Epidémiu salmonelózy vo Zvolene spôsobila žemľovka

Investigator checking test tubes

V uplynulých dňoch nahlásila všeobecná lekárka pre dospelých vo Zvolene výskyt gastrointestinálnych ťažkostí u 4 zamestnancov rušňového depa (Cargo Slovakia a.s.), ktorí konzumovali ovocnú tvarohovú žemľovku. Žemľovka bola pripravená v prevádzke kuchyne  zvolenskej firmy ALEX. Epidemiologickým šetrením sa zistilo, že žemľovka bola podávaná aj v jedálni zvolenskej nemocnice, avvšak len zdravotníckemu personálu v počte 50 porcií, ďalej vo výdajni stravy rušňové depo Zvolen (19 porcií) a v reštaurácii Alex, (20 porcií), vo firme Wusam 8 porcií, a 3 porcie zamestnancom samotnej kuchyne, kde sa žemľovka pripravovala.

Ako uviedla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica, celkový počet vydaných porcií dosiahol stovku, čo predstavuje vlastne aj počet exponovaných osôb. Klinické príznaky niektorých konzumujúcich zamestnancov týchto firiem boli bolesti v bruchu, hnačky a zvracanie a teploty. Počet chorých k dnešnému dňu je zatiaľ 39, z toho zamestnancov nemocnice 18, rušňového depa Zvolen 19, Reštaurácie Alex dvaja. Epidemiológovia za faktor prenosu nákazy určili spomínanú ovocno-tvarohovú žemľovku. Z celkového počtu chorých je 15 hospitalizovaných na infekčnom oddelení banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice  Banská Bystrica a traja v NsP Zvolen. Laboratórnymi vyšetreniami odobratých vzoriek bola v 18 prípadoch potvrdená Salmonella enteritidis. V kuchyni Alex vykonali epidemiológovia RÚVZ Zvolen okamžite príslušné opatrenia- odobrali vzorky žemľovky, vykonali stery z prostredia, pracovníci tamojšieho  oddelenia hygieny výživy vykonali ďalšie predpísané  šetrenie a urobili záznam o štátnom zdravotnom dozore.  Odobrali tiež 45 ks vajec zo šarže, ktorá bola použitá na prípravu žemľovky. Tieto skutočnosti oznámili aj Regionálenej veterinárnej a potravinovej správe vo Zvolene, ktorá začala ihneď šetrenie a urobila opatrenia priamo na farme. Zvyšok vajec rovnakej šarže rozhodnutím pozastavili.

Všetkých zamestnanov manipulujúcich s požívatinami odoslali na mimoriadnu lekársku prehliadku, spojenú s vyšetrením stolice na bakteriologické vyšetrenie. V epidemiologickom šetrení sa naďalej pokračuje.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com