Vodičské preukazy – zdravotná a psychická spôsobilosť : čestné vyhlásenie vodiča (2011)

Vodičské preukazy – zdravotná a psychická spôsobilosť : čestné vyhlásenie vodiča (2011)

Predpis č. 361/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

I.

Vzor 06

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel

(1) Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (ďalej len „čestné vyhlásenie posudzovanej osoby“) sa vypĺňa podľa predtlače takto:

1. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

2. dátum narodenia posudzovanej osoby,

3. adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,

4.

a) uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba žiada,

b) uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

c) uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.

(2) Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypĺňa podľa poznámok k jednotlivým položkám.

(3) V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia.

(4) Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.“.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 07

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače (pričom položky 1, 5, 6, 7 a 8 vypĺňa posudzujúci lekár; položky 2, 3 a 4 vypĺňa posudzovaná osoba)

1. meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia posudzovanej osoby,

4.

a) označia sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny vodičského oprávnenia, ktorej posudzovaná osoba nie je držiteľom,

b) označia sa skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada,

5.

a) prečiarkne sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí podľa § 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“),

b)

1. – 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške, slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napr. „5.01 pre C“, „5.01, 6.01 pre C, CE“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(2) Ak v položke 5 písm. b) niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.

(3) Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.“.

93. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA

Vzor 07a

94. Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 08

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej zdravotnej spôsobilosti

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti má rozmer 86 mm 55 mm a vypĺňa sa podľa predtlače:

1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

4. uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

5.

a) skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“),

b)

1. – 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške, slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napr. „5.01 pre C“, „5.01, 6.01 pre C, CE“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(2) Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.“.

95. V prílohe č. 9 I. časti C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI sa slovo „kategórie“ nahrádza slovom „skupiny“, slová „C1 + E“ sa nahrádzajú slovami „C1E“ a slová „D1 + E“ sa nahrádzajú slovami „D1E“.

96. V prílohe č. 9 I. časti sa za harmonizovaný kód 95. vkladá harmonizovaný kód 96., ktorý znie:

„96. Vodič, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo zložil skúšku zručností a správania podľa § 76 ods. 7 zákona“.

97. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Vzor 11

98. Prílohy č. 12 a 13 znejú:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 12

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti

(1) Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače (pričom položky 1, 5, 6, 7, 8 a 9 vypĺňa posudzujúci psychológ; položky 2, 3 a 4 vypĺňa posudzovaná osoba)

1. meno, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia posudzovanej osoby,

4.

a) označia sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom,

b) označia sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada takým spôsobom, že zakrúžkovaním sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a preškrtnutím v tvare X sa označia skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada,

5.

1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

9. evidenčné číslo dokladu.

(2) Ak v položke 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.

(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.“.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Vzor 13

II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti

(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti má rozmer 86 mm 55 mm a vypĺňa sa podľa predtlače:

1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

4. uvedú sa skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

5.

1. – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej repuvliky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovo „pre“ a označenie skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia (napr. „600. pre C“, „600.01, 600.02-0 pre B“); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodičského oprávnenia, kódy, skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia sa oddelia čiarkami,

6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,

7. dátum uplynutia platnosti dokladu podľa § 31 vyhlášky,

8. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

9. evidenčné číslo dokladu.

(2) Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne a prečiarknutie potvrdí svojím podpisom.“.

Kompletné znenie dokumentu : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-361