Firmy platia dane za motorové vozidlá registrované na Slovensku

parking

Firmám sa kráti termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014. Priznanie sú povinné podať najneskôr do 2. februára 2015 a dovtedy daň aj zaplatiť. Na podanie priznania sa používajú staré tlačivá, v porovnaní s predchádzajúcim rokom neboli zmenené. Zmena však nastala v prípade organizačnej zložky podniku.

“Od 1. januára 2015 organizačná zložka právnickej alebo fyzickej osoby zapísaná do obchodného registra už nie je daňovníkom dane z motorových vozidiel. To znamená, že za zdaňovacie obdobie, ktorým je rok 2014, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podá za svoju organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí,”
informuje na svojej webovej stránke Finančné riaditeľstvo (FR) SR, kde uvádza aj príklady.

Napríklad, ak právnická osoba so sídlom v Bratislave má tri organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Žiline, Košiciach a Trnave a tie používali na podnikanie vozidlá, ktorých sú držiteľmi, a zároveň ktoré sú zapísané na dopravnom inšpektoráte podľa ich sídiel v Žiline, Košiciach a Trnave, daňové priznanie za rok 2014 je povinná podať za svoje organizačné zložky právnická osoba, ktorej patria. Priznanie podá miestnemu príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla. V prípade, že firma sídli v Českej republike, podáva priznanie za svoje organizačné zložky na Slovensku a to na daňovom úrade na Slovensku, tiež podľa miesta evidencie vozidla.

Daň neplatia firmy, ktoré sa zrušujú bez likvidácie, likvidáciou, ak bol na spoločnosť vyhlásený konkurz alebo ak živnostník zomrel. Pokiaľ firma nevyužívala motorové vozidlo po celý rok, povinná je zaplatiť pomernú časť dane.

FR SR upozornilo, že za zánik daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel možno považovať iba ukončenie podnikateľskej činnosti daňovníka, jej prerušenie, predaj motorového vozidla, jeho vyradenie z evidencie vozidiel dopravného inšpektorátu a krádež, keď daňová povinnosť zanikne dňom krádeže. V takých prípadoch sa za rok 2014 platí len pomerná časť dane, ktorá sa vypočíta ako súčin 1/365 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com