Nájom à la Piešťany

TASR
Podľa výpisu z obchodného registra si MUDr. Jozef Beňačka 4. februára 2005 založil obchodnú spoločnosť BENIMED, s.r.o. – ďalej BENIMED, ktorej je jediným vlastníkom a jedným z dvoch konateľov (druhým je jeho manželka Viera).
O niekoľko mesiacov neskôr, 16. decembra 2005, schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 246/2005 (prítomných: 20, za: 20) BENIMED-u do nájmu škôlku na Bratislavskej 63 (detaily viď 1).MUDr. Beňačka, ktorý bol v tej dobe už poslancom mestského zastupiteľstva, sa hlasovania nezúčastnil.
Nie je známe, či na základe tohto uznesenia bola uzavretá nájomná zmluva. Tá sa objavuje až v septembri 2006. Je totiž urobená na základe iného uznesenia metského zastupiteľstva z 8. septembra 2006, ktoré pôvodné uznesenie č. 246/2005 zrušilo a prijalo nové uznesenie č. 148/2006 (prítomných: 21, za: 20, zdržal sa: 1), ktorým sa zásadne zmenili zmluvné podmienky (detaily viď 2). MUDr. Beňačka, ktorý bol v tej dobe naďalej poslancom mestského zastupiteľstva, sa hlasovania nezúčastnil.
Rozdiel medzi týmito dvomi uzneseniami je zásadný.
1. Pôvodné uznesenie schválilo nájom na dobu neurčitú. V novom uznesení je už doba určitá a to nie hocijaká, ale 30-ročná. Zmena doby nájmu zmenila tiež možnosti vypovedania zmluvy.
2. Zatiaľ, čo v pôvodnom (a zrušenom uznesení) bolo možné odstúpiť od zmluvy výpoveďou so 6-mesačnou lehotou bez udania dôvodu, je v novom uznesení síce tiež výpovedná lehota 6 mesiacov, v samotnej zmluve je však vzhľadom na uzavretie zmluvy na dobu určitú výpoveď viazaná na § 9 zákona č. 116/1990, kde je možnosť výpovede, okrem dohody, alebo uplynutia doby nájmu, značne obmedzená. (detaily viď 3). Viazanosť výpovednej lehoty na § 9 zákona č. 116/1990 v novom uznesení schvaľovaná z neznámych dôvodov nebola.
3. Výška nájmu bola dohodnutá za 873 m2 nebytových priestorov na 14 489,14 €, t.j. 16,60 € za 1 m2, a za 2428 m2 pozemkov na 80,59 €, t.j. 0,033 € za 1 m2. Koeficient Inflácie od roku 2006 do roku 2013 sa podľa rôznych zdrojov pohyboval na úrovni 1,2, teda nájom za 1 m2 nabytových priestorov by mal byť dnes 19,92 € a pozemkov 0,04 €. Pre objektívnosť treba zohľadniť aj náklady, vynaložené na rekonštrukciu budovy 38 071 € a vybudovanie vlastnej kotolne cca 10 000 €. Tieto náklady za 8 rokov nájmu, prepočítané na plochu nebytových pries-torov robia 6,88 € za 1m2. Spolu s nájomných je to teda 26,80 € za 1m2. Takéto nízke nájomné sa v Piešťanoch neplatí ani za sklady. Cena nájmu sa v súčastnosti (kríza od roku 2008) pohybuje u nebytových priestorov medzi 50 a 60 € za 1 m2.  Viď tiež 4).
4. Zlatým klincom tejto zmluvy je však generálny súhlas prenajímateľa (mesta) “s právom nájomcu (BENIMED-u) prenechať časť predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe za účelom poskytovania zdravotníckych služieb bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa (mesta)”. BENIMED je tak jediný nájomca, ktorému mesto udelilo takéto exkluzívne právo. Keď sa vezme do úvahy skutočnosť, že samotný BENIMED využíva pre vlastnú činnosť len zlomok najatej plochy nebytových priestorov a zvyšok môže prenajímať podnájomníkom za trhové nájomné, je nesúmernosť tejto zmluvy ešte vypuklejšia.
Absurdnosť tejto zmluvy je zdôraznená aj skutočnosťou, že mesto nemôže nakladať s vlastným majetkom podľa svojich potrieb a tú súčasnú, na nové miesta pre deti predškolského veku, nemohlo riešiť vo svojej existujúcej materskej škole, ale muselo zriadiť novú v základnej škole na Schererovej ulici.
Túto nevýhodnú zmluvu pre mesto umožnil jednak vtedajší primátor Ing. Remo Cicutto a jadnak mestské zastupiteľstvo, zložené z týchto poslancov – Ing. Iveta Babičová, Ing. arch. Jana Bartošová, Mgr. Elena Bieliková, MUDr. Rudolf Botek, JUDr. Ján Chmelo, Ing. Miloš Drgoň, Kornel Duffek, Ing. Ján Dulla, MUDr. Milan Gajdoš, Mgr. Mária Gašparíková, Ing. Eliška Gocká, Ing. Jozef Jambor, Ing. Eva Kolláriková, Jaroslav Kravárik (zdržal sa MUDr. Branislav Čanič).
Je nepochybné, že ak by nebol MUDr. Jozef Beňačka v tej dobe poslancom mestského zastupiteľstva a priateľom vtedajšieho primátora Ing. Rema Cicutta, k uzavrtetiu takejto zmluvy by nedošlo. Nepochybné je aj to, že vtedajšie mestské zastupiteľstvo na základe falošnej kolegiality s poslancom MUDr. Jozefom Beňačkom, bez ohľadu na jej zjavnú nevýhodnosť, túto zmluvu schválilo, hoci malo možnosť ju zamietnuť a nesie najväčší diel zodpovednosti (bez možnosti akéhokoľvek postihu). A nepochybné je tiež, že všetko sa udialo zákonným spôsobom a zmeniť túto zmluvu a prispôsobiť ju aktuálnym potrebám mesta, je prakticky nemožné, či mimoriadne obtiažne.
__________________________________________
1) Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany schvaľuje nájom nehnuteľností v kat. území Piešťany:

