Lekárska komora chce odoberať licencie lekárom, ktorí pochybili

arzt bereitet seine schreibarbeit vor

Slovenská lekárska komora (SLK) chce opätovne prevziať právomoc nad vydávaním licencií lekárom na výkon povolania a možnosť ich zrušiť, ak lekár závažne odborne pochybí. Ide o jeden zo záverov dnešného 29. snemu SLK v Žiline, ktorý sa zaoberal aj sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Deontologickým kódexom a novou smernicou o vzdelávaní lekárov. TASR o tom informovala riaditeľka sekretariátu SLK Daniela Resutíková.

“Súčasná právna úprava vedenia registra je založená výlučne na plnení formálnych podmienok a absentuje právomoc komory pri odbornom pochybení lekára. Takúto kompetenciu komora mala do roku 2004. Túto právomoc zdanlivo prevzal Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo nie je to isté, nakoľko úrad vykonáva dohľad nad poskytovateľmi. Preto navrhujeme, aby komora ako výsledok registrácie vydala každému lekárovi licenciu na výkon povolania a aby mala možnosť túto licenciu lekárovi zrušiť, ak zistí zásadné odborné pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,” uviedol prezident SLK Marian Kollár s tým, že SLK musí byť nositeľom garancie poskytovania odbornej zdravotnej starostlivosti.

SLK na svojom sneme zároveň prezentovala záujem podieľať sa na napĺňaní siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj aktívne vplývať na stanovenie kritérií siete na základe poznatkov z terénu. “Sme toho názoru, že základným kritériom na stanovenie siete a jej obsadzovanie by mali byť odborné medicínske potreby a predpoklady a nie predpoklady a záujmy ekonomické. Preto by nemala byť zdravotná poisťovňa rozhodujúcim subjektom, ktorý bude rozhodovať o tom, kto a kde bude pôsobiť v sieti poskytovateľov, ale mala by to byť práve komora ako garant odbornosti a etiky výkonu povolania lekára,” vysvetlil prezident SLK.

Snem tiež zároveň jednomyseľne odsúhlasil Deontologický kódex platný pre každého zdravotníckeho pracovníka. “Tvorí prílohu zákona a SLK je jediným orgánom, ktorý je oprávnený postihovať lekára v prípade jeho porušenia. Komora tým bude deklarovať verejnosti, že sú v nej združení lekári, ktorí svoje povolanie vykonávajú dobre, eticky a zodpovedne,” vyhlásil Kollár.

V Žiline účastníci snemu okrem iného odsúhlasili aj novú Smernicu o sústavnom vzdelávaní aj so zásadami spolupráce so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS), ktorou má SLK podľa Kollára jednoznačne deklarovať postoj ku kolegom združeným v SLS.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com