Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Čiastka 1-10 Vestník MZ SR 2014 Strana 53.Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práciDátum: 20. januára 2014Číslo: S05281-OZS-2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Účel odborného usmernenia
Účelom odborného usmernenia je zabezpečiť jednotný postup lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a u zamestnancov a fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „osôb“) vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy.
Čl. II
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
(1) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré sú súčasťou zdravotného dohľadu v oblasti ochrany zdravia pri práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou1) a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecní lekári“) alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby2).
(2) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú u osôb, ktorých práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie;3) u osôb, ktorých práca je zaradená do prvej alebo druhej kategórie3) sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú, ak to vyžaduje osobitný predpis4) alebo ak o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnanec požiada5).
(3) Lekárska preventívna prehliadka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby6) (ďalej len „vstupná lekárska preventívna prehliadka“) je zameraná na zisťovanie už rozvinutých chorobných nálezov, ale aj klinicky sa neprejavujúcich, ale už zistiteľných rizikových ukazovateľov vzniku choroby z povolania, alebo ochorenia v súvislosti s prácou, ako aj choroby, ktorá by mohla znamenať neskôr vznik
zdravotnej kontraindikácie pre vykonávanie danej práce.
(4) Lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom práce7) (ďalej len „periodická lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za dva roky u práce zaradenej do tretej kategórie a jedenkrát za rok u práce zaradenej do štvrtej kategórie8). Periodická lekárska preventívna prehliadka u osôb vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, ak to vyžaduje osobitný predpis, sa vykonáva v intervaloch podľa tohto predpisu. Lekárska preventívna prehliadka pred zmenou pracovného zaradenia9) sa musí vykonať vždy pred realizovaním samotnej zmeny
pracovného zaradenia.
(5) Vstupná lekárska preventívna prehliadka a periodická lekárska preventívna prehliadka sú podľa osobitného predpisu10) podmienkou vykonávania určených pracovných činností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsluhy určených pracovných prostriedkov; vstupná lekárska preventívna prehliadka je podmienkou na vydanie preukazu na vykonávanie činnosti, osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu; periodická lekárska preventívna prehliadka je podmienkou, aby preukaz na vykonávanie činnosti, osvedčenie na  vykonávanie činnosti alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu nestratili platnosť.
(6) Lekárska preventívna prehliadka pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov11) (ďalej len „výstupná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva s dôrazom na vyšetrenie cieľových orgánov – systémov podľa konkrétneho faktoru práce a pracovného prostredia, ktorého vplyvu bola osoba v pracovnom prostredí vystavená.
(7) Lekárska preventívna prehliadka po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada12) (ďalej len „následná lekárska preventívna prehliadka“) sa vykonáva jedenkrát za tri roky u zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie, ktorá môže spôsobiť neskoré následky na zdraví aj po dlhšom čase po prerušení expozície rizikovému faktoru. Lekárska preventívna prehliadka je zameraná na odhalenie včasných znakov choroby vznikajúcej následkom minulej expozície.
(8) Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť vykonanie mimoriadnej lekárskej
preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu osoby vo vzťahu k vykonávanej práci.13) Podnet na vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky môže dať orgánu verejného zdravotníctva aj lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu.
(9) Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci môže na základe zistených zmien v miere expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia vyšetrovanej osoby alebo na základe zistených zmien jej zdravotného stavu pri vykonanej lekárskej preventívnej prehliadke, v odôvodnených prípadoch mimoriadne rozšíriť náplň lekárskej preventívnej prehliadky, uvedenú v tomto odbornom usmernení.
(10) Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci si v prípade vyšetrovania osoby, ktorej práca je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie alebo ktorá vykonáva prácu, pri ktorej zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy (ak nie je zároveň zmluvným lekárom vyšetrovanej osoby), vyžiada údaje o vývoji jej zdravotného stavu (nie staršie ako 3 mesiace) formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie14) od všeobecného lekára, s ktorým je vyšetrovaná osoba v zmluvnom vzťahu alebo od lekára špecialistu, u ktorého je alebo bola vyšetrovaná osoba liečená
alebo dispenzarizovaná. Lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, doručí ho zmluvnému všeobecnému lekárovi vyšetrovanej osoby a na požiadanie mu tiež poskytne výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. 15)
(11) Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je uvedený v prílohe  č. 1.
Čl. III
Vyšetrenia v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci
(1) Základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú ako neoddeliteľná súčasť každej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v rozsahu ustanovenom pri jednotlivých faktoroch, pri skupinách faktorov alebo vykonávanej práci sú uvedené v prílohách č. 2 až 6.
(2) Doplnkové vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú v odôvodnených prípadoch sú uvedené v prílohách č. 2 až 6; sú individuálne indikované lekárom vykonávajúcim lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci; vyplývajú z identifikovaných a posúdených zdravotných rizík, pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia, vykonávanej práce, možného poškodenia zdravia z práce, alebo sú potrebné na vylúčenie kontraindikácií.
(3) Podrobnejšie laboratórne vyšetrenia a vyšetrenia markerov karcinogenity sú indikované
u osôb, ktoré sú exponované karcinogénnym a mutagénnym faktorom. Zoznam skratiek laboratórnych
vyšetrení a markerov karcinogenity je uvedený v prílohe č. 7.
Čl. IV
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
(1) Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb exponovaných vybraným chemickým faktorom sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb exponovaných vybraným fyzikálnym faktorom sú uvedené v prílohe č. 3.
(3) Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb exponovaných vybraným biologickým faktorom sú uvedené v prílohe č. 4.
(4) Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb exponovaných faktorom fyzickej záťaže a psychickej pracovnej záťaže sú uvedené v prílohe č. 5.
(5) Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci osôb, ktoré vykonávajú vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy, sú uvedené v prílohe č. 6.
(6) Vzory posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktoré vypracuje lekár posudzujúci zdravotnú spôsobilosť osoby, sú uvedené v prílohe č. 7, ak osobitný predpis neustanovuje inak.16)
Čl. V
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci z 22. februára 2010, číslo 10525/2010-OL, uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 1. marca 2010 ako osobitné vydanie.
Čl. VI
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2014.
Zuzana Zvolenská, v.r. ministerka

