Bez hygienikov nemôžu byť kúpaliská v prevádzke

Kúpalisko, TASR

Vrtkavá jar aj rozpačitý, zamračený, ale pomerne teplý začiatok leta nebránia prevádzkovateľom kúpalísk, aby postupne otvárali svoje prevádzky.  Ich návštevník si často ani neuvedomuje, čo v záujme jeho zdravia takémuto otvoreniu predchádza a že prevádzkovateľ musí splniť prísne zákonné pravidlá, ktoré dôsledne kontrolujú pred spustením prevádzky i počas nej odborníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Frekvencia vyšetrovania kvality vody na kúpanie v umelých kúpaliskách a v prírodných kúpaliskách je určená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z., ktorá pojednáva o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. „Každý ukazovateľ kvality vody má stanovenú frekvenciu vyšetrovania, ktorá závisí od druhu ukazovateľa a jeho významnosti zo zdravotného hľadiska, alebo z hľadiska dodržania účinnosti technológie úpravy vody. Mikrobiologické ukazovatele sa musia napríklad vyšetrovať jedenkrát za 14 dní u bazénov bez recirkulácie vody a jedenkrát za mesiac u bazénov s recirkuláciou vody. Ukazovatele dôležité pre dodržanie účinnosti technológie úpravy vody na umelých kúpaliskách sa vyšetrujú trikrát denne – napríklad reakcia vody, či voľný chlór,“ konštatuje k téme hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová. Táto vyhláška určuje aj frekvenciu vyšetrovania vôd prírodných kúpalísk, s odberom a vyšetrením pred kúpacou sezónou a 1x za 14 dní počas kúpacej sezóny. Dodáva, že požiadavky na kvalitu vody na kúpanie vo vodách určených na kúpanie, ako aj frekvenciu vyšetrovania vody, upravuje vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2013 Z. z. Vody určené na kúpanie sú zvlášť významné vodné plochy, vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Frekvencia vyšetrovania je upravená podobne, t.j. vyšetrenie sa vykonáva pred začatím kúpacej sezóny a následne jedenkrát za 14 dní. Každoročne je správa o kvalite „Vôd určených na kúpanie“ zasielaná za SR Európskej komisii.

V okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktoré spadajú do územnej  pôsobnosti RÚVZ Banská Bystrica, bolo v uplynulej letnej turistickej sezóne  evidovaných 7 sezónnych rekreačných zariadení, v ktorých sa na kúpanie využívalo 12 bazénov.  V súčasnej LTS 2016  požiadal o uvedenie priestorov časti kúpaliska do prevádzky len prevádzkovateľ Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, žiadosťou zo dňa 23. mája tohto roku. Súčasne požiadal v rámci prevádzkovej kontroly o odbery vzoriek vody z bazénov a ich laboratórne vyšetrenie. Kontrola pripravenosti plážového kúpaliska spojená s odberom vzoriek bola vykonaná v dňoch 24. a 25. mája a následne  po zhodnotení výsledkov štátneho zdravotného dozoru a laboratórnych analýz odobratých vzoriek RÚVZ vydal dňa 27. mája 2016 súhlasné rozhodnutie na uvedenie časti plážového kúpaliska  do prevádzky (starý plavecký bazén, nový plavecký bazén, detský bazén, Baby bazén, jazero v časti využívanej na kúpanie, miestnosti prvej pomoci, trávnaté plochy, ihriská, minigolf). Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok plážového kúpaliska.

 

 

Ostatní prevádzkovatelia umelých kúpalísk zatiaľ nepožiadali RÚVZ o uvedenie priestorov kúpalísk do prevádzky počas letnej turistickej sezóny 2016. V spádovej oblasti RÚVZ Banská Bystrica (okresy Banská Bystrica a Brezno) sa nenachádzajú a nie sú prevádzkované vody určené na kúpanie, ani prírodné kúpaliská.

RÚVZ počas kúpacej sezóny vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu tohto dozoru môže byť aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Cieľom vykonávania ŠZD na kúpaliskách je znižovanie zdravotných rizík, ktoré môžu byť spojené s nedodržiavaním hygienických požiadaviek na prevádzkovanie kúpalísk a porušovaním schválených prevádzkových poriadkov a môžu spôsobiť poškodenie zdravia návštevníkov.

Voda na kúpanie môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Môže ísť o ochorenia vírusového, bakteriálneho, hubového alebo parazitárneho pôvodu. Prejavujú sa najmä ako zápalové ochorenia kože, kožných adnexov, očí, očných spojoviek, nosohltanu, zvukovodu, močových a pohlavných orgánov. Na prenose hubových ochorení sa podieľajú aj znečistené povrchy v okolí bazénov a v sprchách. MUDr. Koppová pripomína, že v prírodných kúpaliskách majú na kvalitu vody vplyv aj ďalšie faktory. Je to najmä samočistiaca schopnosť vody, jej veľký objem, voda stále prúdi, riedi sa a obnovuje, prípadné mikróby vnesené do vody človekom sa vo veľkom objeme rozptýlia a ich koncentrácia je potom minimálna. Povinnosť kontrolovať kvalitu vody v kúpaliskách a bazénoch v stanovenej frekvencii a rozsahu majú uloženú prevádzkovatelia týchto zariadení zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva V Banskej Bystrici

Foto: TASR