Na pripojenie k eZdraviu si vyberte pre vás najlepšiu možnosť

svls

Dňa 20.12.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Blaškovitša, prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Moniky Paluškovej a členky výboru SVLS Patrície Eftimovej. Minister zdravotníctva bol oboznámený s aktuálnou situáciou pri realizácii eZdravia v praxi. Od 1.1.2018 musia byť všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) a zdravotnícki pracovníci pripojení na NCZI a prostredníctvom eZdravia vykonávať preskripciu a záznamy v liekových knižkách pacientov. Stále však chýbajú tisícky identifikačných kartičiek, čítačiek a PIN kódov. Povinnosť PZS je jasne definovaná zákonom a jej nesplnenie je sankcionované. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa vyjadril, že z právneho hľadiska je pre MZ SR jedno, ako bude táto povinnosť naplnená. Rovnaký postoj deklaroval aj generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Súčasne uznal, že stále sa nie všetci lekári a sestry môžu pripojiť na eZdravie.

Peter Blaškovitš uviedol, že NCZI má funkčnú platformu, ktorá umožňuje priame napojenie PZS na NCZI bez využívania aplikácií ponúkaných zdravotnými poisťovňami. Prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorého sú aj aplikácie ako ePreskripcia a podobne, zabezpečuje NCZI. Ubezpečil, že systém je prevádzkyschopný.

SVLS upozornilo ministra zdravotníctva na to, že PZS boli dlhodobo zavádzaní informáciami, že naplnenie zákonnej povinnosti pripojenia na eZdravie je možné len cez elektronickú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami. Zdravotné poisťovne využívajúc vzniknutú situáciu zasielajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nekorektné dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Obsahujú klauzuly o elektronických službách medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou (ZP) súvisiacich s eZdravím. Zároveň sú k nim pripojené prílohy, ktoré priamo súvisia s obsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prípade, že PZS s niektorou časťou dodatku, resp. prílohy nesúhlasí, nie je možné ich vecne oddeliť. Podľa právnej analýzy, ktorú má SVLS k dispozícii, nie je vylúčená možnosť, že ide o zneužitie postavenia ZP pri prevádzkovaní elektronických služieb v súvislosti s eZdravím a vyvíjanie nátlaku na PZS na uzavretie nevýhodných zmlúv.

Na základe vyššie uvedeného majú PZS viacero právne správnych možností, ako splniť svoju zákonnú povinnosť pripojiť sa na eZdravie, súčasne si zachovať nezávislosť a možnosť so ZP rokovať o ďalších častiach zmlúv vrátane cenových podmienok.

1/ Priame napojenie PZS do eZdravia cez portál NCZI

podmienka: softvér PZS musí mať zhodu s NCZI (SVLS má potvrdené, že program Medicom má potvrdenú zhodu s NCZI), pri ostatných si PZS musia overiť zhodu svojho softvéru u providera – podľa P. Blaškovitša je táto informácia uvedená aj na portáli NCZI www.nczisk.sk

výhody: nezávislosť od ZP, možnosť odmietnuť nevyžiadané služby ZP (napr. Bezpečné lieky, objednávanie pacientov, úhradu za vyšetrenie CRP pod náklady, platnosť zmluvy do 30.6.2019 a pod.)

nevýhody: potreba systém viac dolaďovať, nevyhnutnosť viac komunikovať so softvérovou firmou a NCZI, aby sa vychytali „muchy“

2/ Využitie elektronických služieb (epreskripcia) zdravotných poisťovní

podmienka: platná zmluva/dodatok so všetkými (!) zdravotnými poisťovňami obsahujúca klauzuly o využití elektronických služieb ZP bez ohľadu na ich nevýhodnosť v ostatných častiach zmluvy (napr. cenové podmienky)

výhody: vzhľadom na dlhšie testovanie menšia chybovosť a vyššia rýchlosť, možnosť využiť väčšinu aktuálnych softvérov, väčšia podpora napr. pri liekových interakciách

nevýhody: strata nezávislosti PZS voči ZP, zmluvy ZP účelovo obsahujú „mix“ elektronických služieb a cenových podmienok – komplikovaná vypovedateľnosť dodatku zmluvy, riziko nanútenia služieb ZP, o ktoré nemá PZS záujem, v prípade poruchy systému v ZP nie je PZS schopný naplniť povinnosť (riziko postihu PZS, nie ZP!)

