Ministerstvo zavádza nové pravidlá pre štátne nemocnice

Gesundheitswesen

Ministerstvo zdravotníctva SR pred dvoma rokmi prijalo Akčný plán opatrení v rámci finančného riadenia,  prevádzky, nákupov, centrálneho obstarávania, personalistiky a liekov. Už vtedy si stanovilo jasný cieľ – zlepšenie hospodárenia v nemocniciach v pôsobnosti MZ SR. Výsledky sa postupne dosahujú, tempo zadlžovania nemocníc sa spomalilo. Pozitívna je skutočnosť, že po rokoch máme prvé nemocnice, ktoré sú priebežne v zisku. Aj keď racionalizačné kroky vedenia nemocníc priaznivo ovplyvnili ich celkové hospodárenie, posledné dni ukázali, že štátne nemocnice okrem tvrdých rozpočtových opatrení musia výrazne posilniť transparentnosť jednotlivých aktivít.
Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo Program ozdravenia štátnych nemocníc. „Cieľom programu je podporiť produktivitu a odstrániť zadlžovanie nemocníc,“ zdôraznil  minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Základné nástroje
• zavedenie zverejňovaných, pravidelne aktualizovaných cenových stropov na nákup komodít (napr. energie, lieky, ŠZM, IT, upratovanie, pranie, stravovanie atď.) a iných nákupov (kapitálové výdavky) na základe interného a externého benchmarkovania (referencovanie cien vstupov) nemocnicami;
• rozšírenie komodít centrálnych obstarávaní na úrovni ministerstva;
• zavedenie povinnosti auditu finančných výkazov nemocníc nezávislým audítorom;
• selektívne oddlženie nemocníc;
• využívanie elektronického trhoviska na menšie nákupy.

V procese ozdravenia štátnych nemocníc má významné postavenie pacient. Prieskumy ukazujú, že viac ako 70 percent sťažností sa netýka nekvalitného poskytnutia zdravotnej starostlivosti ale zlej komunikácie. Preto Plán ozdravenia štátnych nemocníc ráta aj s novými pravidlami, ktoré nemocnice budú orientovať na pacientov. „Nemocnice  budú pracovať tak, aby  pacienti pocítili zlepšenie a  ich každodenné skúsenosti so zdravotníckym zariadením dosahovali vyššiu úroveň. Zároveň  by mali  profesionalizovať  prístup k pacientom,“ zvýraznil potrebu zmeny minister.

Základné nástroje Programu ozdravenia štátnych nemocníc pre pacientov
V každej nemocnici bude:
• určená osoba na úrovni vedenia nemocnice, ktorá bude zodpovedná za to, ako nemocnica pracuje s pacientmi a ich potrebami (“mediátor pre pacientov”);
• zriadené centrálne kontaktné miesto, na ktorom budú vyškolení pracovníci riešiť aktuálne problémy pacientov, zbierať informácie a sprostredkovávať systémové aj ad-hoc podnety vedeniu nemocnice a ministerstvu.

Zavedením prísnejších pravidiel a lepších podmienok pre pacientov sa však  opatrenia MZ SR nekončia. Jednoznačne treba prinavrátiť občanom dôveru v procesy jednotlivých nákupov v nemocniciach. Preto sa ďalšie opatrenia týkajú práve kontroly a kvality.
Cieľom bude zlepšiť meranie kvality v štátnych nemocniciach.
Nástroje:
• informácie o hodnotení kvality zdravotníckych služieb v nemocniciach.

V rámci kontroly MZ SR pripravilo ďalšie zmeny, ktorých cieľom bude zmena procesu riadenia, rozhodovania a zodpovednosti za stav nemocníc.
Nástroje:
• sprísnenie podmienok obstarávania
o  stanovenie minimálneho počtu ponúk,
o  sprehľadnenie vlastníckej štruktúry dodávateľov,
• dokončenie implementácie expertného informačného systému MZ voči nemocniciam,
• systematizácia rozhodovacích procesov, posilnenie úlohy zriaďovateľa pri plánovaní, riadení a kontrole hospodárenia nemocníc.

Ide o nové procesy, ktoré sa doteraz neuplatňovali v štátnych nemocniciach. „Naozaj verím, že tieto zmeny pomôžu nielen samotným nemocniciam, ale je to výrazný krok smerom k pacientom, aby sme vrátili ich dôveru v zdravotnícke zariadenia,“ uzavrel tlačovú konferenciu minister Viliam Čislák.
V najbližších dňoch MZ SR detailne predstaví tieto opatrenia všetkým riaditeľom štátnych nemocníc a čo v najkratšom čase začneme spoločne tieto zmeny zavádzať do praxe.

Zdroj. Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com