Nové odborné usmernenia pomôžu pacientom a zefektívnia ich manažment

Doctor talking to senior patientDve odborné usmernenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonávania ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi operačnej a neoperačnej povahy a tiež spôsobu objednávania, efektívnej realizácie a kontroly indikovaných laboratórnych, zobrazovacích a iných ambulantných konziliárnych vyšetrení začnú platiť od marca 2014, po zverejnení vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR. Rezort zdravotníctva ich, podľa slov ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, pripravil predovšetkým v prospech pacienta, ktorý odteraz bude efektívne manažovaný zo strany svojho všeobecného lekára a v prípadoch, kedy to bude možné, nebude posielaný od dverí k dverám, ale vybaví mnohé priamo u neho.

,,Jednoznačným prínosom týchto odborných usmernení bude vyšší komfort pacienta, jeho včasná a cielená diagnostika a liečba, ale aj zefektívnenie nákladov na následnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť,” povedala hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA. Kompetencie, ktoré sa všeobecným lekárom týmto rozšíria, zároveň odľahčia záťaž špecialistov. ,,Všeobecný lekár a odborný lekár budú vzájomne viac kooperovať. Tieto usmernenia sú veľmi dobrým predpokladom pre nový systém a pre to, aby to lepšie fungovalo,” povedal prof. MUDr. Juraj Payer, PhD. hlavný odborník MZ SR pre vnútorné lekárstvo.

 Odborné usmernenie o spôsobe objednávania laboratórnych a iných vyšetrení

Doteraz bol všeobecný lekár neraz iba štatistom. Odborné usmernenie dáva príležitosť na zmenu, kedy upravuje vzájomné postavenie indikujúceho lekára a lekára vykonávajúceho výkony potrebné pre zabezpečenie laboratórnych, zobrazovacích a iných ambulantných konziliárnych vyšetrení. Kým doteraz žiadosť o vyšetrenie bola neraz nepresná a bez konkrétností, na ktoré majú byť vyšetrenia cielené, odteraz odborné usmernenie bude presne špecifikovať, čo žiadanka musí obsahovať a aj spôsob, akým sa výsledok vyšetrenia dostane k indikujúcemu lekárovi. Výkony realizované vykonávajúcim lekárom indikujúci lekár nebude môcť vykázať zdravotnej poisťovni a zároveň nebudú čerpané z jeho bodového a finančného limitu. Indikované a vykonané vyšetrenia budú čerpané z bodového a finančného limitu indikujúceho lekára.

,,Pokiaľ nemôže indikujúci lekár realizovať indikované výkony sám, môže ich delegovať na lekára inej špecializácie v troch prípadoch:

  • kvôli geografickej vzdialenosť medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sa zúčastňujú na diagnostike a liečbe a je v záujme pacienta ich súčinnosť pri jeho diagnostike a liečbe,
  • ak je riziko z premeškania pri vykonaní laboratórnych, zobrazovacích a iných konziliárnych vyšetrení pri efektívnej diagnostike a liečbe pacienta a tiež
  • pri sťaženej mobilite alebo imobilite pacienta,” vysvetlila MUDr. M. Palušková.

Indikujúci lekár môže o vykonanie vyšetrení požiadať aj lekára inej špecializácie. Odborné usmernenie presne určí, čo je v takom prípade indikujúci lekár povinný vykonávajúcemu poskytnúť.

Za zber, analýzu, interpretáciu a kontrolu všetkých indikovaných vyšetrení bude zodpovedný indikujúci lekár. V prípade zistenia odchýlky od štandardných hodnôt, resp. zistenia patologického nálezu bude povinný zabezpečiť diagnostiku a liečbu pacienta v súlade s medicínskymi poznatkami na základe medicíny dôkazov. Ak indikujúci lekár delegoval realizáciu vyšetrení na vykonávajúceho lekára, je za zber, analýzu, interpretáciu a kontrolu zodpovedný vykonávajúci lekár.

Odborné usmernenie o predoperačných vyšetreniach

Druhé odborné usmernenie by malo odbremeniť predovšetkým internistov. Ako zdôraznila MUDr. Patrícia Eftimová, MPH krajská odborníčka pre všeobecné lekárstvo vo VÚC Bratislava, bude sa týkať ambulantných vyšetrení, nie nemocničných, pred plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi operačnej a neoperačnej povahy tak, aby pacient prichádzal na plánovaný výkon pripravený a výkon sa mohol zrealizovať v plánovanom termíne.

“Cesta pacienta je orientovaná na štyri zastávky: vyšetrenie indikujúcim lekárom, základné lekárske vyšetrenie, konziliárne a anestéziologické,” hovorí MUDr. Eftimová. Základné lekárske vyšetrenie robí všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe indikácie výkonu indikujúcim lekárom.

Základné lekárske vyšetrenie pozostáva z dôkladnej anamnézy, kompletného fyzikálneho vyšetrenia pacienta, zhodnotenia laboratórnych a pomocných vyšetrenia, ktoré je presne stanovené a zhodnotenia dostupnej zdravotnej dokumentácie. Je na lekárovi, aby zhodnotil, či sú potrebné aj ďalšie laboratórne, zobrazovacie alebo konziliárne vyšetrenia.

U asymptomatických pacientov bez pozitívnej anamnézy pre operačné výkony s nízkym rizikom pod základné vyšetrenie patria u všetkých vekových skupín laboratórne vyšetrenia (krvný obraz, sodík a draslík v sére, kreatinín v sére, glykémia, pečeňové enzýmy: ALT, GMT, HbsAg, INR) a EKG, u pacientov nad 60 rokov aj RTG hrudníka. Odborné usmernenie myslí aj na odhad chirurgického rizika, ktorým by sa mal lekár riadiť.

Ako povedala ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská, ministerstvo predstavilo nielen dve odborné usmernenia, ale predovšetkým začiatok reformy všeobecného lekárstva. Je to aj prvý krok na znižovanie nákladov a urobenie poriadku v systéme zdravotníctva. Na Slovensku sa robí ročne 250 tisíc predoperačných vyšetrení. Po zavedení týchto usmernení pri 150 tisícoch už pacienti nebudú musieť absolvovať návštevu viacerých lekárov tak ako doteraz. Jedným z cieľom rezortu v oblasti zmien vo všeobecnom lekárstve je dosiahnuť, aby sa pomer platobného príjmu lekárov dostal na úroveň 50 : 50 kapitácia a platby za výkony.

Prijatím týchto dvoch odborných usmernení bude splnená podmienka pre to, aby sa mohlo začať rokovať so zdravotnými poisťovňami o zazmluvnení a úhradách výkonov pre všeobecných lekárov.

Autor: Eva Koperová

Foto: fotolia.com