Českí lekári ako prví na svete vykonali hybridnú operáciu srdca

MUDr  Ivo Skalský MBA a prof  MUDr  Petr Neužil CSc

Nemocnica na Homolce v Prahe vydala tlačovú správu, v ktorej oznamuje, že lekári v tomto zdravotníckom zariadení vykonali unikátnu plastiku ľavej srdcovej komory po infarkte myokardu s veľkou aneuryzmou. Išlo o hybridný výkon, teda o operáciu, na ktorej sa zúčastňuje viacero medicínskych odborností, v tomto prípade kardiológ a kardiochirurg. Tento nový zákrok bol celosvetovo zatiaľ uskutočnený iba päťkrát, z toho štyrikrát na Homolke. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že využíva možnosti kombinácie kardiochirurgickej operácie aj katetrizačného kardiologického zákroku. “Takáto operácia je vhodná pre pacientov po prekonanom infarkte myokardu, ktorí majú dysfunkciu ľavej komory v dôsledku existencie aneuryzmy. Pacientom by bez liečby hrozila progresia srdcového zlyhávania a množstvo ďalších život priamo ohrozujúcich rizík”, povedal primár Kardiologického oddelenia Nemocnice na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, ktorý unikátne zákroky vykonal spolu s primárom Kardiochirurgického oddelenia MUDr. Ivom Skalským, MBA. “Štúdie, ktoré v rámci hybridnej operácie prebiehajú, sa pokúšajú dokázať, že nový spôsob liečby, keď lekári pracujú pokiaľ možno menej invazívne a navyše na tlčúcom srdci bez mimotelového obehu, je pre pacientov menej zaťažujúca než klasická operácia na otvorenom hrudníku. Zároveň existuje predpoklad, že takáto plastika, resp. remodelačná operácia postihnutej ľavej srdcovej komory, ktorá sa usiluje o čo možno najväčšie zlepšenie srdcovej funkcie, následne zlepší prognózu pacientov a predĺži ich prežívanie”.

Skupinou pacientov, pre ktorých je operačná remodelácia určená, sú ľudia, ktorí prekonali rozsiahly infarkt myokardu alebo opakované infarkty a neboli z rôznych príčin liečení angioplastikou. Infarkt tak u nich postihol veľkú časť srdcového svalu a vytvoril tým priestor pre vznik kardiálnej dysfunkcie alebo zlyhávania.

Nemocnica na Homolce v Prahe sa špecializuje na liečbu ochorenia srdca a ciev. V tunajšom Kardiocentre sa liečia pacienti z celej Českej republiky s hypertenziou, srdcovými arytmiami, ischemickou chorobou srdca, ochoreniami srdcových chlopní a podobne. Jedným z pracovísk Kardiocentra je aj Centrum pre liečbu srdcového zlyhávania, kde sa minulý rok liečilo zhruba tisíc pacientov.

Autor: poly

Zdroj: Nemocnice na Homolce

Foto: folia.com