vyšetrenia,

e)    pečiatku a podpis indikujúceho lekára,

f)    dátum realizácie vyšetrenia, ak je určený.

(2) Za opodstatnenosť indikovaných vyšetrení a správnosť vyplnenia žiadanky zodpovedá indikujúci lekár.

(3) Indikujúci lekár indikuje, vykonáva a kontroluje realizáciu všetkých ním vyžiadaných laboratórnych a  zobrazovacích vyšetrení potrebných k stanoveniu diagnózy a liečbe pacienta v rozsahu svojej špecializácie.

(4) Pokiaľ indikujúci lekár ním indikované výkony nevykoná sám, môže ich delegovať na lekára so špecializáciou všeobecného lekárstvo v prípade, ak:

a)   medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút,

b)  hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta,

c)   pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu  alebo

d)  pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(5) Ak indikujúci lekár deleguje vykonanie indikovaných vyšetrení na iného vykonávajúceho lekára, zašle správne vyplnenú žiadanku podľa čl. III ods. 1 tohto odborného usmernenia a správu3), v ktorej určí druh, rozsah a lehotu uskutočnenia delegovaných vyšetrení. Súčasne uvedie kontakt na svoju osobu (telefonický, elektronický).

(6) Indikujúci lekár zrozumiteľne informuje pacienta o dôvode a spôsobe delegovania výkonov na vykonávajúceho lekára.

(7) Vykonávajúci lekár realizuje delegované výkony iba v rozsahu uvedenom v správe a na žiadanke zaslanej indikujúcim lekárom. Túto žiadanku potvrdí svojou pečiatkou, podpíše a viditeľne označí slovami „vykonávajúci lekár – doručiť výsledok“ z dôvodu zabezpečenia zaslania výsledku.

­­­­­­­­­­­­­(8) Vykonávajúci lekár výsledky delegovaných laboratórnych a  zobrazovacích vyšetrení doručí indikujúcemu lekárovi.

 

__________________________

3) § 8 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

                           Zber, vyhodnotenie a kontrola výsledkov laboratórnych a  zobrazovacích vyšetrení

(1) Za zber, vyhodnotenie a kontrolu výsledkov indikovaných vyšetrení zodpovedá indikujúci lekár.

(2)  Za zber a zaslanie výsledkov delegovaných vyšetrení podľa čl. II ods. 4 tohto odborného usmernenia je zodpovedný vykonávajúci lekár. Za vyhodnotenie a kontrolu výsledkov delegovaných vyšetrení je zodpovedný indikujúci lekár.

                                                                                             Čl. V

                                                                                         Účinnosť

Odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zuzana Zvolenská, v.r.  ministerka

 

Stručný komentár k odbornému usmerneniu MZ SR č. 02032/2014-SZ z 11. júna 2014 zameraný na prax všeobecného lekára (MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo)

Čl. II

Indikujúci lekár je každý ošetrujúci lekár, ktorý indikuje vykonanie požadovaných vyšetrení a vykonávajúci lekár je každý ošetrujúci lekár, ktorý ich realizuje. Indikujúcim aj vykonávajúcim lekárom môže byť teda všeobecný lekár aj lekár-špecialista.  

Čl. III, ods.1,2,3

Určuje postup pri vyplnení žiadanky na požadované vyšetrenie a zodpovednosť indikujúceho lekára za opodstatnenosť realizácie vyšetrení. Kontrola ich výsledkov sa vykonáva v rozsahu špecializácie indikujúceho lekára.

Čl. III, ods.4,5,6

Indikujúci lekár inej špecializácie môže delegovať na všeobecného lekára výkony štyroch presne vymedzených prípadoch. Pri delegovaní výkonov indikujúci lekár-špecialista zašle všeobecnému lekárovi správne vyplnenú žiadanku so stanovenou lehotou vykonania delegovaných vyšetrení, uvedie kontakt na svoju osobu a poučí pacienta o dôvode a spôsobe delegovania výkonov.

Čl. III, odst. 7,8

Stanovuje spôsob realizácie a doručenia výsledkov delegovaných výkonov vrátane správne označenej a potvrdenej žiadanky. Označenie žiadanky všeobecným lekárom „vykonávajúci lekár – doručiť výsledok“ je dôležité, aby boli výsledky správne doručené, ako aj  z medicínskych aj forenzných dôvodov.

Čl. IV

Indikujúci lekár je zodpovedný za zber, vyhodnotenie a kontrolu ním indikovaných vyšetrení, t.j. túto zodpovednosť má indikujúci všeobecný lekár aj indikujúci lekár-špecialista. Vykonávajúci lekár, pokiaľ je všeobecným lekárom a boli na neho delegované výkony, je zodpovedný za zber a zaslanie výsledkov indikujúcemu lekárovi.

[1]) § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.).