O Rezidentský program je veľký záujem

TASR 1

Druhá časť Rezidentského programu pod názvom Rezidenti v gescii Ministerstva zdravotníctva SR pokračuje a zapojí sa do nej celkovo 183 rezidentov, pričom v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých bude 117 a v pediatrii 66 rezidentov. Sú medzi nimi noví absolventi lekárskych fakúlt aj lekári z praxe. Do projektu sa zapojili tri lekárske fakulty – Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorých celková plánovaná výška nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie dosiahne takmer 6 130 000 eur.

Do Rezidentského programu sa okrem fakultných a univerzitných nemocníc zapoja aj regionálne nemocnice. V rámci programu budú rezidenti pracovať na viacerých oddeleniach, na začiatku na interných oddeleniach a na záver absolvujú polročnú stáž priamo v teréne, teda v ambulancii všeobecného lekára. „Je naozaj pozitívne, že tento projekt vyvolal v lekárskej obci taký veľký záujem. Pevne verím, že práve spustenie tohto programu bude jedným z hnacích motorov podpory a rozvoja primárnej starostlivosti na Slovensku a rovnako nám pomôže vyriešiť otázku nedostatku všeobecných lekárov a ich neustále sa zvyšujúci vekový priemer,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Cieľom Rezidentského programu je okrem zníženia vekového priemeru aj zlepšenie vzdelanosti v odbore všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast, rovnako aj zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. Počas rezidentského štúdia má prijatý uchádzač garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici, s rovnakým finančným ohodnotením ako iní neatestovaní lekári. Každý rezident sa zaväzuje, že po skončení programu odpracuje minimálne 5 rokov v SR (okrem Bratislavského kraja).

Pilotnú časť projektu s názvom Medici už úspešne absolvovali študenti 5. ročníka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V rámci predmetu „všeobecné lekárstvo“ sa podľa miesta bydliska rozdelili do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, kde absolvovali prax v rozsahu 40 hodín. Oboznámili sa s pracovnou náplňou všeobecného lekára, napr. s výkonom preventívnych prehliadok, s klasickými vyšetreniami pacientov, s vedením zdravotnej dokumentácie, vypisovaním výmenných lístkov, vyhodnocovaním EKG a tiež odberom krvi pacientom.

Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR