Názov odbornej ambulancie musí byť v súlade s legislatívou

TASR
Ministerstvo zdravotníctva od nového roku pristúpilo na základe podnetov lekárov z praxe, k zmenám názvu odborných ambulancií. Ťažiskovým  dôvodom zmeny bola skutočnosť, že povolenia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti neboli vydávané jednotne v rámci celej SR. Často sa vydávali vo veľmi úzkych špecializačných odboroch alebo len v certifikovaných pracovných činnostiach, čo spôsobovalo problémy v  praxi.  Stalo sa napríklad, že lekár dostal povolenie na poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka, pričom takýto samostatný medicínsky odbor neexistuje.
Od júla 2014 je v platnosti príloha 1a zákona 578/2004, ktorá ustanovuje názvy 64 ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva  pripravilo jej novelizáciu, ktorú 7. januára 2015 schválila vláda. Zmena názvu však v tomto prípade neznamená zmenu kompetencie príslušného lekára. Čiže lekár aj naďalej vykonáva svoju prax podľa toho, akú má špecializáciu.
Novelizácia prináša zmenu názvu  gynekologickej ambulancie na gynekologicko-pôrodnícku, zo zoznamu sa vypúšťa mamologická ambulancia a ambulancia andrológie, do zoznamu sa dopĺňa aj hepatologická ambulancia. Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny bude len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Pediatrická ambulancia bude len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore.
 „V žiadnom prípade však nejde o okresanie kompetencií lekárov. Kompetencia  ani výkon činností lekára na základe získaného vzdelania v príslušnom špecializovanom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti nemôže byť ovplyvnený názvom ambulancie,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mario Mikloši.
Napríklad lekár, ktorý má špecializáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo, môže vykonávať činnosti prislúchajúce vzdelaniu v tomto  špecializačnom  odbore, a to  bez ohľadu na názov ambulancie. Gynekológ, ktorý má špecializáciu aj v špecializačnom odbore mamológia,  môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v mamológii v rámci gynekologicko-pôrodnickej ambulancie.
Novela zákona by mala platiť od 1. apríla 2015,  lekári v špecializovaných ambulanciách však majú dostať možnosť zosúladiť ich názvy a povolenia na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti do  konca roku 2016.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: TASR