Príloha č. 1
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých
zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
1. Chemické faktory
1.1. Chemické faktory so systémovým účinkom
1.1.1. Olovo a jeho zlúčeniny
1.1.2. Ortuť a jej zlúčeniny
1.1.3. Chróm
1.1.4. Kadmium
1.1.5. Arzén
1.1.6. Mangán
1.1.7. Fosfor a zlúčeniny
1.1.8. Fluór
1.1.9. Chlór
1.1.10. Oxid uhoľnatý
1.1.11. Oxidy dusíka
1.1.12. Oxidy síry
1.1.13. Sírouhlík
1.1.14. Sírovodík
1.1.15. Amoniak
1.1.16. Halogenované uhľovodíky (trichlóretylén a tetrachlóretylén)
1.1.17. Halogenované uhľovodíky (metylchlorid)
1.1.18. Halogenované uhľovodíky (tetrachlórmetán)
1.1.19. Benzén
1.1.20. Homológy benzénu (toluén, xylén, styrén, etylbenzén)
1.1.21. Aromatické nitrozlúčeniny (nitrobenzén, dinitrobenzén, trinitrotoluén, trinitrofenol)
1.1.22. Aromatické nitro a aminozlúčeniny (anilín, o-toluidín, p-fenyléndiamin, diamino difenylmetán, nitroanilín, p-chlóranilín)
1.2. Chemické faktory spôsobujúce ochorenia respiračného systému
1.2.1. Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom (kremeň, kristobalit, tridymit, gama-oxid
hlinitý, dinas, grafit, čierne uhlie, koks, sľuda, talok, ostatné kremičitany vrátane azbestu,
šamot, horninové pevné aerosóly, zlievarenské pevné aerosóly)
1.2.2. Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom (amorfný oxid kremičitý, zváračské pevné
aerosóly, bentonit)
1.2.3. Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom (hnedé uhlie a lignit, vápenec, mramor,
baryt, siderit, pevné aerosóly z umelého brusiva – karborundum a elektrit, železo a jeho zliatiny,
sadra, oxidy železa, čadič, pôdne pevné aerosóly, vysokopecná troska, oceliarska troska,
popolček, škvara, magnezit, dolomit, kovové dentálne zliatiny, sadze, cement)
1.2.4. Pevné aerosóly a plyny s dráždivým a alergizujúcim účinkom vyvolávajúce bronchiálnu astmu,
rinitídu a hypersenzitívnu pneumonitídu (textilný pevný aerosól, živočíšny pevný aerosól,
rastlinný pevný aerosól a iný pevný aerosól z brúsenia a opracovania)
1.2.5. Pevné aerosóly a plyny s karcinogénnym účinkom (krátkodobé produkty premeny radónu,
azbest a iné minerálne vlákna, koksárenské plyny, zváračské dymy, tvrdé drevo)
1.3. Chemické faktory spôsobujúce kožné ochorenia
1.3.1. Faktory spôsobujúce malígne nádory kože (chemické karcinogény, UV žiarenie, ionizujúce žiarenie)
1.3.2. Faktory spôsobujúce nenádorové ochorenia kože
1.3.2.1. Kontaktné alergény a iritanciá (kov, plasty, guma, organické látky, dezinficienciá a i.)
1.3.2.2. Chemické látky s prevažne aknegénnym účinkom (olejové kvapaliny)
2. Fyzikálne faktory
2.1. Vibrácie
2.2. Hluk
2.3. Hyperbaria, hypobaria
2.4. Ionizujúce žiarenie
2.5. Neionizujúce žiarenie
2.5.1. Elektromagnetické žiarenie
2.5.2. Infračervené žiarenie
2.5.3. Ultrafialové žiarenie
2.5.4. Laserové žiarenie
2.6. Chlad a teplo
2.6.1. Chlad
2.6.2. Teplo, tepelné žiarenie
3. Biologické faktory
3.1. Tuberkulóza
3.2. Vírusové hepatitídy
4. Faktory fyzickej záťaže a psychickej pracovnej záťaže
4.1. Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín
4.2. Psychická pracovná záťaž
5. Práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy
5.1. Práca so zobrazovacími jednotkami1)
5.2. Práca vo výškach2)
5.3. Práca s bremenami3)
5.4. Nočná práca4)
5.5. Vedenie motorových vozidiel5)
5.6. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových6)
5.7. Osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy6)
5.8. Oprava kotla I. až V. triedy a potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch6)
5.9. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích6)
5.10. Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu6)
5.11. Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na
prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m6)
5.12. Oprava osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb6)
5.13. Viazanie bremien6)
5.14. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových6)
5.15. Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina
A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z
kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov
(tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov6)
5.16. Oprava vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A)
pracujúcich s nebezpečnými plynmi6)
5.17. Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností
alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických6)
5.18. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických6)
5.19. Obsluha motorových vozíkov6)
5.20. Práca vo výške 1,5m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej
techniky6)
5.21. Montáž a demontáž lešenia (lešenár)6)
5.22. Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení,6) a to:
1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho
stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora
5.23. Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení,6) a to
1. samochodných rezačiek
2. obilných kombajnov
3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín
5.24. Obsluha vybraných lesníckych strojov, 6) a to
1. vyťahovačov
2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva
3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty
4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve jednoúčelových a viacúčelových zariadení
na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov
5.25. Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri
inej činnosti6)

Príloha č. 2
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov exponovaných vybraným chemickým
faktorom
1. CHEMICKÉ FAKTORY
1.1. Chemické faktory so systémovým účinkom
1.1.1. Olovo a jeho zlúčeniny
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie a elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, stanovenie olova
v krvi, biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické, nefrologické a hepatologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – porfyríny v moči.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- stanovenie olova v krvi doplnené o koncentrácie D-ALA, zinkprotoporfyrínu, koproporfyrínov v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické, nefrologické a hepatologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia
nalačno v sére), Pb v moči po mobilizácii chelátmi.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane biologických expozičných testov (ďalej len „BET“).

