Na knižnom trhu je knižka, ktorá sa venuje analýze chrípky

Woman coughing and blowing her nose in autumn

Zuzana Krištúfková, Vladimír Oleár:  Surveillance chrípky

Na trh odborných knižných publikácií prichádza absentujúca publikácia zaoberajúca sa  chrípkou, trvale aktuálnym problémom enormne zaťažujúcim jednotlivcov, zdravotníctvo a celú spoločnosť mnoho rokov. Logickým následkom tejto skutočnosti sú trvalé diskusie na odborných aj laických fórach. Zatiaľ čo na odborných fórach sa prezentujú a diskutujú nové overené vedecké poznatky o ochorení a hľadajú sa optimálne riešenia, na laických fórach hlavne v masmédiách sa prezentujú pochybné názory a mýty, ktorým žiaľ podlieha veľká časť obyvateľov a  niekedy aj menšie skupiny zdravotníkov.

Publikácia informuje vhodným spôsobom o súčasných vedeckých poznatkoch, ale aj o skreslených názoroch a príčinách ich vzniku a dáva tak možnosť pochopiť zložitosti chrípky, jej výskytu a prevencie nielen zdravotníkom ale aj vzdelaným laikom.

Autori Zuzana Krištúfková a Vladimír Oleár, doma a v zahraničí uznávaní odborníci v epidemiológii jasne a zrozumiteľne opisujú, dokumentujú a objasňujú skutočnosti o chrípke  vo svete a u nás, v minulosti a súčasnosti. Poznatky, fakty, argumenty o chrípke  a jej výskyte doplnili autori precíznymi, zrozumiteľnými tabuľkami, grafmi a schémami. Aktuálnosť publikácie doplňuje aj nová terminológia predovšetkým v časti epidemiológie ochorenia čo umožňuje lepšie pochopiť zahraničné odborné publikácie o chrípke a súčasne sa vyvarovať  chybným interpretáciám domácich údajov.

Obsah publikácie je logicky členený do 14 kapitol, 2 príloh a priloženým obsažným zoznamom použitej validnej predovšetkým zahraničnej literatúry.

Prvá polovica knihy je venovaná histórii výskytu chrípky ďalej klinickým charakteristikám, procesu šírenia počnúc etiologickým agensom, mechanizmom prenosu, imunite a opatreniam preventívnym, represívnym, citlivosti obyvateľov na etiologické agens. Dôležitou časťou sú aj prezentované podobnosti a odlišnosti výskytu chrípky s výskytom iných respiračných ochorení.

Druhá polovica knihy je venovaná surveillance ako takej, globálnemu programu surveillance chrípky, problémom harmonizácie slovenskej surveillance v minulosti s aktuálnymi medzinárodnými požiadavkami v tejto oblasti. Prínosom práce vyplývajúcej z harmonizácie hodnotenia údajov a metódy surveillance je súčasná porovnateľnosť objektívnych údajov o výskyte chrípky, všetkých indikátorov na Slovensku a v zahraničí. Na základe ukončenej harmonizácie sa vytvorili možnosti pre koncipovanie reálnych stratégií riešenia výskytu chrípky, osobitne využitia preventívnych možností t.j. komplexnej zdravotnej politiky tejto choroby.

Obe prílohy predstavujú praktický doplnok a môžu slúžiť hlavne pre zdravotnú výchovu obyvateľov. Prvá príloha, tým že prezentuje a vysvetľuje najčastejšie medzi laikmi sa šíriace mýty a druhá príloha  dáva možnosť vyhodnotiť si stav informovanosti obyvateľov.

Publikáciu „Surveillnce chrípky“ autorov Z. Krištúfková a V. Oleár odporúčam zdravotníkom všetkých špecializácií, pedagógom zdravotníckeho vzdelávania všetkých úrovní, masmediálnym pracovníkom a všetkým vzdelaným laikom.

Info SURVEILLANCE CHRIPKY

Autorka: Doc. MUDr. Anna Egnerová CSc.

Foto: fotolia.com