Až 84 percent vyšetrení u detského lekára malo liečebný charakter

Kinderärztin schaut einem Kind in die OhrenV evidencii pediatrických ambulancií a ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast bolo v roku 2012 takmer 1,197 milióna detí a mládeže od narodenia po 26. rok svojho života. Celkový počet návštev bol na úrovni 6,693 milióna. Najčastejšie navštevovali ambulancie s deťmi do 1 roka – v priemere 18,4-krát na evidované dieťa.

U detí vo veku 1 − 5 rokov bola návštevnosť 7,7, vo vekových skupinách 6 – 14 a 15 – 18 bola návštevnosť rovnaká, a to 4,9. Dospelí vo veku 19 – 26 rokov navštívili ambulanciu v priemere 2,2-krát za rok.

Necelých 16% vyšetrení bolo preventívnych

Ako sa píše v publikácii Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012, ktorú vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), praktickí lekári pre deti a dorast urobili vlani celkove 6,416 milióna vyšetrení. Počet vyšetrení u detských lekárov v ostatných dvoch desaťročiach klesol na polovicu. V roku 1990 ich bolo vyše 12,3 milióna. V roku 2012 medziročne, v porovnaní s rokom 2011 klesol počet vyšetrení o približne pol milióna.

Prevažná časť (84,2%) vyšetrení mala vlani liečebný charakter, zvyšné vyšetrenia (15,8%) sa týkali prevencie. Len 1% zo všetkých vyšetrení bolo vykonaných v rámci návštevnej služby. Celkovo urobili viac ako jeden milión preventívnych prehliadok detí a mládeže, z čoho až 42% sa týkalo detí do 1 roku veku, keďže táto veková skupina má v zmysle zákona nárok na deväť preventívnych prehliadok. V priemere na 1 evidovanú osobu do 1 roku najviac preventívnych prehliadok pripadalo na dieťa v Žilinskom kraji (9,0), najmenej na dieťa v Košickom kraji (7,8).

Viac matiek kojí deti do pol roka

Ako informoval hovorca NCZI Peter Bubla, porovnanie čísel za posledných desať rokov poukazuje na rastúci počet plne dojčených detí, výrazne najmä do ukončeného 6. mesiaca. Kým v roku 2003 bolo takto dojčených len 37,7 % detí, v roku 2012 sme zaznamenali viac ako polovicu (52,6 %) dojčených detí. Najviac detí do tohto veku je každoročne dojčených v Bratislavskom kraji, naopak, najmenej detí pochádza z Nitrianskeho kraja.

Najčastejšie problémy s dýchaním, ale aj s očami

Deti do 18 rokov (110 038) aj mladí ľudia vo veku 19 – 26 rokov (20 163) boli najviac sledovaní pre ochorenia dýchacej sústavy. Z nich tvorili alergické ochorenia u detí až 63% a u 19- až 26-ročných 67% ochorení. Ďalšou početnou skupinou ochorení, pre ktoré boli sledované deti (46 496) a mladí ľudia (14 815), boli choroby oka. Nasledovali choroby kože a podkožného tkaniva s 37 556 sledovaných detí a 7 229 sledovaných 19- až 26-ročných.

Štatistika za uplynulý rok bola doplnená aj o sledovanie počtu vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím. Ambulancie zaevidovali 202 takýchto prípadov vyšetrených detí do 18 rokov.

Úmrtnosť detí a mladých ľudí

Evidovaný počet zomretých detí a mladých ľudí vo veku 0-24 rokov bol v uplynulom roku 813. V porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali mierny nárast počtu zomretých (celkovo o 15 detí a mladých ľudí). Najviac zomretých detí bolo v uplynulom roku evidovaných vo vekovej skupine do jedného roka (321). Druhú najpočetnejšiu skupinu zomretých tvoria 20 až 24-roční (220 zomretých). Najčastejšími príčinami úmrtia detí do jedného roku boli choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (celkovo 133 zomretých). Najčastejšou evidovanou príčinou úmrtia mladých ľudí vo veku 20-24 rokov boli vonkajšie príčiny – ako napr. dopravné nehody, pády, utopenia, úmyselné sebapoškodenia, napadnutia a iné (122 úmrtí).

Celú publikáciu nájdete na stránke www.nczisk.sk, alebo aj tu: Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012

Ilustračné foto: Fotolia

Autor: PK