1.1.2. Ortuť a jej zlúčeniny
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- moč chemicky vrátane močového sedimentu a beta2-mikroglobulín.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické a nefrologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – hormóny štítnej žľazy.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- ortuť v krvi a moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické a nefrologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,

- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia
nalačno v sére).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.3. Chróm
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie, funkčné vyšetrenie pľúc, rádiogram hrudníka,
otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane rinoskopie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- imunoalergologické, pneumologické, gynekologické vyšetrenie a kožné vyšetrenia u príslušných
špecialistov, vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC, CA-19-9, AFP, TPA, PSA
u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické vyšetrenie
(chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi),
- laboratórne vyšetrenia – chróm v moči a krvi.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:

V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu
(kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- chróm v moči a krvi.
Doplnkové vyšetrenie:
- imunoalergologické, gynekologické a kožné vyšetrenia u príslušných špecialistov, vybrané
onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA u mužov, CA 15-3,
CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie
lymfocytov periférnej krvi),
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.4. Kadmium
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka, funkčné vyšetrenie pľúc, otorinolaryngologické
vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- moč chemicky a sediment, beta2-mikroglobulín.
Doplnkové vyšetrenie:
- nefrologické, urologické a gynekologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP,
TPA, PSA u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické
vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického
vyšetrenia,
- laboratórne vyšetrenia – kadmium v krvi, kadmium v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- urologické, nefrologické a gynekologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – kadmium vo vlasoch, vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE,
SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné
krvácanie, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.5. Arzén
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka,
- otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické, kožné a nefrologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – beta2mikroglobulín, vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE,
SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné
krvácanie, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia
a rádiogram hrudníka,
- arzén v moči, arzén vo vlasoch.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka,
- neurologické, psychologické, psychiatrické, kožné a nefrologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP,
TPA, PSA u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické
vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.6. Mangán
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického vyšetrenia, elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- v rozsahu základného vyšetrenia, neurologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenia
u príslušných špecialistov, funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia a
rádiogram hrudníka,
- laboratórne vyšetrenia – mangán v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie, rádiogram hrudníka,
- neurologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov, funkčné
vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – mangán vo vlasoch.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.7. Fosfor (organické fosforové pesticídy)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére), BuChE (EC 3.1.1.8.)
v krvi,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- psychologické, psychiatrické a neurologické vyšetrenia (vrátane elektromyografie) u príslušných
špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – EryAChE (EC 3.1.1.7.) v krvi.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- opakovane BuChE v krvi.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické a psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – EryAChE v krvi.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke a
neurologické vyšetrenie (vrátane elektromyografického vyšetrenia) u príslušného špecialistu.
1.1.8. Fluór
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – reumatoidné faktory, kyselina močová v krvi.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- fluoridy v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram lumbosakrálnej chrbtice a panvy, otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušného
špecialistu,
- rhinomanometrické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.9. Chlór
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné, kožné, otorinolaryngologické a pľúcne vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
biochemického skríningu a kvalitatívneho chemického vyšetrenia moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné, kožné a otorinolaryngologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- rhinomanometrické vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- biochemický skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.

C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.10. Oxid uhoľnatý
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, kože,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické vyšetrenie vrátane elektroencefalogramu, psychologické vyšetrenie a psychiatrické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušného špecialistu, bodypletyzmografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – COHb.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky,
- laboratórne vyšetrenia – COHb.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické vyšetrenie vrátane elektroencefalogramu a psychologické vyšetrenie u príslušných
špecialistov,
- laboratórne – thiokyanáty.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.11. Oxidy dusíka
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné, otorinolaryngologické a pľúcne vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.

B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (AST,
ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
- očné a otorinolaryngologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- rhinomanometrické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.12. Oxidy síry
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné, otorinolaryngologické a pľúcne vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia a
biochemického skríningu (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie a otorinolaryngologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- rhinomanometrické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.13. Sírouhlík
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane 12 zvodového elektrokardiogramu,
- orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií, orientačné neurologické vyšetrenie, orientačné
psychologické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie vrátane očného pozadia u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére), lipidové spektrum,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- psychologické a neurologické vyšetrenia vrátane elektroencefalogramu a elektromyogramu
u príslušných špecialistov, otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia
a ergometria,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky a BET: 2-tio-tiazolidín-4-karboxylová
kyselina v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- psychologické a neurologické vyšetrenia vrátane elektroencefalogramu a elektromyogramu
u príslušných špecialistov, otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického
vyšetrenia,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.14. Sírovodík
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické a očné vyšetrenia u príslušných špecialistov, funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:

V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.15. Amoniak
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- očné, kožné, otorinolaryngologické a pneumologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia
a biochemického skríningu (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné, kožné, otorinolaryngologické a pneumologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia
nalačno v sére),
- rhinomanometrické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.16. Halogenované uhľovodíky (trichlóretylén a tetrachlóretylén)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické a kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej o stanovenie trichlóretanolu
a kyseliny trichlóroctovej v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické a kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – funkčné vyšetrenie obličiek.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane BET.
1.1.17. Halogenované uhľovodíky (metylchlorid)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické a očné vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické, psychologické a očné vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.

1.1.18. Halogenované uhľovodíky (tetrachlórmetán)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické a psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov, sonografia pečene,
hepatologické a nefrologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- vyšetrenie tetrachlórmetánu v krvi.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické, psychologické, nefrologické a hepatologické vyšetrenia vrátane sonografie pečene
u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – funkčné vyšetrenie obličiek.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.1.19. Benzén
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Hematologické, neurologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných
špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,

- stanovenie benzénu v krvi, t,t-mukónovej kyseliny v moči, alebo S-fenylmerkaptúrovej kyseliny
v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- hematologické, neurologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných
špecialistov, vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA
u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické vyšetrenie
(chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane BET.
1.1.20. Homológy benzénu (toluén, xylén, styrén, etylbenzén)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, nefrologické, kardiologické a hepatologické vyšetrenia
u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- stanovenie kyseliny hippurovej v moči, toluénu v krvi (toluén), kyseliny metylhippurovej
v moči a xylénu v krvi (xylén), kyseliny mandľovej a kyseliny fenylglyoxylovej v moči
(styrén).
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické a psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov, vybrané onkomarkery (napr.
CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien),
stolica na okultné krvácanie, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov
periférnej krvi),
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie funkcie obličiek.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane BET.

