Chystáte sa do zahraničia s európskym preukazom zdravotného poistenia?

3riadkove_VsZP_logo

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku s 3,2 miliónmi poistencov prináša kompletný servis ohľadom európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) pred nadchádzajúcou dovolenkovou sezónou.

Len v roku 2016 preplatila VšZP potrebnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe európskeho preukazu v sume 9,3 milióna eur, čo predstavovalo 23 902 faktúr. Najpočetnejšie boli lekárske ošetrenia, pričom z hľadiska úhrad najväčší podiel tvorili náklady za hospitalizáciu. Za mužov VšZP preplatila 13 196 faktúr (6,4 mil. eur), za ženy 10 706 faktúr (2,9 mil. eur), z toho za deti vo veku (0 – 19) 2 500 faktúr (0,5 mil. eur). Z hľadiska veku a pohlavia najväčší podiel tvorili u mužov úhrady vo vekovej kategórii 65 – 69 rokov, u žien vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov.

V letných dovolenkových destináciách vyhľadalo ošetrenie najviac Slovákov v Chorvátsku (899), Španielsku (452) a v Taliansku (389). VšZP preplatila zdravotnú starostlivosť v najväčšom objeme poskytnutú v Taliansku (0,5 mil. eur), Španielsku (0,2 mil. eur) a v Chorvátsku (0,1 mil. eur).

VšZP zaznamenala nárast počtu telefonátov a mailových otázok na call centrum ohľadom európskeho preukazu zdravotného poistenia, a preto na túto tému iniciovala aj verejnú online diskusiu. V rámci poradenského servisu prináša informácie formou 20 najdôležitejších otázok a odpovedí.

1. Kde a ako si vybavím európsky preukaz zdravotného poistenia?

Európsky preukaz vybavíte osobne v každej pobočke zdravotnej poisťovne, cez internet vyplnením žiadosti, poštou, alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Lehota na vydanie preukazu je 30 dní, no poisťovňa preukaz zvyčajne vydáva približne do 15 dní, no ak by ste potrebovali vycestovať skôr, na počkanie vám vydáme náhradný certifikát k EPZP.

2. Kde všade preukaz platí a čo mi zaručuje?

Európsky preukaz vám zabezpečí poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako má domáci poistenec. Platí vo všetkých štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku. V Srbsku a v Macedónsku vám zabezpečí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

3. Aká je platnosť európskeho preukazu zdravotného poistenia?

Platnosť európskeho preukazu zdravotného poistenia je spravidla 10 rokov, preto poistencom odporúčame, aby si dátum platnosti skontrolovali pred odchodom na dovolenku.

4. Mám už obojstranný preukaz zdravotného poistenia. Znamená to, že mám vrátiť starý papierový európsky preukaz?

Nie, zákon vám už túto povinnosť neukladá.

5. Ošetria ma v zahraničí, keď predložím európsky preukaz zdravotného poistenia, no práve mu skončila doba platnosti?

Európsky preukaz zdravotného poistenia je oficiálny doklad a po expirácii stráca platnosť.

6. Čo ak vyhľadám lekára v zahraničí, predložím európsky preukaz, no aj tak odo mňa pýta peniaze za ošetrenie?

Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, čo znamená, že majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Poistenec by si mal byť vedomý, že v každom štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec sám zaplatiť a nie je mu nijakým spôsobom refundovaná. V porovnaní s výškou spoluúčasti na Slovensku môže byť aj podstatne vyššia. To znamená, že ak za dané vyšetrenie, napríklad v Belgicku dopláca Belgičan 10 Eur, bude za toto isté vyšetrenie doplácať Slovák v Belgicku taktiež 10 Eur. Sú krajiny, kde si domáci poistenci doplácajú za nejaké ošetrenie 100 Eur, inde zase 50 Eur.

