Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. – 27. októbra 2013

OZPV rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík od 21. do 27. októbra 2013 prebieha Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas tohto týždňa prebehnú na celom Slovensku viaceré aktivity, do ktorých sa zapojí aj Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Ako informuje hlavný hygienik Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH na internetovej stránke ÚVZ SR, Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR sa uskutoční 23. októbra 2013.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala v roku 2012 dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kampaň sa zameriava na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

Autor: PK

Viac na: www.uvzsr.sk