1.1.21. Aromatické nitrozlúčeniny (nitrobenzén, dinitrobenzén, trinitrotoluén, trinitrofenol)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Hepatologické vyšetrenie, hematologické vyšetrenie, očné odborné vyšetrenie, alergologické
vyšetrenie, USG pečene.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- stanovenie methemoglobínu v krvi, stanovenie anilínu v krvi a p-nitrofenolu v moči.
Doplnkové vyšetrenie:
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- hepatologické, hematologické, očné a alergologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – stanovenie krvných plynov, stanovenie Heinzových teliesok v krvnom
nátere.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane BET.
1.1.22. Aromatické aminozlúčeniny (anilín, o-toluidín, p-fenyléndiamin, diamino- difenylmetán,
nitroanilín, p-chlóranilín)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Kožné, hematologické, urologické, hepatologické a alergologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej o stanovenie methemoglobínu

v krvi, anilínu v moči a v krvi, p-aminofenolu v moči a stanovenie hemoglobinúrie okrem
elektrokardiografického vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- hepatologické, hematologické, alergologické, kožné a urologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov,
- vybrané onkomarkery (napr. CEA, CYFRA, NSE, SCC,CA-19-9, AFP, TPA, PSA u mužov, CA
15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové
aberácie lymfocytov periférnej krvi),
- laboratórne vyšetrenia – stanovenie krvných plynov,
- elektrokardiografické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke,
vrátane BET.
1.2. Chemické faktory spôsobujúce ochorenia respiračného systému
1.2.1. Pevné aerosóly s prevažne fibrogénnym účinkom (kremeň, kristobalit, tridymit, gama-oxid
hlinitý, dinas, grafit, čierne uhlie, koks, sľuda, talok, ostatné kremičitany vrátane azbestu,
šamot, horninové pevné aerosóly, zlievarenské pevné aerosóly)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie
a vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre oxid uhoľnatý (ďalej len „DLCO“),
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny), spútum na nešpecifickú flóru, spútum
mikroskopicky a kultivačne na BK, Quantiferon, cytologické vyšetrenie spúta, onkomarkery
(CEA, NCE, CYFRA, CA 125).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej posúdením snímky hrudníka podľa
ILO klasifikácie, okrem elektrokardiografického vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, CT resp. HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické
vyšetrenie a DLCO, Quantiferon, spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky
a kultivačne na BK, cytologické vyšetrenie spúta, vybrané onkomarkery (CEA, NCE, CYFRA,

CA 125),
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny),
- elektrokardiografické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke doplnenej
posúdením podľa ILO klasifikácie.
D) Následná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri výstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.2.2. Pevné aerosóly s možným fibrogénnym účinkom (amorfný oxid kremičitý, zváračské pevné
aerosóly, bentonit)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie
a DLCO,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny), spútum na nešpecifickú flóru, spútum
mikroskopicky a kultivačne na BK.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej posúdením snímky hrudníka podľa
ILO klasifikácie, okrem elektrokardiografického vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, CT resp. HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické
vyšetrenie a DLCO,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny), spútum na nešpecifickú flóru, spútum
mikroskopicky a kultivačne na BK,
- elektrokardiografické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke doplnenej
posúdením podľa ILO klasifikácie.
D) Následná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri výstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.

1.2.3. Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom (hnedé uhlie a lignit, vápenec, mramor,
baryt, siderit, pevné aerosóly z umelého brusiva – karborundum a elektrit, železo a jeho zliatiny,
sadra, oxidy železa, čadič, pôdne pevné aerosóly, vysokopecná troska, oceliarska troska,
popolček, škvara, magnezit, dolomit, kovové dentálne zliatiny, sadze, cement)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické vyšetrenia
u príslušných odborníkov, HRCT vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, zápalové markery
(CRP, mukoproteíny), spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky a kultivačne na
BK.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej posúdením podľa ILO
klasifikácie, okrem elektrokardiografického vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, CT resp. HRCT vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, zápalové markery
(CRP, mukoproteíny), spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky a kultivačne na
BK,
- elektrokardiografické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke doplnenej
posúdením podľa ILO klasifikácie.
1.2.4. Pevné aerosóly a plyny s dráždivým a alergizujúcim účinkom vyvolávajúce bronchiálnu
astmu, rinitídu a hypersenzitívnu pneumonitídu (textilný pevný aerosól, živočíšny pevný
aerosól, rastlinný pevný aerosól a iný pevný aerosól z brúsenia a opracovania)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,

- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie
a DLCO, bronchokonstrikčný test, rinomanometrické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky, okrem elektrokardiografického
vyšetrenia.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, CT resp. HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické
vyšetrenie a DLCO, bronchoskopické vyšetrenie vrátane bronchoalveolárnej laváže (ďalej len
„BAL“), bronchokonsrikčný test, záťažová spirometria, rinomanometrické vyšetrenie,
spiroergometrické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO, latex,
autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny), celkové IgE, špecifické IgE,
precipitačné reakcie, spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky a kultivačne na BK,
Qantiferon,
- elektrokardiografické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.2.5. Pevné aerosóly a plyny s karcinogénnym účinkom (krátkodobé produkty premeny radónu,
azbest a iné minerálne vlákna, koksárenské plyny, zváračské dymy, tvrdé drevo)
D) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej a onkologickej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, urologické, kožné vyšetrenia,
HRCT vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, MTX II, cytologické vyšetrenie spúta,
vybrané onkomarkery (CEA, NCE, CYFRA, CA 125, PSA).
D) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky, okrem elektrokardiografického vyšetrenia,
- laboratórne vyšetrenia – BET.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, urologické vyšetrenie, kožné
vyšetrenia u príslušných špecialistov, HRCT vyšetrenie pľúc, cytologické vyšetrenie spúta,
vybrané onkomarkery (napr. CEA, CEA, NCE, CYFRA, SCC, CA-19-9, AFP, TPA, PSA
u mužov, CA 15-3, CA-125 u žien), stolica na okultné krvácanie, gynekologické vyšetrenie,
cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie lymfocytov periférnej krvi), MTX II,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov,
- elektrokardiografické vyšetrenie.
D) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke,
- laboratórne vyšetrenia – BET.
D) Následná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri výstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.3. Chemické faktory spôsobujúce kožné ochorenia
Faktory spôsobujúce malígne nádory kože (chemické karcinogény)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie s osobitným zameraním na kožu celého tela,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- dermatologické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- dermatologické vyšetrenie doplnené dermatoskopickým vyšetrením,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrení sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
D) Následná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri výstupnej lekárskej preventívnej
prehliadke.

