Na dôchodok 269,50 eura treba 30 kvalifikovaných rokov poistenia

Najnižšia suma minimálneho dôchodku sa bude vyplácať vo výške 269,50 eura mesačne a dostane ju ten poberateľ starobného dôchodku, ktorý Sociálnej poisťovni preukáže 30 rokov takzvaného kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Získaním ďalších kvalifikovaných rokov sa zvýši, a to od 31. po 39. rok o 2 % zo sumy životného minima, ktoré platilo v danom roku a pri získaní ďalších rokov o 3 % zo sumy životného minima platnej v danom roku. Najvyššia suma minimálneho dôchodku nie je stanovená.“Do kvalifikovaného obdobia sa započíta každý jeden deň, keď bol občan dôchodkovo poistený pred 1. januárom 1993. Od 1. januára 1993 sa započítajú len tie dni poistenia, v ktorých poberateľ dôchodku dosiahol minimálny príjem stanovený zákonom. Ten musí byť na takej úrovni, aby dôchodcovi v danom roku zabezpečil osobný mzdový bod v hodnote 0,241. Zodpovedá to približne 24,1 % priemernej mzdy, ktorá platila v danom kalendárnom roku, čo je približne životné minimum stanovené v danom roku,” objasnila TASR riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne (SP) Michaela Putecová.

Potrebný minimálny príjem sa neskúma už v tom kalendárnom roku, v ktorom osoba splnila podmienky nároku na dôchodok, ani v roku, kedy jej dôchodok SP priznala.

Do rokov potrebných pre nárok na minimálny dôchodok sa započíta aj celé obdobie poistenia v cudzine, avšak len od 1. januára 1993, a to bez ohľadu na výšku tam dosiahnutých príjmov. Dôchodca poisťovni predkladá potvrdenie inštitúcie daného štátu o trvaní poistenia v cudzine. Za cudzinu sa pritom na účely minimálneho dôchodku považujú členské štáty Európskej únie (EÚ), štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarsko a štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu. Podmienkou rozhodnutia o minimálnom dôchodku je, že dôchodca požiadal o všetky dôchodkové dávky, na ktoré má nárok.

Výzvy začne SP doručovať občanom s nízkymi dôchodkami koncom augusta. Minimálny dôchodok im vyplatí v závislosti od toho, dokedy jej doručia späť výzvu aj s potrebnými potvrdeniami, a to aj spätne od 1. júla 2015. Na rozhodnutie o nároku má 60 dní.

Zdroj: TASR
Foto: TASR