Nemocnice budú môcť získať 40 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva SR včera zverejnilo 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkovo môžu nemocnice žiadať v tejto výzve 40 mil. eur na  modernizáciu infraštruktúry pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti. „Nemocnice môžu tieto finančné prostriedky využiť na podporu akútnych kapacít, výstavbu alebo modernizáciu vonkajších alebo vnútorných priestorov, môžu investovať do infraštruktúry, nakúpiť nové materiálno-technické vybavenie a prístrojovú techniku,“ uviedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá: prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 2018. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur. Financie môžu získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, neziskové organizácie či súkromné subjekty. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška NFP závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

V 1. výzve, ktorá sa uzavrela v novembri 2017, uspelo 15 nemocníc – získajú celkovo viac ako 65 mil. eur z eurofondov. Najviac prostriedkov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Každá z nich môže čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu pacienta napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o., ktorá tiež spadá pod MZ SR, získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny. „Aj vďaka týmto investíciám sa môže zvýšiť kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Verím, že už čoskoro to pocítia pacienti aj zdravotníci. Do fakultných a univerzitných nemocníc investuje rezort tento rok opäť aj formou takzvaných kapitálových výdavkov ďalších 70 miliónov eur. Podobné sumy vyčleníme pre  nemocnice aj v ďalších rokoch. Takto sa snažíme zmenšiť dlhodobo nahromadený investičný dlh v sektore ústavnej zdravotnej starostlivosti,“povedal T. Drucker.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR