Komárno privítalo 420 sestier a medicínsko-technických pracovníkov

Foto 1_uvítanie na Celoslovenskej konferencii sestier s medzinárodnou účasťou v Komárne

Bezpečnosť pacienta bola hlavnou témou jednodňovej Celoslovenskej konferencii sestier s medzinárodnou účasťou v Komárne, na ktorú 15. októbra 2013 zavítalo presne 420 odborníkov z radov sestier a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Poznatky z praxe si odborníci navzájom odovzdávali zo skúseností v zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách.

Program tvorilo 23 odborných prednášok a bol rozdelený do troch blokov. Venoval sa manažmentu kvality ošetrovateľskej starostlivosti, nežiaducim udalostiam v zdravotníckom zariadení a nozokomiálnym nákazám. Medzi prednášajúcimi boli erudovaní odborníci v danom odbore. „Účasť takto významných odborníkov na konferencii hovorí o jej kvalite,“ uviedol zástupca riaditeľa komárňanskej nemocnice MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.

Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. „Bezpečnosť pacienta je definovaná ako absencia poškodenia alebo možnosti poškodenia pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V zdravotníckom zariadení dochádza k neočakávaným príhodám a situáciám, ktoré môžu byť následkom poškodenia pacienta. Niektoré z nich sú dôsledkom ľudských chýb a omylov. Chyby ovplyvňujú kvalitu starostlivosti, môžu poškodiť pacienta, znižujú spokojnosť z práce a sú dôvodom sťažností. Pokiaľ chyby registrujeme, sme spokojní rozobrať ich príčiny a poučiť sa z nich, môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu poskytovanej starostlivosti a bezpečného prostredia pre pacienta. Stratégia cesty k zvyšovaniu bezpečnosti pacienta je proces dlhodobý, ktorý vyžaduje hlavne zavedenie sústavného vzdelávania a školenia zdravotníkov v tejto oblasti,“ povedala PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva a odborný garant konferencie.

Hlavným organizátorom bola Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL. Spoluorganizátorom bola aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne, Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPa a SSLaZZ o.z. SLK v Komárne, Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov v Komárne a spoločnosť MARTEK MEDICAL a.s. Informácie poskytla hovorkyňa AGEL SK Marta Csergeová.

Foto: archív AGEL SK

Foto 3_Na konferencii sa zišlo 420 odborných účastníkov

Foto 4_prednášajúca PhDr. Beáta Ružbacká z Levoče

Foto 5_ prednášajúca Kamila Čerešňáková z Trenčína