1.3.2. Faktory spôsobujúce nenádorové ochorenia kože
Kontaktné alergény a iritanciá (kov, plasty, guma, organické látky, dezinficienciá a iné)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie s osobitným zameraním na kožu celého tela, vyšetrenie
dermografizmu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Dermatologické vyšetrenie doplnené v individuálnych prípadoch o skúšku alkalirezistencie
a epikutánnymi testami (pri práci s látkami s vysokým iritačným a senzibilizujúcim potenciálom).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (kreatinín
v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplneného o biochemický skríning
(kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
1.3.2.2. Chemické látky s prevažne aknegénnym účinkom (olejové kvapaliny)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie s osobitným zameraním na kožu celého tela,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Dermatologické vyšetrenie.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (kreatinín
v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplneného o biochemický skríning
(kreatinín v sére, Bi, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.

Príloha č. 3
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov exponovaných vybraným fyzikálnym
faktorom
2. FYZIKÁLNE FAKTORY
2.1. Vibrácie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza, vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- chladový test s hodnotením Lewis – Prusíkovho príznaku pred a po ochladení,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG, HDL, LDL,
VLDL), reumatoidné faktory, CRP, FW,
- krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- ortopedické, neurologické vrátane elektromyogramu, angiologické, reumatologické, nefrologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG, HDL,
LDL,VLDL), reumatoidné faktory, CRP, FW,
- ortopedické, neurologické, angiologické, reumatologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
elektromyografické vyšetrenie, rádiologické vyšetrenie vybraných častí skeletu, vyšetrenie
vestibulárneho systému pri celotelových vibráciách.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.2. Hluk
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
- orientačné neurologické vyšetrenie,

- vyšetrenie šepotom a hlasnou rečou,
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére, celkový
cholesterol, TAG, HDL, LDL, VLDL),
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické a očné vyšetrenia vrátane vyšetrenia očného pozadia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- otorinolaryngologické vyšetrenie u príslušných špecialistov,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické a očné vyšetrenia vrátane vyšetrenia očného pozadia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia
nalačno v sére, celkový cholesterol, TAG, HDL, LDL, VLDL),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.3. Hyperbaria, hypobaria
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a kože,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- psychologické, neurologické, otorinolaryngologické, gynekologické, očné odborné, zubné
vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- rádiogram hrudníka, tlaková skúška v hyperbarickej komore, rádiogram ramenných a bedrových
zhybov (pri hyperbarii) a kardiologické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, kože,
orientačného psychologického vyšetrenia a orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie.

Doplnkové vyšetrenie:
- psychologické, psychiatrické, otorinolaryngologické, kardiologické, gynekologické, očné,
pľúcne vrátane funkčného vyšetrenia pľúc a zubné vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- rádiogram ramenných a bedrových zhybov (pri hyperbarii),
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.4. Ionizujúce žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií, kože a orientačné neurologické vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, retikulocyty, FW,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- oftalmologické, dermatologické, psychologické a endokrinologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov, rádiogram hrudníka, cytogenetické vyšetrenie (chromozómové aberácie
lymfocytov periférnej krvi),
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.
D) Následná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.5. Neionizujúce žiarenie
2.5.1. Elektromagnetické žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- oftalmologické, psychologické a neurologické vyšetrenia vrátane elektroencefalogramu
u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.5.2. Infračervené žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, očné
vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- dermatologické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – žiadne.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- dermatologické vyšetrenie.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.

2.5.3. Ultrafialové žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného kožného vyšetrenia a vyšetrenia
zmyslových funkcií,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Kožné vyšetrenie u príslušného špecialistu.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.5.4. Laserové žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
Doplnkové vyšetrenie:
- psychologické vyšetrenie.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.6. Chlad a teplo
2.6.1. Chlad
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, kože a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kardiologické, angiologické, imunoalergologické, endokrinologické, pneumologické,
ortopedické, nefrologické, gynekologické, očné vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – chladové protilátky.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
2.6.2. Teplo, tepelné žiarenie
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, kože a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- očné vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- ergometria (spiroergometria ) – od 45. roku,
- kardiologické, endokrinologické, pneumologické, ortopedické, nefrologické, hepatologické,
očné, dermatologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.

Príloha č. 4
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov exponovaných vybraným biologickým
faktorom
3. BIOLOGICKÉ FAKTORY
3.1. Tuberkulóza
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, kože a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- MTX II (bazálna hodnota),
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére, CRP),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, ortopedické vyšetrenia
u príslušných špecialistov,
- HRCT vyšetrenie pľúc,
- bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO,
- laboratórne vyšetrenia – spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky a kultivačne na
BK, Quantiferon,
- moč kultivačne a citlivosť na antibiotiká, moč na BK.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem MTX II.
Doplnkové vyšetrenie:
- moč kultivačne a citlivosť na antibiotiká, moč na BK.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.
3.2. Vírusové hepatitídy
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a záznamov o očkovaní,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, Bi, ALT, AST, GMT, glykémia nalačno v sére, CRP), sérológia
vírusových hepatitíd (HBsAg, antiHBc, antiHCV),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- gastroenterologické, imunologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- ultrasonografické vyšetrenie abdomenu,
- laboratórne vyšetrenia – sérológia vírusových hepatitíd – celý panel, CMV, EBV, anti HIV 1,2 a
autoprotilátky.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke.

Príloha č. 5
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov exponovaných faktorom fyzickej záťaže
a psychickej pracovnej záťaže
4. FAKTORY FYZICKEJ ZÁŤAŽE A PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE
4.1. Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického
vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, kvalitatívne
chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, kyselina močová, glykémia nalačno v sére),
- ortopedické, reumatologické a neurologické vyšetrenie vrátane elektromyogramu u príslušných
špecialistov,
- snímky a ultrasonografické vyšetrenie lakťových a ramenných zhybov,
- laboratórne vyšetrenia – hormóny štítnej žľazy a CRP.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem kvalitatívneho chemického vyšetrenia
moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- ortopedické, reumatologické a neurologické vyšetrenia u príslušných špecialistov vrátane
elektromyografického vyšetrenia,
- rádiogram lakťových a ramenných zhybov,
- ultrasonografické vyšetrenie ramenných zhybov a zápästí,
- laboratórne vyšetrenia – hormóny štítnej žľazy,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, kyselina močová, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.
4.2. Psychická pracovná záťaž
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného psychologického a neurologického
vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, kvalitatívne
chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére, cholesterol, triglyceridy,
HDL, LDL, VLDL),
- psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem kvalitatívneho chemického vyšetrenia
moču.
Doplnkové vyšetrenie:
Psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov doplnené o
biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, kyselina močová, glykémia nalačno v sére) a
kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
C) Výstupná lekárska preventívna prehliadka:
Rozsah a náplň vyšetrenia sú rovnaké ako pri periodickej lekárskej preventívnej prehliadke.

