Ministerstvo zdravotníctva zmenilo vzdelávanie všeobecných lekárov

Group doctors at reception in hospital.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Štandard je platný od 1.3.2014, pričom všetci tí, ktorí sa začali pripravovať na špecializačnú skúšku zo všeobecného lekárstva pred týmto termínom, dokončia svoje štúdium podľa doteraz platného štandardu. V čom spočívajú najzávažnejšie zmeny? „Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo taký obsah vzdelávania, ktorý po 25 rokoch sústreďuje štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na prax“, uviedla pre Primárny kontakt hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA. „Dôležité je zamerať edukáciu na reálnu ambulantnú prácu, preto sme do štandardu zapracovali množstvo stáží v ambulanciách. Je nesmierne dôležité, aby budúci všeobecný lekár získal vedomosti a zručnosti v činnostiach, ktoré bude vo svojej ambulancii reálne vykonávať.“ MZ SR je presvedčené, že takáto študijná náplň bude pre uchádzačov o odbor atraktívna a podľa nej bude prebiehať aj vzdelávanie v rámci rezidentského programu. Štúdium sa skrátilo o tri mesiace, jeho súčasná dĺžka je tak tri roky. Ako uviedla hlavná odborníčka MZ SR, budúci rezidenti aj výkonní všeobecní lekári uvítali zásadnú zmenu v minimálnom štandarde, pretože doterajší spôsob vzdelávania neodrážal skutočné potreby edukácie v ich odbore.

Dokument vo Vestníku MZ SR : vestnik MZ SR_februar 2014

Celé znenie dokumentu je uvedené aj na webovej stránke Primárny kontakt, nájdete ho v podsekciách Rezidentský program alebo Legislatíva 2014. Čítaj viac na http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/minimalny-standard-pre-specializacny-studijny-program-v-specializacnom-odbore-vseobecne-lekarstvo-platny-od-1-3-2014/

Autor: poly

Foto: archív redakcie