- pozemok – parc. č. 9930 o výmere 57 m2, zast. plochy a nádvoria so stavbou
- pozemok – parc. č. 9931 o výmere 816 m2, zast. plochy a nádvoria a na ňom sa nachádzajúca stavba s.č. 2882
- pozemok – parc. č. 9932 o výmere 2 428 m2, zast. pl. (dvor) zapísané na LV č. 9648,

pre BENIMED s. r. o. Piešťany za cenu nájmu nebytových priestorov 500.- Sk/m2 ročne, za cenu nájmu pozemkov 1.- Sk/m2 ročne, za účelom poskytovania zdravotníckych služieb na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou

2) Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany schvaľuje nájom nehnuteľností v kat. území Piešťany:

- pozemok – parc. č.. 9930 o výmere 57 m2 zast. plochy a nádvoria so stavbou
- pozemok – parc. č. 9931 o výmere 816 m2, zast. plochy a nádvoria a na ĖRP sa nachádzajúca stavba s.č. 2882
- pozemok – parc. č. 9932 o výmere 2 428 m2, zast. pl. (dvor) zapísané na LV č. 9648

pre BENIMED s.r.o. za cenu nájmu nebytových priestorov 500,- Sk/m2 ročne, za cenu nájmu pozemkov 1,- Sk/m2 ročne za účelom poskytovania zdravotníckych služieb, na dobu určitú 30 rokov, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, s právom nájomcu prenechať časť predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe za účelom poskytovania zdravotníckych služieb bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa
3) Skončenie nájmu § 9

(1) Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
(2) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak
a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou;
b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom;
c) nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas;
d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok;
e) užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnosť byt vypratať;
f) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor;
g) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.
h) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd.
i) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
(3) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak
a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal;
b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;
c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1.
(4) Vzťahy zo zmlúv o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré uzavreli v čase od 31. decembra 1989 do 31. decembra 1990 podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko – Slovenska a podniky, hospodárske a účelové zariadenia Zväzu mladých, nástupcu Socialistického zväzu mládeže, ako prenajímatelia, zanikajú 31. januárom 1992, pokiaľ neskončia pred týmto dňom.

4) BENIMED je obchodná spoločnosť, teda podnikateľ, podnikajúci za účelom dosiahnutia zisku, aj keď v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb. Ministerstvo financií SR zrušilo v roku 2006 reguláciu cien nájomného nebytových priestorov pre zdravotnícke účely.
Zdroj: nespokojne-piestany.sk
Foto: TASR