Mladých kardiakov najviac trápi hypertenzia a poruchy srdcového rytmu

stethoscope on clipboard with ecgTakmer 98 tisíc nových pacientov prijali vlani do pravidelnej starostlivosti kardiologické ambulancie na celom Slovensku. Z nich 21% tvorili deti a dorast do 24 rokov s približne rovnakým zastúpením obidvoch pohlaví. V tomto počte sú však zahrnuté aj deti a dorast sledované pre menej závažné stavy, ako napr. funkčný šelest. Najväčšiu časť, 33% novoprijatých pacientov tvorili 45 – 64-roční.

Spomedzi nových ochorení zistených prvýkrát v živote u sledovaných osôb vo veku do 45 rokov dominujú hypertenzné choroby a poruchy srdcového rytmu.

Spolu s vekom narastá počet ischemických ochorení srdca: vo veku 45 – 64 rokov je počet sledovaných osôb s novozistenou ischemickou chorobou srdca takmer 5-násobne vyšší ako vo veku 25 – 44 rokov. V staršej populácii 65- a viacročných sú ischemické choroby srdca, najmä u mužov, najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami.

Ako sa píše v novej publikácii Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Činnosť v kardiologických ambulanciách v SR 2012, štatistika vychádza z údajov 225 kardiologických ambulancií a 69 ambulancií pediatrickej kardiológie, kde bolo ku koncu vlaňajška sledovaných viac ako 550 000 osôb. Najväčšiu skupinu tvorili pacienti vo veku 45-64 rokov (158 205), nasledovali deti a mladí ľudia vo veku 0-24 rokov (154 543 osôb).

Autor: ok

Foto: Fotolia