3/ Využitie elektronických služieb (epreskripcia) zdravotných poisťovní nezávisle od ostatnej časti dodatku/zmluvy so ZP

podmienka: platná zmluva so ZP obsahujúca klauzuly o využití elektronických služieb ZP – dodatok/zmluva nemôže obsahovať iné klauzuly (napr. cenové podmienky a pod.), je nevyhnutné ich v oddeliť. Treba formálne požiadať ako štatutár spoločnosti o rozdelenie dodatku/zmluvy so zdravotnou poisťovňou  na dve časti: Dodatok/zmluva o elektronickej komunikácii a Dodatok/zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tak bude možné o každej z nich rokovať osobitne.

výhody: možnosť využiť dlhšie testované elektronické služby ZP  a ich podporné systémy, klesá  riziko nanútenia služieb ZP, o ktoré nemá PZS záujem

nevýhoda: strata nezávislosti PZS voči ZP

4/ Žiadosť o zmenu už podpísaných nevýhodných dodatkov k zmluvám so ZP

– podmienka: PZS požiada ZP o zmenu dodatku s oddelením elektronických služieb od  klauzúl súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

– výhoda: nezávislosť pri využívaní eZdravia od ZP, možnosť oddelene rokovať o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti

– nevýhody: nevyhnutnosť písomne požiadať o zmenu dodatku a vyvolať rokovanie so ZP

 

SVLS odporúča PZS zvážiť každú z možností a vybrať si tú, ktorá PZS najviac vyhovuje. Každou z ponúkaných možností PZS splní svoju zákonnú povinnosť a všetky sú vzájomne rovnocenné. Možnosti 1, 3, 4 však poskytujú PZS možnosť oddeliť využívanie eZdravia od vyjednávaní o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane cenových podmienok. Akceptáciou možnosti 2 je PZS vystavený tlaku ZP na využívanie služieb a iných produktov ZP, o ktoré nemá záujem a ktoré môžu byť neoddeliteľnou súčasťou elektronickej aplikácie ZP. Iba možnosť 1 dáva PZS úplnú nezávislosť od ZP a vo vyjednávaní so ZP.

„Moja ľudská, odborná aj pracovná nezávislosť je pre mňa najdôležitejšia“, povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS. „Som ochotná strpieť aj chvíľu nepohodlia a rozčuľovania pri ladení systému v ambulancii, pokiaľ nebudem závislá na vrtochoch zdravotných poisťovní a ich nátlaku. Nemám záujem ani o rôzne služby, ktoré sa mi zdravotné poisťovne snažia dlhodobo nanútiť. Nevyužívam ich a budem tak robiť naďalej. Odborne sú pre mňa neprínosné, finančne nezaujímavé. Odborné výkony, ktorých úhradu nad rámec kapitácie sme si ako všeobecní lekári za posledné 4 roky vybojovali, napr. predoperačné vyšetrenia, preventívne prehliadky, ABI, EKG či artériová hypertenzia sú pre mňa finančne veľmi motivujúce. A nemám žiadne limity, nie som ani závislá od žiadneho informačného systému ZP. Napojenie priamo na NCZI je pre mňa jasnou voľbou. Zákonnú povinnosť si tak splním a súčasne nepodpíšem dodatok k zmluve, s ktorou nesúhlasím. Pre mňa sú tzv. mixované dodatky ZP neakceptovateľné. SVLS bude naďalej nielen v tejto veci komunikovať so ZP.“

PZS sa nemusia obávať – v prípade nepodpísania nevýhodných dodatkov naďalej platí ich zmluva so zdravotnou poisťovňou a platí aj posledný dodatok podpísaný oboma stranami (PZS a ZP). Môžu teda konať slobodne a naďalej sa starať o svojich pacientov.

„Zaslané dodatky k zmluvám nepodpíšem ani ja,“ uviedla Patrícia Eftimová. „SVLS bude žiadať zdravotné poisťovne o zaslanie zmenených dodatkov, o oddelenie elektronických služieb od poskytovania zdravotnej starostlivosti (platby). Dnes som testovala priame pripojenie na NCZI cez Medicom. Funguje, je použiteľné, hoci je veľmi kostrbaté a bude na ňom ešte mnoho práce. Je pre mňa dôležité nebyť  rukojemníkom zdravotnej poisťovne pri práci s eZdravím a nestratiť manévrovací priestor pri rokovaniach. Nie som takto ako poskytovateľ zatlačená do kúta.“

SVLS odporúča PZS, aby zachovali rozvahu a nekonali unáhlene. Pokiaľ nedostanú kartičky, čítačky a PIN kódy, po 1.1.2018 nemusia sa obávať žiadnych sankcií. Zákon je na ich strane. Pokiaľ ich už dostali, môžu sa rozhodnúť, ktorú možnosť pripojenia na eZdravie využijú. Ďalšie informácie vrátane postupu pri zmene už podpísaných nevýhodných dodatkov poskytneme v priebehu nasledujúcich dní.

Na diskusiu a zdieľanie informácií budeme mať dostatok času na 1. bratislavskej Lekárskej izbe SVLS, ktorá sa bude konať 18.1.2018 od 17.00 hod. v klube Penati v Bratislave (registrácia na info@svls.sk je podmienkou účasti).

Autor: Monika Palušková

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Foto: fotolia.com, Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska