Odporúčané očkovanie

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(1) Ak lekár9) rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke, očkovanie sa uskutoční u

a) detí od šiestich mesiacov života do 12 rokov,

b) osôb 59-ročných a starších,

c) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

(2) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám, očkovanie sa uskutoční u

a) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a detí pri ochoreniach uvedených v prílohe č. 3,

b) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,

c) osôb 59-ročných a starších.

(3) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B, očkovanie sa uskutoční u

a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,

b) hemofilikov,

c) diabetikov,

d) osôb s cystickou fibrózou,

e) intravenóznych narkomanov,

f) homosexuálov,

g) promiskuitných osôb.

(4) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu A, očkujú sa

a) osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene,

b) deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

(5) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti meningokokovým infekciám, očkovanie sa uskutoční u osôb pred splenektómiou a osôb s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

(6) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti hemofilovým infekciám, očkovanie sa uskutoční u osôb pred splenektómiou a osôb s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

(7) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania u osôb s transplantáciou orgánov vrátane transplantácie kostnej drene, očkovanie sa uskutoční podľa individuálneho očkovacieho plánu; zohľadňuje sa základné ochorenie, imunosupresívna liečba, imunita darcu, dĺžka obdobia po transplantácii a imunitný profil osoby.

(8) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, očkujú sa dievčatá v 13. roku života.

§ 10

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(1) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti besnote u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy besnotou, očkujú sa veterinárni lekári.

(2) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovému zápalu mozgu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu, očkovanie sa uskutoční u

a) zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,

b) poľnohospodárskych zamestnancov,

c) zememeračov,

d) geológov,

e) značkárov turistických chodníkov,

f) zamestnancov horských chát a lanoviek,

g) zamestnancov rekreačných zariadení,

h) príslušníkov Policajného zboru a colníkov,

i) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

j) zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

(3) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu A u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vírusového zápalu pečene typu A, očkovanie sa uskutoční u

a) zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,

b) zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavné zariadenie“).

(4) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu chrípky, očkovanie sa uskutoční u

a) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

b) zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.

(5) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vírusového zápalu pečene typu B, očkovanie sa uskutoční u

a) príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov,

b) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

c) zamestnancov

1. zariadení sociálnych služieb,

2. úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,

3. obcí,

4. zariadení sociálno-právnej ochrany detí,

5. sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.