Realizácia Národného zdravotníckeho informačného systému odložená

SONY DSC

Ministerstvo zdravotníctva realizovalo proces verejného obstarávania pre Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) ako rozsiahly a mimoriadne komplikovaný projekt pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel a rovnakého prístupu k uchádzačom. Proces verejného obstarávania však presiahol časový rámec, ktorý umožňuje bezpečnú realizáciu projektu. Na Úrade pre verejné obstarávanie totiž aj v súčasnosti pokračuje  konanie o námietkach jedného z uchádzačov a pred jeho ukončením nie je možné podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom.

Keďže zostávajúci časový priestor predstavuje riziko pre úspešnú realizáciu projektu do konca aktuálneho programovacieho obdobia, MZ SR v snahe eliminovať prípadné neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami zvážilo tieto riziká a po dohode s Ministerstvom financií SR – ako riadiacim a sprostredkovateľským orgánom operačného programu Informatizácia spoločnosti – rozhodlo o bezodkladnom ukončení procesu verejného obstarávania projektu. Súčasne požiadalo MF SR o okamžité mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj o prípravu novej zmluvy z prostriedkov programovacieho obdobia 2014-2020.

Uvedený projekt mal okrem iného zabezpečiť infraštruktúru pre celonárodné pripojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému elektronického zdravotníctva. Posun termínov v tomto návrhu zosúlaďuje vytváranie technických prístupových prostriedkov pre poistencov s pripravenosťou infraštruktúry poskytovateľov. Súčasne s posunom termínu účinnosti príslušných ustanovení sa navrhuje, aby finančne náročné činnosti certifikačnej autority pre preukazy poistencov s elektronickým čipom a zabezpečenie ich vyhotovenia nevykonávala príslušná zdravotná poisťovňa, ale aby tieto činnosti vykonávalo pre všetky zdravotné poisťovne Národné centrum zdravotníckych informácií.

Realizácia NZIS sa na základe týchto zmien odkladá o dvanásť mesiacov, čo však priamo nesúvisí  s  realizovaným projektom Elektronické služby zdravotníctva. Prioritou ministerstva ďalej zostáva eHealth  a práce na ňom pokračujú. Nevyhnutné úpravy legislatívy súvisiacej s posunom realizácie pripraví ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: archív redakcie