Štát si daňami posvietil na lekárov. Zaplatia za všetko, čo majú zdarma od farma firiem

Lekári musia v apríli po prvý raz zaplatiť štátu tzv. zrážkovú daň za benefity od farma firiem. Expertka naznačuje, že môže ísť o diskrimináciu.

Od januára sú zdravotníci zdaňovaní prísnejšie. Ale doteraz si to zrejme ešte ani nevšimli. Ministerstvo financií im totiž siahlo na peňažné aj nepeňažné benefity, ktoré dostávajú od farma firiem. Musia z nich štvrťročne platiť 19-percentnú zrážkovú daň.
(Za farma firmy sa považujú držitelia registrácie lieku, povolenia na ich výrobu a veľkodistribúciu, ďalšie farmaceutické spoločnosti, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, alebo subjekty, cez ktoré lekárom vyplácajú zdaniteľné príjmy).

Bezplatnú účasť na konferenciách, školeniach, preplatenie stravy, ubytovania, dopravy, ale aj darčeky a drobné pozornosti majú zdanené už od roku 2011.
„Lekári na základe oznámenia farma firmy mali tieto príjmy zahrnúť do svojich daňových priznaní a zdaniť ich.  Ale keďže to podľa ministerstva financií nerobili a zákon spravidla ignorovali, zákonodarca pristúpil k tvrdšiemu opatreniu. Na tieto druhy príjmov zaviedol  tzv. zrážkovú daň,“ upozorňuje daňová poradkyňa Ingrid Cicáková zo spoločnosti ADEA. 

          Ako funguje zrážková daň

Pri peňažnom plnení - keď farma firma vyplatí z nejaké dôvodu lekárovi, alebo zdravotníckemu zariadeniu peniaze v hotovosti, alebo ich pošle na účet. Princíp zdanenia je jednoduchý – pred poukázaním platby na účet lekára prípadne zdravotníckeho zariadenia zrazí farma firma 19-percentnú daň, ktorá sa zašle správcovi dane a lekárovi príde na účet už zdanená položka.

Pri nepeňažnom plnení – ide o prípady, keď farma firma pozve lekárov napríklad na kongres, aby im na ňom prezentovala svoje produkty, poučila ich o spôsobe používania svojich prípravkov a účinkoch na pacientov, prípadne si tam lekári vymenia skúsenosti s ich aplikáciou.
Farma firma hradí nielen priestory na prednášky a odborných lektorov, ale pozvaným hradí aj ubytovanie, dopravu a stravu. Pre lekárov takáto marketingová akcia predstavuje nepeňažné plnenie, z ktorého si štát nárokuje zaplatiť daň. „Zdanenie je od januára 2015 zabezpečené tým, že vždy do 15. dňa po ukončení štvrťroka, je farma firma povinná oznámiť lekárovi výšku nepeňažného príjmu, ktorý musí do konca tohto mesiac priznať daňovému úradu na predpísanom tlačive a zdaniť 19-percentnou sadzbou dane,“ vysvetľuje Cicáková. „Farma firma zároveň musí v termíne do 15. dňa oznámiť správcovi dane menovite ktorému lekárovi, nemocnici, ambulancii a podobne v akej výške poskytla takéto nepeňažné plnenie, aby správca dane mohol vykonať krížovú kontrolu,“ dodala daňová poradkyňa.

Diskriminačná daň?

Cicáková upozorňuje, že takýto postup je síce jasný a zrozumiteľný, ale v praxi znevýhodňuje časť daňovníkov a môže byť voči nim diskriminačný. Paragrafy daňových predpisov, ktoré zdaňovanie riešia, totiž nehovoria len o príjmoch v súvislosti s marketingovými a sponzorskými aktivitami, ako bolo asi pôvodným zámerom štátu, ale riešia všetky peňažné aj nepeňažné toky plynúce od farma firiem lekárom a zdravotníckym zariadeniam.
V zmysle výkladu Finančnej správy sa zrážkovou daňou má zdaniť vo vzťahu „farma firma – lekár“ všetko, teda aj odmena lekárovi za prednášku na kongrese, za preklad odborného textu, platba faktúry nemocnici za prípadné služby – napríklad prenájom priestorov, či prenájom reklamného panelu, preventívne prehliadky pre svojich zamestnancov, ale aj dar poskytnutý nemocničnému oddeleniu a podobne.

          V čom je postup pre zdanenie lekárov diskriminačný

Zrážkovou daňou sa majú zdaňovať všetky príjmy plynúce lekárom od farma firiem. Pokiaľ by išlo len o marketingové plnenia a formu vyberania dane, ktorá by bola odlišná od ostatných daňovníkov, nevznikal by problém. Zrážková daň je však v tomto prípade taký druh dane, pri ktorej nie je možné uplatňovať výdavky.

