Ignorovanie kontrolnej lekárskej prehliadky sa nevypláca

man and woman signing contract paper

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne skontrolovali v roku 2015 mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (invaliditu) 49.548 invalidným dôchodcom. Pri 3694 občanoch skonštatovali zhoršenie zdravotného stavu a Sociálna poisťovňa im preto zvýšila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, resp. stupeň invalidity. Naopak, zdravotný stav sa zlepšil 1425 poistencom a v týchto prípadoch sa invalidita znížila. Ďalším 410 invalidným dôchodcom posudkoví lekári invaliditu neuznali, čiže miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola vyhodnotená na menej ako 41 %.

Sociálna poisťovňa môže predvolať poberateľa invalidného dôchodku na kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa u neho predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodca, ktorému bolo poštou doručené predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku, je povinný sa na kontrole osobne zúčastniť. Ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly. Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky, dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude podľa posudkového lekára viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com