Príloha č. 6

k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané práce, pri
ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy
5. PRÁCE, PRI KTORÝCH ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ VYŽADUJÚ OSOBITNÉ
PREDPISY
5.1. Práca so zobrazovacími jednotkami
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku,
v indikovaných prípadoch očné vyšetrenie u príslušného špecialistu ,
- orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenia,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, ortopedické, psychologické vyšetrenia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnené o biochemický skríning (kreatinín
v sére, ALT, glykémia nalačno v sére).
5.2. Práca vo výškach*)
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho
aparátu u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické, psychologické, psychiatrické a kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky okrem biochemického skríningu (kreatinín
v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére) a kvalitatívneho chemického vyšetrenia moču.
Doplnkové vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky doplnenej o biochemický skríning (kreatinín
v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére) a kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Poznámka:
*) Náplň lekárskej preventívnej prehliadky sa netýka činnosti, ktorá je uvedená v bode 5.20.
5.3. Práca s bremenami
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického
vyšetrenia,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, kyselina močová, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické vyšetrenie vrátane elektromyografického vyšetrenia, ortopedické a reumatologické
vyšetrenia u príslušných špecialistov, rádiogram chrbtice, rádiogram ramenných, lakťových
zhybov a zhybov zápästia, ultrasonografické vyšetrenie ramenných zhybov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické vyšetrenie vrátane elektromyografického vyšetrenia, ortopedické vyšetrenie a
reumatologické vyšetrenia u príslušných špecialistov, rádiogram chrbtice, ramenných,
lakťových zhybov a zhybov zápästia a ultrasonografické vyšetrenie ramenných zhybov,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére) a kvalitatívne
chemické vyšetrenie moču.
5.4. Nočná práca
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, psychologické, psychiatrické, kardiologické, očné vyšetrenia u príslušných
špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické, kardiologické a očné vyšetrenia u príslušných
špecialistov,
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére) a kvalitatívne
chemické vyšetrenie moču.
5.5. Vedenie motorových vozidiel
A) Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra,
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia u príslušných
špecialistov,
- psychologické vyšetrenie špecialistom s certifikovanou pracovnou činnosťou v odbore dopravná
psychológia,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický
skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, psychiatrické, kardiologické, nefrologické, otorinolaryngologické vyšetrenia
u príslušných špecialistov; ergometria; pomocné psychologické vyšetrenie psychotesterom.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
Doplnkové vyšetrenie:
Neurologické, psychiatrické, kardiologické a nefrologické vyšetrenia u príslušných špecialistov
a ergometria; pomocné psychologické vyšetrenie psychotesterom.
5.6 Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia, vyšetrenia kože a dermografizmu,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, kardiologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické,
psychologické vyšetrenie a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rinomanometrické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO,
latex fixačný test, autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny).
- dermatologické vyšetrenie doplnené v individuálnych prípadoch o skúšku
alkalirezistencie a epikutánnymi testami (pri práci s látkami s vysokým iritačným
a senzibilizujúcim potenciálom).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.7 Obsluha kotla I. až V. triedy
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
kože, orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia, orientačného ortopedického
vyšetrenia1)
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- funkčné vyšetrenie pľúc,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické vyšetrenie vrátane elektroencefalogramu, psychologické vyšetrenie a
psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov, otorinolaryngologické vyšetrenie
u príslušného špecialistu, bodypletyzmografické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – COHb
- rádiogram chrbtice, ramenných, lakťových zhybov a zhybov zápästia, ultrasonografické vyšetrenie
ramenných zhybov.1)
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
5.8 Oprava kotla I. až V. triedy a potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia, orientačného ortopedického vyšetrenia,1),
- vyšetrenie kože a dermografizmu,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, kardiologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické,
psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rhinomanometrické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO,
latex fixačný test, autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny).
- dermatologické vyšetrenie doplnené v individuálnych prípadoch o skúšku
alkalirezistencie a epikutánnymi testami (pri práci s látkami s vysokým iritačným
a senzibilizujúcim potenciálom).
- rádiogram chrbtice, snímka ramenných, lakťových zhybov a zhybov zápästia, ultrasonografické
vyšetrenie ramenných zhybov.1)
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
5.9 Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného
neurologického vyšetrenia,
- laboratórne vyšetrenia – glykémia, krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
kvalitatívne chemické vyšetrenie moču,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (visus, farbocit, perimeter, šeroslepota),
- psychologické vyšetrenie ,1)
- otorinolaryngologické vyšetrenie a audiometrické vyšetrenie.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické a psychiatrické vyšetrenie u príslušných špecialistov,
- dermatologické vyšetrenie, skúška alkalirezistenie, epikutánne testy a ďalšie podľa aktuálneho
klinického nálezu.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.10 Obsluha mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu
A)Lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- psychologické vyšetrenie1)
- očné vyšetrenie (visus, farbocit, perimeter, šeroslepota),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču,
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- neurologické, psychiatrické a kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.11 Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená
na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Strana 48 Vestník MZ SR 2014 Čiastka 1-10
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- laboratórne vyšetrenia – glykémia, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, FW, kvalitatívne
chemické vyšetrenie moču,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- psychologické vyšetrenie,1)
- očné vyšetrenie (visus, farbocit, perimeter, šeroslepota),
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychiatrické a kardiologické vyšetrenie u príslušných špecialistov a ďalšie podľa
aktuálneho klinického nálezu.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.12 Oprava osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie (visus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc ,
- MTX II (bazálna hodnota),
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, Bi, ALT, AST, GMT, glykémia nalačno v sére, CRP), sérológia
vírusových hepatitíd (HBsAg, antiHBc, antiHCV),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- gastroenterologické, pneumologické, imunoalergologické, otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane
audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,
- ultrasonografické vyšetrenie abdomenu,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO,
- laboratórne vyšetrenia – spútum na nešpecifickú flóru, spútum mikroskopicky
a kultivačne na BK, Quantiferon, serológia vírusových hepatitíd – celý panel, CMV, EBV, anti HIV 1,2
a autoprotilátky,
- neurologické, psychologické, psychiatrické a kardiologické vyšetrenia u príslušných
špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.13 Viazanie bremien
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického
vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, šeroslepota),
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, kyselina močová, glykémia nalačno
v sére),
- ortopedické, reumatologické a neurologické vyšetrenia a vrátane elektromyogramu
u príslušných špecialistov,
- snímky a ultrasonografické vyšetrenie lakťových a ramenných zhybov,
- laboratórne vyšetrenia – hormóny štítnej žľazy a CRP.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.14 Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia, vyšetrenie kože a dermografizmu,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické,
psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rinomanometrické vyšetrenie,
- laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvných plynov, reumatoidné faktory, ASLO,
latex fixačný test, autoprotilátky, zápalové markery (CRP, mukoproteíny).
- dermatologické vyšetrenie doplnené v individuálnych prípadoch o skúšku
alkalirezistencie a epikutánnymi testami (pri práci s látkami s vysokým iritačným
a senzibilizujúcim potenciálom).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.15 Obsluha vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia
(skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie
plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu
plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií ,
orientačného neurologického vyšetrenia a orientačného vyšetrenia funkcie podporno-pohybového
