Medikom sa začína nový akademický rok

OLYMPUS DIGITAL CAMERALekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v pondelok, 16. septembra 2013 slávnostne otvorí nový akademický rok. V akademickom roku 2012/2013 tu študovalo celkove 2121 študentov, z toho 589 zahraničných. Odbor všeobecné lekárstvo mal 1212 poslucháčov, zubné lekárstvo 320, General Medicine 484 a Dental Medicine 105 študentov. Bakalárske a magisterské štúdium nelekárskych študijných programov navštevovalo 155 poslucháčov, z toho v odboroch ošetrovateľstvo 52, fyzioterapia 64 a verejné zdravotníctvo 39 študentov.

Fakulta sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce povolanie zaoberá aj bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných, ale aj medzinárodných projektov a s pomocou unikátnych laboratórií a prístrojov budovaných z prostriedkov získaných z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Nový akademický rok 16. septembra slávnostne otvoria aj na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

Ilustračné foto: archív