           V praxi to potom (pre porovnanie) vyzerá takto:

1. príklad
Lekár ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Lekár na základe zmluvy podľa autorského zákona má odbornú prednášku, za ktorú dostane dohodnutú odmenu 1 000 eur. Farma firma mu zrazí 19-percentnú daň (190 eur ). Lekár dostane na účet v čistom 810 eur. Ak dostane na konferencii bezplatne stravu, musí to uviesť do štvrťročného hlásenia a zdaniť.

POZOR
„Zamestnanec (napríklad aj ministerstva financií) na základe takej istej formy zmluvy prednáša pre vzdelávaciu agentúru o novele zákona, za ktorú má dohodnutú odmenu 1 000 eur.  Jeho príjem však nepodlieha zrážkovej dani, a tak dostane na účet od agentúry 1 000 eur. Túto položku si musí zahrnúť do daňového priznania, pričom mu však zákon dáva určité možnosti zníženia základu dane. Má napríklad nárok na uplatnenie buď 40-percentných výdavkov, alebo uplatnenie skutočných výdavkov, prípadne na nezdaniteľnú čiastku na seba a podobne. Jeho daň tak bude maximálne 114 eur. Teoreticky sa môže priblížiť až k nule. Ak dostane bezodplatne poskytnutú stravu, mal by si ju zahrnúť do priznania. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna evidenčná, alebo oznamovacia povinnosť vzdelávacej agentúry, neverím, že tak urobí,“ upozorňuje Cicáková.

Podobný prípad sú odmeny za všetky možné činnosti. Ak službu poskytne lekár farma firme, zdaní sa bez aplikácie akýchkoľvek práv 19 percentami. Ak dosiahne príjem akákoľvek iná samostatne zárobkovo činná osoba, má možnosť uplatniť si odpočítateľné položky, tak ako v prípade lektora zo štátnej inštitúcie.

2. príklad
Dary

Vo všeobecnosti platí, že v prípade poskytnutia daru právnickej osobe, na základe darovacej zmluvy, netreba zaň platiť daň. „Myslím si, že toto ustanovenie platí plošne. Dary právnickým osobám nemôžu podliehať dani. Avšak vzhľadom k širokému a neohraničenému kontextu paragrafu riešiaceho zdaňovanie príjmov zdravotníckych zariadení od farma firiem, Finančné riaditeľstvo to vysvetľuje tak, že dary poskytnuté zdravotníckym zariadeniam podliehajú zrážkovej dani,“ pokračuje Cicáková.

Napríklad nemocničné oddelenie dostane od farma firmy na základe darovacej zmluvy rovnošaty pre lekárov a sestričky v hodnote 300 eur. Farma firma musí oznámiť nemocnici výšku daru, a tá je zasa povinná tento nepeňažný príjem zahrnúť do švrťročného hlásenia a zdaniť, pričom daň bude 57 eur ( 19 % ).

Ale ak súkromná firma poskytne podľa Cicákovej športovému klubu na základe darovacej zmluvy dresy pre hráčov, dar nebude predmetom dane a športový klub nebude nič zdaňovať. Lebo nejde o vzťah „zdravotnícke zariadenie – farma firma“.
Podobne dar nebude predmetom dane u žiadnej inej právnickej osoby, či už pôjde o podnikateľský, alebo nepodnikateľský subjekt. Samozrejme okrem zdravotníckeho zariadenia.

S praxou, akú Cicáková opísala, sa doteraz nestretla. „Za moju prax si nepamätám ustanovenie, ktoré by určité profesie stavalo do iného rámca zdanenia, ako tie ostatné. Ostáva len veriť, že legislatíva bude v týchto bodoch upravená,“ povedala.


Lekári POZOR

Čo vás čaká v najbližšom čase

Končí sa prvý štvrťrok a každý lekár, ktorý prijal od farma firmy nepeňažné plnenie, dostane od nej  do 15. 4. 2015 potvrdenie o výške tohto príjmu. Do konca apríla musí vyplniť tlačivo, ktoré nájde na odkaze https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN43Av15.pdf
(www.financnasprava.sk / napravo – daňové a colné tlačivá / katalóg vzorov tlačív / správa daní / daň vyberaná zrážkou / oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanou zrážkou z nepeňažných plnení). Tlačivo vyplní a odovzdá správcovi dane podľa miesta svojho sídla, alebo trvalého pobytu a v tomto termíne daň zaplatí.
V tlačive uvedie príjmy od všetkých farma firiem, ktoré mu plnenie v prvom štvrťroku poskytli. Ak vypočítaná daň bude 10 eur a menej, nemusí sa zaplatiť.
Pre úplnosť Ingrid Cicáková dodáva, že od dane sú oslobodené nepeňažné plnenia poskytnuté v súvislosti so sústavným vzdelávaním na základe Zákona č. 578/2004 Z.z. O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti….( tzv. kreditované akcie) . Tieto akcie (okrem stravy, ubytovania, dopravy, ak boli v súvislosti s týmto poskytnuté ) by sa však nemali na potvrdení od farma firmy objaviť.

Autor: Vladimír Turanský

Zdroj: hnonline.sk

Foto: Hospodárske noviny