MZ SR vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľov NCZI

NCZI logo RGB

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ a 2 výkonní riaditelia na funkčné obdobie 5 rokov v štátnej príspevkovej organizácii Národné centrum zdravotníckych informácií so sídlom v Bratislave.

GENERÁLNY RIADITEĽ

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na hlavné úlohy Národného centra zdravotníckych informácií a informatizáciu zdravotníctva s ohľadom na aktuálny stav (kľúčové úlohy rezortu vyplývajúce najmä z programového vyhlásenia vlády SR vo väzbe na e-Health).

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na hlavné úlohy Národného centra zdravotníckych informácií a informatizáciu zdravotníctva s ohľadom na aktuálny stav (kľúčové úlohy rezortu vyplývajúce najmä z programového vyhlásenia vlády SR vo väzbe na e-Health).

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 19. decembra 2017 s označením na obálke „VK NCZI BA – neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: Národné centrum zdravotníckych informácií