systému,1)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- spirometrické vyšetrenie s bronchodilatačným testom,
- psychologické vyšetrenie,2)
- očné vyšetrenie (visus, perimeter, šeroslepota, farbocit),
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,
- dermatologické vyšetrenie (test alkalirezistencie kože, podľa potreby aj epikutánne testy).
- laboratórne vyšetrenia – glykémia, GMT, AST, ALT, krvný obraz a diferenciálny rozpočet
leukocytov, FW,
kvalitatívne chemické vyšetrenie moču
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické vyšetrenie, ortopedické vyšetrenie, pneumologické, alergologické a ďalšie vyšetrenia
podľa aktuálneho klinického nálezu.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
2) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.16 Oprava vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina
A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického vyšetrenia a vyšetrenie podporno-pohybového systému,1)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- spirometrické vyšetrenie s bronchodilatačným testom,
- psychologické vyšetrenie,2)
- očné vyšetrenie (visus, perimeter, šeroslepota, farbocit),
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu,
- dermatologické vyšetrenie (test alkalirezistencie kože, prípadne epikutánne testy).
- laboratórne vyšetrenia – glykémia, GMT , AST , ALT, krvný obraz a diferenciálny rozpočet
leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču,
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, ortopedické, pneumologické, alergologické, psychiatrické vyšetrenia a ďalšie
vyšetrenia podľa aktuálneho klinického nálezu.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o
podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou
záťažou pri práci.
2) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.17 Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie
činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a
orientačného neurologického vyšetrenia,
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (vízus, farbocit, perimeter, šeroslepota),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,
- očné vyšetrenie,
- neurologické vyšetrenie vrátane EEG,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, kardiologické, psychologické1) a psychiatrické vyšetrenia u príslušných
špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.18 Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter, šeroslepota),
- elektrokardiografické vyšetrenie.
Doplnkové vyšetrenie:
- kardiologické vyšetrenie, neurologické vyšetrenie vrátane EEG a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u
príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére).
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.19 Obsluha motorových vozíkov
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného
neurologického a psychologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- psychologické vyšetrenie,1)
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, psychologické, psychiatrické a kardiologické vyšetrenie,
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho
aparátu u príslušných špecialistov.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.20 Práca vo výške 1, 5m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej
a speleologickej techniky
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného
neurologického a psychologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- psychologické vyšetrenie (po 45 roku).
Doplnkové vyšetrenie:
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia
vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning
(kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- neurologické, kardiologické, psychologické a psychiatrické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.21 Montáž a demontáž lešenia (lešenár)
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie.
Doplnkové vyšetrenie:
- neurologické, psychologické, psychiatrické, kardiologické vyšetrenia a
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický skríning
(kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
5.22 Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení a to:
1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho
stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia1)
- psychologické vyšetrenie2)
- chladový test s hodnotením Lewis – Prusíkovho príznaku pred a po ochladení, 3)
- otorinolaryngologické a audiometrické vyšetrenie u príslušného špecialistu,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, imunoalergologické, reumatologické, kardiologické, angiologické, nefrologické,
ortopedické, neurologické vrátane elektromyografie vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- vyšetrenie očného pozadia,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rinomanometrické vyšetrenie,
- pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení, 3)
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG,
HDL, LDL, VLDL), reumatoidné faktory, CRP.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o
podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou
záťažou pri práci.
2) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 33 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 629/2005 Z. z.
5.23 Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to
1. samochodných rezačiek
2. obilných kombajnov
3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia,1)
- psychologické vyšetrenie,2)
- chladový test s hodnotením Lewis – Prusíkovho príznaku pred a po ochladení, 3)
- otorinolaryngologické a audiometrické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, imunoalergologické, reumatologické, nefrologické, kardiologické, angiologické,
neurologické vrátane elektromyografie a ortopedické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- vyšetrenie očného pozadia,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rinomanometrické vyšetrenie,
- pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení, 3)
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG,
HDL, LDL, VLDL), reumatoidné faktory, CRP,
- rádiogram chrbtice, ramenných, lakťových zhybov a zhybov zápästia, ultrasonografické vyšetrenie
ramenných zhybov.1)
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
2) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 33 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 629/2005 Z. z.
5.24 Obsluha vybraných lesníckych strojov, a to
1. vyťahovačov
2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva
3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty
4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve
5. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie
stromov a drevných sortimentov
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a onkologickej anamnézy,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia,1)
- psychologické vyšetrenie,2)
- chladový test s hodnotením Lewis – Prusíkovho príznaku pred a po ochladení,3 )
- otorinolaryngologické a audiometrické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické, reumatologické, otorinolaryngologické
vyšetrenie u príslušného špecialistu, kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov, neurologické
vrátane elektromyografie, angiologické, ortopedické, reumatologické, nefrologické vyšetrenia u
príslušných špecialistov, vyšetrenie očného pozadia,
- HRCT vyšetrenie pľúc, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO, bronchokonstrikčný test,
rinomanometrické vyšetrenie,
- pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení, 3 )
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG,
HDL, LDL, VLDL), reumatoidné faktory, CRP.
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
2) § 30 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 ) § 33 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 629/2005 Z. z.
5.25 Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly
pri inej činnosti
A)Vstupná lekárska preventívna prehliadka:
Základné vyšetrenie:
- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, onkologickej anamnézy a údajov o vertigu a iných
záchvatových stavoch,
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií,
orientačného neurologického a psychologického vyšetrenia, orientačného ortopedického vyšetrenia,1)
- chladový test s hodnotením Lewis – Prusíkovho príznaku pred a po ochladení,2)
- otorinolaryngologické a audiometrické vyšetrenie,
- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),
- elektrokardiografické vyšetrenie,
- rádiogram hrudníka a paranazálnych dutín,
- funkčné vyšetrenie pľúc s bronchodilatačným testom,
- laboratórne vyšetrenia – krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču.
Doplnkové vyšetrenie:
- pneumologické, imunoalergologické, reumatologické, psychologické vyšetrenie a psychiatrické
vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- kardiologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- ortopedické, neurologické vrátane elektromyografie, angiologické, reumatologické,
nefrologické vyšetrenia u príslušných špecialistov,
- vyšetrenie očného pozadia,
- HRCT vyšetrenie pľúc a paranazálnych dutín, bodypletyzmografické vyšetrenie a DLCO,
bronchokonstrikčný test, rinomanometrické vyšetrenie,
- pletyzmografické vyšetrenie pred ochladením a po ochladení,2)
- biochemický skríning (kreatinín v sére, AST, GMT, glykémia, cholesterol, TAG,
HDL, LDL, VLDL), reumatoidné faktory, CRP,
- vyšetrenie krvných plynov, MTX II, cytologické vyšetrenie spúta, vybrané onkomarkery (CEA, NCE,
CYFRA, CA 125, PSA).
- rádiogram chrbtice, ramenných, lakťových zhybov a zhybov zápästia, ultrasonografické vyšetrenie
ramenných zhybov.1)
B) Periodická lekárska preventívna prehliadka:
Základné a doplnkové vyšetrenia:
V rozsahu vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky.
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri ručnej manipulácii s bremenami.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.
2) § 33 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 629/2005 Z. z.

