Niektoré prevádzky nevytvorili podmienky na ochranu nefajčiarov

smoking-getty

Celkove 498 priebežných kontrol, predovšetkým v obchodných centrách, v školských a zdravotníckych zariadeniach urobili od 1. júla do 25. septembra tohto roku pracovníci banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na dodržiavanie takzvaného antifajčiarskeho zákona. Ako uvádza vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ B. Bystrica MUDr. Silvia Kontrošová, zo spomínaného počtu bolo v potravinárskych prevádzkarňach 114, v zdravotníckych zariadeniach 56, v školských 40 kontrol a 120 kontrol v zariadeniach, ktoré sú prístupné verejnosti (zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, atď.) Hygienici urobili ďalších 168 kontrol v pracovných prevádzkach.

„Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach súčasne kontrolujeme dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a povinnosť označenia verejne prístupných priestorov bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia. V našom regióne môžeme konštatovať, že porušenia zákazu fajčenia sme nezistili, teda sme neuložili ani žiadne pokuty“ uviedla MUDr. Kontrošová. Za najväčší prínos označila najmä to, že sa prestalo fajčiť v otvorených kaviarňach v obchodných centrách.

Kontroly robia pracovníci jednotlivých RÚVZ priebežne na celom Slovensku. Prvý mesiac účinnosti zákona (júl 2013) najskôr vysvetľovali zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov jednotlivým prevádzkovateľom kaviarní, reštaurácií v obchodných centrách (OC). V súčasnosti je v SR začatých približne 12 správnych konaní vo veci nevytvorenia podmienok na ochranu nefajčiarov zo strany prevádzkovateľov kaviarní v OC.

„Z pohľadu rezortu zdravotníctva je prioritná ochrana zdravia obyvateľstva. Na Slovensku máme približne okolo 32 percent fajčiacej dospelej populácie. Keďže je fajčenie rizikový faktor poškodzujúci zdravie a vzhľadom k tomu, že väčšina populácie Slovenska sú nefajčiari, je potrebné vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov. Štát ročne vynakladá na liečbu ochorení a na nepriame náklady spôsobené fajčením okolo dvoch miliárd eur. Príjem zo spotrebnej dane z tabaku je ročne okolo pol miliardy eur. Štát v konečnom dôsledku dopláca na fajčenie. Treba navyše započítať náklady spojené s rizikom pasívneho fajčenia“, konštatuje k téme MUDr. Silvia Kontrošová. Dodáva, že podnet môžu občania zaslať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa nachádza prevádzkareň. Môžu to urobiť aj formou mailu. Každý jeden podnet prešetria a vyhotovia z kontroly záznam. O výsledkoch kontrol informuje príslušný RÚVZ aj samotného žiadateľa o vykonanie kontroly.

Ilustračné foto: internet