Predstavia Národný akčný plán pre problémy s alkoholom do roku 2020

no-alcoholNárodný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020: implementácia v praxi je názov odbornej konferencie, počas ktorej 28. októbra 2013 v Bratislave predstavia Európsky akčný plán na zníženie škodlivých účinkov alkoholu 2012-2020. Zároveň uvedú do života slovenský Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Účastníci konferencie budú diskutovať o takých závažných otázkach ako je možnosť zmeniť postoj slovenskej verejnosti k užívaniu alkoholu, či možnosti obmedziť reklamu na alkohol a sponzoring so strany výrobcov a distribútorov alkoholických nápojov. Chýbať nebudú ani nové odporúčania na liečbu alkoholovej závislosti.

Podujatie sa koná v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2012-2013, program „Príprava a implementácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom“ a v rámci Mesiaca o duševných poruchách na Slovensku. Organizačne a logisticky ho zabezpečuje Liga za duševné zdravie SR.

Autor: PK

Celý program nájdete tu: Program konferencie