Zapadá infekcia mikrosporídiami do mozaiky etiológie Crohnovej choroby?

ID-10090289Patogenéza Crohnovej choroby zostáva aj v dnešnej dobe neznáma. Tím španielskych vedcov overil domnienku, či nemôže rozvoj ochorenia výrazne urýchliť súčasná infekcia mikrosporídiami.

U pacientov s Crohnovou chorobou (skratka CD) bol nedávno potvrdený signifikantný pokles IL – 7 a globálne lymfocytárnej populácie v periférnej krvi. Tento pokles sa výrazne prejavoval najmä u γδ T – lymfocytov (subtyp γδ CD8 + ) .

Mikrosporídiá (čiže hmyzomorky) sú huby, ktoré patria medzi obligátne intracelulárne parazity vyskytujúce sa hojne u stavovcov aj bezstavovcov. Môžu napádať aj človeka, prekvapivo sa však nejedná iba o imunodeficientných jedincov. Vedci sa v uvedenom pokuse domnievali, že napadnutie mikrosporídiami (druhom Encephalitozoon cuniculi) môže prehĺbiť pokles hladín T – lymfocytov a IL – 7 a urýchliť tak rozvoj Crohnovej choroby.

Vykonaná retrospektívna case-control štúdie zahŕňala sérum od 36 pacientov s CD a 36 zdravých jedincov. Pomocou metódy ELISA sa získali hladiny IgE – a IgG – anti – Encephalitozoon protilátok. K dôkazu infekcie E. cuniculi odobrali vedci súčasne 44 vzoriek črevnej sliznice (20 od pacientov s CD, 9 od pacientov s iným ochorením a 15 od zdravých jedincov). Nasledovala ich analýza pomocou PCR .

Výsledky prekvapili. IgE – anti – Encephalitozoon hladiny boli signifikantne vyššie u pacientov s CD : 0,386 ( ± 0,256 ) vs . kontrolná skupina 0,201 ( ± 0,147 ), P < 0,001. Naopak IgG – anti – Encephalitozoon hodnoty vykazovali výrazný pokles u pacientov s CD v porovnaní so zdravými jedincami: 0,361 (± 0,256) vs . 0,876 (± 0,380), P < 0,001. U 6 z 20 pacientov s CD (30 %) sa infekcia mikrosporídiami potvrdila. Všetci adepti z kontrolnej skupiny mali nález negatívny.

Z uvedeného jasne vyplýva, že pacienti s CD majú vyššie riziko rozvoja infekcie mikrosporídiami. Táto infekcia však súčasne musí byť braná do úvahy aj ako možný etiologický faktor rozvoja CD.

(msd)

Zdroj: Juan C., Andreau-Ballester, et al. Microsporidia and Its Relation to Crohn’s Disease. A Retrospective Study. PLoS One. 2013; 8 (4): e62107. Publikováno online dne 18. 4. 2013.

Prevzaté z www.prolekare.cz

Ilustračné foto: internet