Dočasná pracovná neschopnosť počas kúpeľnej liečby

V ktorých prípadoch je možné poistencovi vystaviť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti počas kúpeľnej liečby? Ktorý lekár je oprávnený vystaviť potvrdenie?

Prírodné liečebné kúpele sú zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť (v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve). Potvrdenie, vystavené v prírodných liečebných kúpeľoch, je potvrdením vydaným v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré je akceptované, ak sú v ňom obsiahnuté všetky potrebné údaje, určené Sociálnou poisťovňou.

Zákon rozlišuje tzv. diagnózy typu A, kedy liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii a diagnózy typu B, sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. (Príloha č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 661/2007 Z. z.)

Ak zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch je poskytovaná na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a je odôvodnená zdravotným stavom poistenca, považujeme aj uznanú dočasnú pracovnú neschopnosť za odôvodnenú s ohľadom na konkrétne okolnosti a osobitosti týkajúce sa zdravotného stavu v individuálnych prípadoch. Z toho vyplýva, že v indikačnej skupine B je možné uznať dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci kúpeľnej liečby, je však potrebné zohľadniť aj závažnosť aktuálneho zdravotného stavu poistenca za predpokladu vylúčenia kontraindikácie kúpeľnej liečby pred nástupom do kúpeľov.

Tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vypisuje spravidla lekár v prírodných liečebných kúpeľoch, pričom ako adresu, kde sa poistenec zdržiava počas dočasnej pracovnej neschopnosti, uvedie sídlo kúpeľov.

V prípade využitia kúpeľnej liečby, ktorá nebola indikovaná zo zdravotných dôvodov (rekondičné pobyty, rekreácie, welness pobyty) uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti nie je dôvodné.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Foto: TASR