Nová publikácia o pripravenosti a odpovediach na bioterorizmus

bio_a_chem_zbrane1

V poradí už tretia publikácia, venujúca sa aktuálne celosvetovo nebezpečnému bioterorizmu pod názvom Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď, vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve PRO Banská Bystrica. Jej autorom je MUDr. Cyril Klement, regionálny hygienik banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) s kolektívom spolupracovníkov a odborníkov v tejto oblasti. „Tieto zbrane predstavujú stále aktuálnu hrozbu a je úlohou každého štátu byť na ne pripravený. Detekcia útoku biologickými a chemickými zbraňami nie je jednoduchá – ich objavenie a účinok je však zvyčajne okamžitý a ďalekosiahly. Preto treba mať vybudovaný systém, pomocou ktorého sa okamžite po detekcii spustí kaskáda procesov na zabránenie chemických či biologických látok a najmä na záchranu ľudských životov. Táto aj predošlé publikácie k tomu významne prispievajú“, vyjadruje sa k téme vedúca kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku Darina Sedláková.

Publikácia okrem iného pojednáva o biologických zbraniach a bioterorizme ako výzve pre verejné zdravotníctvo. Autori konštatujú, že tieto zbrane sú vlastne jeho odvrátenou stranou, pretože ide o zámerné použitie agensov (pôvodcov), vyvolávajúcich ochorenia a toxínov na zneschopnenie, alebo usmrtenie ľudí. „Klasickou ukážkou odvrátenej stránky verejného zdravotníctva je porovnanie výroby vakcín a biologických zbraní. Oba procesy majú päť zhodných krokov – biologické agensy – izolácia – vlastnosti – kultivácia bunkovej kultúry až po model skúšok na zvierati. Potom nasleduje pri vakcínach oslabenie virulencie a pri biologických zbraniach jej zvýšenie. Od tohto momentu teda možno hovoriť o odvrátenej stránke verejného zdravotníctva“, objasňuje čiastočne tému MUDr. Klement. Dodáva, že ďalšou charakteristickou činnosťou a prejavom tejto odvrátenej stránky je úmysel poškodiť jednotlivca, či skupinu obyvateľstva.

Udalosti z 11. septembra 2001 zmenili pohľad na svet a sprítomnili hrozbu terorizmu, kam patrí a bioterorizmus. Vláda SR vydala po tomto dátume dokument Biologická ochrana obyvateľov SR. Jednou z úloh dokumentu je aj príprava a doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov v problematike biologických zbraní. Nová publikácia môže teda slúžiť aj ako učebnica pre pracovníkov rezortu zdravotníctva, ale aj ako cenný zdroj informácií pre spolupracujúce rezorty vnútra, obrany a ďalších, ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na riešení mimoriadnych situácií súvisiacich s použitím chemických a biologických zbraní.