Ministerstvo chce centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jednou z priorít ministerstva zdravotníctva je oblasť primárneho sektoru. Súčasťou tzv. „reformy zdola“ je aj koncept integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú ministerstvo zdravotníctva prvýkrát predstavilo v dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 (schválený v decembri 2013). Hlavným cieľom projektu Integrovaných centier zdravotnej starostlivosti je zvýšenie koncentrácie poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Ide nám predovšetkým o to, aby sa primárny kontakt stal pilierom zdravotnej starostlivosti. Som presvedčená, že práve tento model prináša lekárom možnosť poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Potreba integrácie zdravotnej starostlivosti vyplynula z viacerých faktorov: vysokej rozdrobenosti poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenska, vysokého počtu návštev pacientov u lekára a veľkého počtu chronických pacientov odoslaných od lekára prvého kontaktu k špecialistom (až 80%). Koncept komplexnej reformy integrovanej zdravotnej starostlivosti predstavili zástupcovia MZ SR aj na pôde Európskej komisie, ktorá po spoločných rokovaniach alokovala na projekty centier a nemocníc 280 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. „Európska komisia je ochotná náš koncept podporiť, a to aj napriek tomu, že zdravotníctvo nie je v rámci čerpania štrukturálnych fondov európskou prioritou. Túto odozvu vnímam ako veľmi pozitívnu správu,“ dodala ministerka zdravotníctva.

Základom integrovanej zdravotnej starostlivosti je zvýšenie koncentrácie všeobecných lekárov na konkrétnom mieste v danom mikroregióne. Znamená to, že všeobecní lekári budú mať možnosť dohodnúť sa, aby spoločne – denne alebo niekoľko dní v týždni – pôsobili v moderne vybavenom zdravotnom stredisku. Jedným z východísk však je, že vybudovanie centra bude možné iba so súhlasom primárnych lekárov v danom regióne. Samotné uchádzanie sa o podporu zahŕňa dve etapy: predloženie projektového zámeru, ktorý musí spĺňať prísne kritériá, pričom najdôležitejším je jasné záväzné stanovisko lekárov v regióne, že majú o projekt záujem. Po schválení projektového zámeru nasleduje založenie neziskovej organizácie. Spoluzakladateľom bude ministerstvo zdravotníctva alternatívne s VÚC, obcou alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nezisková organizácia následne požiada o pridelenie eurofondov na realizáciu projektu. Samotné centrum však nebude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, preto lekári, ktorí sa rozhodnú v takomto centre poskytovať svoje služby, budú mať rovnako ako doteraz, zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Zostanú pracovať ako nezávislí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Podmienkou je, aby každé centrum spĺňalo štyri kritériá: musí byť jasné, ktorí lekári primárneho kontaktu majú záujem o účasť na projekte; musí byť zabezpečená možnosť konzultácií s odborníkmi špecialistami; projekt musí zvýšiť koncentráciu všeobecných lekárov a musí mať minimálnu spádovú oblasť. Súčasťou projektu je aj zachovanie optimálnej miery medzi kvalitou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, aby sa nevzdialila od pacienta.

Ťažiskom každého integrovaného centra bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte, t.j. v odbore všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Zároveň však centrum bude môcť rozšíriť poskytované služby, napríklad v oblasti: gynekológia, stomatológia, ADOS či fyzioterapia. V centrách však môže byť zabezpečené aj sociálne poradenstvo, rehabilitácie a prevencia (vrátane evidencie očkovania detí).

Cieľom integrovanej zdravotnej starostlivosti je okrem zvýšenia koncentrácie všeobecných lekárov a skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti aj poskytnutie ďalších benefitov pre pacientov. „Keď hovoríme o prínose projektu, je potrebné zdôrazniť, že pribudnú moderné centrá s medicínskou technikou, dokonalejším manažmentom pacienta, znížiť by sa mala administratívna záťaž a vzniknú lepšie možnosti na udržanie mladých lekárov v primárnej zdravotnej starostlivosti“, zdôraznila ministerka Zuzana Zvolenská.

Ministerstvo zdravotníctva predstavuje projekt integrovaných centier ako súčasť reformy primárneho kontaktu. Táto zahŕňa aj zavádzanie štandardných klinických postupov, rezidentský program či rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov, ktorí už dnes môžu – aj vďaka rozšíreným kompetenciám – vykonávať predoperačné vyšetrenia.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: archív redakcie