7. Ako zistím, aké vyšetrenie si hradím sám a aké sú kryté EPZP?

Záleží to od konkrétnej krajiny i rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Pred dovolenkou odporúčame navštíviť stránku VšZP, kde sú uvedené tieto špecifiká podľa konkrétnej krajiny: http://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/zdravotna-starostlivost-eu-ehp-svajciarsku.html. Veľmi dobrým pomocníkom je aj bezplatná mobilná aplikácia EÚ European Health Insurance Card. Nájdete v nej informácie aj v slovenčine pre všetky krajiny EÚ – liečbu, krytie a náklady, úhradu aj spoluúčasť pacienta.

8. Čo ak si európsky preukaz zabudnem? Stačí ho mať odfotený v mobile?

Pokiaľ si zabudnete európsky preukaz na Slovensku a vyhľadáte ošetrenie v zahraničí, budete musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť v hotovosti. Keby išlo o hospitalizáciu, tu je čas na zaslanie preukazu poštou zo strany rodinného príslušníka. Preukaz odfotený v mobile môže, ale aj nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti akceptovať.

9. Čo ak ma ošetrí súkromný lekár, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva, a tak tam neplatí európsky preukaz? Mám v tom prípade nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti?

Pokiaľ vás ošetrí nezmluvný poskytovateľ, môže vám zdravotná poisťovňa preplatiť potrebné vyšetrenie do výšky nákladov v Slovenskej republike.

10. Na koho sa môžem obrátiť, keď budem potrebovať pomoc?

V zahraničí dostanete automatickú správu od mobilného operátora s kontaktnými údajmi na slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade nehody, úrazu či straty dokladov. Pokiaľ potrebujete informácie ohľadom zdravotnej starostlivosti, prípadne európskeho preukazu zdravotného poistenia, obráťte sa telefonicky na číslo 0850 003 003, pre volanie zo zahraničia môžete použiť aj číslo +421 2 208 17003. S operátormi call centra VšZP môžu klienti komunikovať počas pracovných dní v pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod. Mimo tejto prevádzkovej doby je k dispozícii odkazovač s nepretržitou prevádzkou 24 hodín denne 7 dní v týždni a pracovníci call centra vás budú kontaktovať spätne. V prípade mailovej komunikácie použite adresu infolinka@vszp.sk.

11. Ako mám postupovať, keď som tehotná a v zahraničí budem potrebovať ošetrenie? Budem zaň musieť platiť?

Zdravotná starostlivosť spojená s tehotenstvom a pôrodom sa považuje za potrebnú zdravotnú starostlivosť a je krytá európskym preukazom. Nemôže však ísť o situáciu, že poistenka cielene vycestuje do štátu EÚ za účelom pôrodu, v takomto prípade už ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo indikovaná poistencovi v inom členskom štáte EÚ, ktorú poistenec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (PZS) iného členského štátu EÚ priamo. Poistenec má nárok na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ u PZS iného členského štátu EÚ bez ohľadu na to, či je financovaný z verejného systému, ak patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR, a to vo výške úhrady v SR.

12. Som onkologický pacient a potrebujem počas dovolenky dostať chemoterapiu. Čo mám robiť?

V prípade životne dôležitých lekárskych ošetrení, ktoré sú dostupné v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach alebo si vyžadujú špecializovaný personál či vybavenie, je potrebná predchádzajúca dohoda medzi poistencom a zariadením poskytujúcim ošetrenie, aby sa zabezpečila dostupnosť ošetrenia (napr. dialýza, oxygenoterapia, špeciálna liečba astmy, echokardiografia, chemoterapia). Je to tak kvôli zabezpečeniu voľného termínu. Poistenec by si mal so sebou prinieť odporúčanie, príp. zdravotnú dokumentáciu.

13. Ako môžem získať zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v sieti verejného zdravotníctva?

Zoznam zdravotníckych zariadení je možné získať v niektorej zo zdravotných poisťovní v štáte pobytu, prípadne prostredníctvom styčných orgánov.

14. Ako v prípade úrazu rýchlo zistím, kde sa nachádza najbližšia nemocnica, prípadne poliklinika?

Odporúčame vám stiahnuť si bezplatnú aplikáciu UK European Health Insurance Card, ktorá má funkciu „Find Local Hospitals“, čiže nájdi lokálne nemocnice. Poskytne vám adresu, telefónne číslo aj mapu, kde sa zariadenie nachádza.

