Chrípkové ochorenia stúpajú, je čas na očkovanie

Influenza_virus_2008765V 40. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 54506 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 765,9 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 7,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom. Najvyššia vekovo špecifická  chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 996,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 086 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (663). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (225) a pneumónie (198).

Ochorenia hlásilo 63 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji a najnižšia v Bratislavskom.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni hlásených 4 791 ochorení (chorobnosť 155,2/100 000), čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných.

V 40. kalendárnom týždni bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v ôsmich materských školách (v piatich v Košickom kraji a po jednej v Trenčianskom, v Nitrianskom a v Prešovskom kraji)

V tom istom kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených 6 nasopharyngeálnych výterov a 24 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér bol v jednom prípade laboratórne potvrdený adenovírus.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu. Informoval o tom prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky www.uvzsr.sk.

Tabuľka:       Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2013

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

V 40. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

 graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

 graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:informacia-o-vyskyte-akutnych-respiranych-ochoreni-a-chripky-a-chripke-podobnych-ochoreni-v-slovenskej-republike-za-40-kalendarny-tyde-2013&catid=58:epidemiologicka-situacia&Itemid=64