Relatívna mzda v zdravotníctve má stúpajúcu tendenciu

stethoskop mit euro
Relatívna mzda v zdravotníctve SR, teda pomer priemernej mzdy v odvetví zdravotníctva k priemernej mzde v hospodárstve SR, má stúpajúcu tendenciu. Mzdy v zdravotníctve sú tiež podľa senior analytika Health Policy Institute (HPI) Karola Morvaya menej regionálne diferencované ako mzdy vo väčšine iných odvetví. Je tu podstatne výraznejšia nivelizácia.

Poukázal na to, že podľa porovnania na základe dát Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb dosiahla relatívna mzda v zdravotníctve svoje dno opakovane v rokoch 2000 a 2005, a to asi 86 percent priemernej mzdy v hospodárstve. “Odvtedy však stúpa a v roku 2013 už o 16 percent presiahla priemernú mzdu v hospodárstve,” doplnil Morvay.

Relatívna mzda lekárov stúpla, a to z minimálnej úrovne 175 % priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2000 na takmer 254 percent v roku 2013. Pomer miezd lekárov k priemernej mzde v hospodárstve je tak podľa Morvaya porovnateľný s takýmto pomerom v iných ekonomikách regiónu. Aj relatívna mzda sestier v SR mala rastúcu tendenciu, nie však tak výrazne.

Lepšie platy majú lekári vo fakultných či univerzitných nemocniciach. Ako ďalej priblížil Morvay, ich mzdy dosahovali v roku 2008 okolo 208 percent priemernej mzdy v ekonomike, v roku 2013 to bolo 256 percent. Podobne to platí pre mzdy sestier, kde je posun zo 110 na 121 percent výšky priemernej mzdy v hospodárstve SR v období od roku 2008 do roku 2013.

“Najmenej priaznivo z tohto porovnania vychádzajú lekári a sestry v zariadeniach, ktoré fungujú ako neziskové organizácie,” povedal Morvay. Myslí si, že lepšia relatívna pozícia lekárov a sestier vo fakultných a univerzitných nemocniciach zrejme súvisí aj s rozdielnymi platbami zo strany zdravotných poisťovní, keďže tieto sú zvýhodnené ako koncové nemocnice.

Analýza HPI tiež ukázala, že pokiaľ by štát vyhovel platovým požiadavkám sestier, vyžiadalo by si to na budúci rok 85 miliónov eur. Sestry na rozdiel od lekárov nemajú zatiaľ mzdy garantované legislatívou. Lekárom sa v roku 2015 platy zvýšia, čo bude mať dopad 37 miliónov eur.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com