15. Čo ak som hospitalizovaný v nemocnici a nemám európsky preukaz ani komerčné poistenie?

V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), prípadne priamo klient požiadal mailom o zaslanie náhradného certifikátu k európskemu preukazu zdravotného poistenia. PZS môže požiadať o jeho vydanie mailom aj priamo v aplikácii na web stránke VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/ziadost-nahradny-certifikat/, certifikát bude zaslaný priamo do zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho ošetrenie.

16. Aké doklady si mám priniesť, keď chcem, aby mi zdravotná poisťovňa preplatila náklady na ošetrenie?

Po zaplatení si môže poistenec požiadať o refundáciu podaním žiadosti s dokladmi: originál dokladu o zaplatení, originál faktúry s rozpisom poskytnutých výkonov, kópia záznamu o ošetrení, resp. správy z hospitalizácie, záznam o prevoze (s počtom najazdených kilometrov v štáte EÚ). Poistenec si na tlačive žiadosti o preplatenie nákladov zvolí jeden z dvoch spôsob preplatenia – vo výške nákladov ako v Slovenskej republike, alebo vo výške, ako hradí inštitúcia, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte EÚ. Podľa zvoleného spôsobu preplatenia potom VšZP postupuje pri ďalšom spracovaní žiadosti.

17. Vie mi zdravotná poisťovňa poradiť, či je výhodnejšie preplatenie nákladov vo výške ako v SR alebo v zahraničí?

Zdravotná poisťovňa tento údaj nevie povedať dopredu. Výsledná suma sa odvíja od poskytnutého ošetrenia. Pokiaľ sa poistenec rozhodne pre prvú možnosť, revízny lekár VšZP ho ohodnotí, koľko by dané ošetrenie (výkony, hospitalizácia, atď.) stálo na území SR. Pokiaľ si poistenec žiada sumu hradenú zahraničnou zdravotnou poisťovňou, žiada VšZP prostredníctvom styčných orgánov oboch štátov zdravotnú poisťovňu v štáte ošetrenia o vyčíslenie čiastky, ktorú VšZP môže preplatiť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, t. j. čiastky, ktorú hradí zahraničná zdravotná poisťovňa za svojich poistencov. Štáty však nemajú stanovené lehoty pre potvrdzovanie sadzieb, preto v niektorých prípadoch môže byť lehota vybavenia podstatne dlhšia.

18. Ako dlho budem čakať, kým sa mi vrátia peniaze za ošetrenie?

VšZP sa snaží vyjsť svojim poistencom v ústrety, a keď sa rozhodnú pre možnosť úhrad platných v zahraničí, v prípade nedoručenia odpovede zo strany tamojšej inštitúcie pravidelne urguje potvrdenie platieb. Napriek tomu sú krajiny ako Grécko a Taliansko, kde sa doba preplatenia nákladov pohybuje okolo jedného roka.

19. Odporúčate mi aj komerčné poistenie, keď už mám európsky preukaz zdravotného poistenia?

Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia oboch poistení (zdravotného aj komerčného), keďže každé má pre poistenca iné výhody. Naríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR, je hradený z komerčného poistenia, rovnako ako aj spoluúčasť pacienta.

20. Prečo by som mal mať aj európsky preukaz zdravotného poistenia, keď mám komerčné poistenie?

Komerčné poistenie má prednosti, ale i nevýhody oproti európskemu preukazu (EPZP). Preto odporúčame ich kombináciu. Výhody nároku na základe EPZP oproti nárokom z komerčnej poistky sú:

  • Nárok nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  • Nárok nie je obmedzený na akútne choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom členskom štáte EÚ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia.
  • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných členských štátoch EÚ sú povinní EPZP podľa európskych nariadení akceptovať.
  • Nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy).
  • Nárok nie je obmedzený vekom poistenca.
  • V prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne, t. j. náhradný certifikát k EPZP.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.