Príloha č. 7
k odbornému usmerneniu o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Vzory posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
A. Vzor posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby – podnikateľa,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
Pracovná zdravotná služba Evidenčné číslo posudku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
Údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Pracovné zaradenie – konkrétna činnosť:
Faktor/y pracovného prostredia:
Kategória práce7):
Záver posudku:
- Spôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*)
- Spôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*) s obmedzením:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(ak je potrebné, uviesť napr. časové obmedzenie)
- Nespôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*)
………………………………………………………………..
odtlačok pečiatky a podpis lekára
vykonávajúceho lekársku preventívnu prehliadku
vo vzťahu k práci
Dátum:
*) nehodiace sa prečiarknite
7) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B. Vzor posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu
Pracovná zdravotná služba Evidenčné číslo posudku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
Údaje o zamestnávateľovi:
a) ak ide o právnickú osobu*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa*)
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Údaje o zamestnancovi:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Pracovné zaradenie – konkrétna činnosť:
Faktor/y pracovného prostredia:
Kategória práce1):
Záver posudku:
- Spôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*)
- Spôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*) s obmedzením:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(ak je potrebné, uviesť napr. časové obmedzenie)
- Nespôsobilý na výkon konkrétnej činnosti*)
………………………………………………………………..
odtlačok pečiatky a podpis lekára
vykonávajúceho lekársku preventívnu prehliadku
vo vzťahu k práci
Dátum:
*) nehodiace sa prečiarknite
1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čiastka 1-10 Vestník MZ SR 2014 Strana 59
Príloha č. 8
k odbornému usmerneniu
o náplni lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci
Zoznam používaných skratiek
AFP alfafetoproteín
ALT alaninaminotransferáza (pečeňové testy)
antiHBc protilátky proti vírusu hepatitídy B
antiHCV protilátky proti vírusu hepatitídy C
ASLO antisterptolyzín O
AST aspartátaminotransferáza (pečeňové testy)
BAL bronchoalveolárna laváž
BET biologické expozičné testy
Bi bilirubín
BK Kochov bacil
BuChE butyrylcholínesteráza (syn. plazmatická, nepravá cholínesteráza; EC 3.1.1.8)
CA 15-3 karbohydrátový antigén 15-3 (onkomarker)
CA -19-9 karbohydrátový antigén 19-9 (onkomarker)
CA – 125 karbohydrátový antigén 125 (onkomarker)
CEA karcinoembryonálny antigén (onkomarker)
CMV cytomegalovírus
COHb karbonylhemoglobín
CRP C – reaktívny proteín
CYFRA fragmet cytokeratínu
D – ALA delta-aminolevulová kyselina
DLCO difúzna kapacita pľúc pre oxid uhoľnatý
EBV Epstein-Barrovej vírus
EryAChE acetylcholínesteráza (syn. erytrocytová, pravá cholínesteráza; EC 3.1.1.7)
FW sedimentácia erytrocytov
GMT gama-glutamyltransferáza (pečeňové testy)
HBsAg antigén vírusu hepatitídy B
HDL lipoproteíny s vysokou hustotou (high density lipoprotein)
HIV vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human Immunodeficiency Virus)
HRCT vysokorozlišovacia výpočtová tomografia
IgE imunoglobulíny E (protilátky triedy IgE)
ILO Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization)
latex dôkaz antiimunoglobulínových protilátok – reumatoidného faktoru
LDL lipoproteíny s nízkou hustotou ( low density lipoproteins)
MTX II tuberkulínový test (MANTOUX II)
NSE neurón špecifická enoláza (onkomarker)
Pb olovo (plumbum)
PSA prostatický špecifický antigén (onkomarker)
SCC antigén plochobunkového karcinómu (onkomarker)
TAG triacylglyceroly
TPA tkanivový polypeptidický antigén
USG ultrasonografia
VLDL lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou ( very low density lipoproteins)