Poplatky v ambulanciách čakajú zmeny

stethoskop mit euro

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a včera o ňom rokovala vláda. Cieľom návrhu je precizovanie ustanovení, ktoré sa týkajú poplatkov v ambulantnej sfére. „Táto problematika patrí dlhodobo k najproblémovejším témam v rezorte, občania ju vnímajú mimoriadne citlivo a poplatky rôzneho druhu zaťažujú a trápia pacientov. Preto sme sa rozhodli sprehľadniť túto oblasť a vyjsť v ústrety pacientom,“ zdôraznil štátny tajomník MZ SR Viliam Čislák. Na uvedený problém poukazujú aj mnohé pacientske podnety a sťažnosti, ktoré sa týkajú práve neprehľadného systému platieb v ambulanciách.

Na ministerstve zdravotníctva bola vytvorená pracovná skupina, ktorá systematicky vyhodnocovala podnety pacientov, ako aj skúsenosti odborov zdravotníctva samosprávnych krajov Slovenska, ktoré sa touto problematikou zaoberajú pravidelne. „Prínosom pri riešení tejto témy je aj spolupráca MZ SR s Jednotou dôchodcov Slovenska, ako aj s Asociáciou na ochranu práv pacientov. Navyše, priebežné výsledky interného prieskumu MZ SR z projektu Pýtajte sa lekára zatiaľ potvrdzujú, že poplatky vnímajú pacienti ako mimoriadne nejasnú a problémovú oblasť, a to bez rozdielu veku“, informoval štátny tajomník Viliam Čislák.

Nebolo jednoduché nájsť kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane ochráni pacienta a na strane druhej neobmedzí ekonomickú činnosť ambulantných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavuje koncepciu zmenených pravidiel pri výbere poplatkov v ambulantnej sfére, s dôrazom na tieto skutočnosti:

• poplatky v zdravotníctve bude môcť ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberať iba v taxatívne uvedených prípadoch,

• môže ísť iba o také poplatky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,

• cenník poplatkov bude schvaľovať VÚC,

• ambulantný poskytovateľ bude môcť vybrať iba taký poplatok, ktorý je uvedený v schválenom cenníku.

Na doklade o zaplatení poplatku musí byť uvedená presná špecifikácia poplatku z cenníka schváleného VÚC.

Súčasťou zdravotného výkonu bude aj:

- objednanie pacienta na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,

- vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,

- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

- potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,

- vypísanie odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti.

Poplatok za prednostné ošetrenie môže poskytovateľ vybrať od pacienta len vtedy, ak ho objedná do 10- tich pracovných dní, inak sa považuje objednanie pacienta za objednanie, ktoré je súčasťou zdravotného výkonu (t.j. lekár nie je oprávnený vyberať poplatok).

Zákon zároveň stanovuje, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad rozsah spoluúčasti poistenca stanovenej právnymi predpismi.

Zákon počíta s účinnosťou od 1. marca 2015. Poskytovatelia budú povinní doručiť samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu najneskôr do 31. marca 2015. Samosprávny kraj má na schválenie tohto zoznamu 60-dňovú lehotu od jeho doručenia.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com