Ochorenia obličiek sú v starobe najčastejšie

Erwachsene im Klassenzimmer

Ako uviedla Ružena Maťašeje, hovorkyňa FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici demografické prieskumy predpovedajú, že v roku 2050 bude v seniorskom veku až 17 % populácie. V roku 2010 ich bolo len 8%. So starnutím populácie sa zvyšuje aj počet pacientov s ochoreniami obličiek, ktoré patria u seniorov medzi najčastejšie. Starostlivosť o pacientov – seniorov s nefrologickými ochoreniami má svoje špecifiká.

Tejto aktuálnej téme bol venovaný slávnostný seminár, ktorý pri príležitosti Svetového dňa obličkiek organizovala II. Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta (FNsP FDR) a Slovenská nefrologická spoločnosť v stredu 26. marca 2014 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. U ľudí nad 65. rokov dochádza starnutím k funkčným a morfologickým zmenám obličiek, znižuje sa prietok krvi, metabolizmus vápnika, či eliminácia inzulínu. Zmeny majú dopad na ich celkové zdravie, ako aj na zdravie ďalších orgánov a zvyšuje sa riziko akútneho obličkového poškodenia až zlyhania. MUDr. Juraj Šváč, PhD., primár II. Internej kliniky SZU prezentoval na seminári výsledky štúdie, ktorú realizovali v rámci kliniky. Internisti z FNsP FDR zisťovali výskyt ochorení obličiek u 209 hospitalizovaných geriatrických pacientov. Výsledkom boli vážne čísla, ktoré ukázali, že až 80 % zo sledovaných pacientov trpelo ochorením obličiek. U 85 % z nich sa jednalo o chronické choroby, ktoré sú celosvetovým zdravotníckym problémom. Medzi ochoreniami prevládajú nefroskleróza, teda ochorenie obličkových ciev a ďalej diabetická nefropatia vznikajúca pri cukrovke. Chronickým ochoreniam obličiek sa v lekárskej obci hovorí aj „tichý zabijak“ pretože nemajú žiadne príznaky a prejavia sa často až v čase vážneho poškodenia a zlyhania, kedy pomôže už len dialýza alebo transplantácia obličky. Ako uviedol MUDr. Šváč: „ Pri diagnostike ochorení obličiek je štandardná anamnéza a vyšetrenie sérového kreatinínu nepostačujúce a u každého pacienta nad 65 rokov by mala byť vyšetrovaná aj glomerulárna filtrácia“. Tento parameter pacientom dokáže vyšetriť aj všeobecný lekár, čím sa urýchli včasný záchyt ochorení obličiek.

Seminára sa zúčastnilo okolo 60 nefrológov a všeobecných lekárov z Banskobystrického kraja, prednášali odborníci II. Internej kliniky SZU a stretnutia lekárov sa zúčastnil aj hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu doc. MUDr. Martin Demeš, PhD. Záver stretnutia využil MUDr. Pavol Dlhopolček, PhD. na slávnostné odovzdanie funkcie krajského nefrológa svojmu nástupcovi MUDr. Jurajovi Šváčovi, PhD. V tejto funkcii pôsobil 27 rokov.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta

Foto: fotolia.com