Rezidentský program je otvorený pre prihlásenie uchádzačov

Doctor talking to senior patient

Po vyhlásení výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie a stretnutí s predstaviteľmi vysokých škôl sú informačné semináre o Rezidentskom programe ďalším krokom tohto projektu. Informácie o Rezidentskom programe môžu záujemcovia – študenti aj absolventi medicíny – získať už na budúci týždeň. Termíny informačných seminárov zverejnila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Na stretnutiach sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti o programe, napr. ako sa do programu v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých alebo všeobecné lekárstvo pre deti a dorast prihlásiť, prípadne, aké sú podmienky zaradenia zdravotníckeho pracovníka.

 Termíny informačných seminárov

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Termín: 23. apríl 2014

Čas: 14:00 hod.

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK

Adresa: dekanát JLF UK, 1. poschodie, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín: 24. apríl 2014

Čas: 13:00 hod.

Miestnosť : Aula Lekárskej fakulty

Adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín:24. apríl 2014

Čas:14:00 hod.

Miestnosť: poslucháreň I. internej kliniky LF UK a UNB, 1. poschodie

Adresa: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava

Rezidentský program

Realizáciu projektu Rezidentský program odštartovalo vyhlásenie výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie pre verejné a štátne vysoké školy, ktoré sú akreditované na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria.

Cieľom Rezidentského programu je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov, zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, a predovšetkým zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. Vzdelávanie pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva a pediatrie bude mať novú náplň. Príprava sa zameria najmä na prax a jej hlavnou časťou bude vzdelávanie a práca rezidenta v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Vzdelávanie v lôžkových zariadeniach zabezpečí komplexnú prípravu budúceho všeobecného lekára a pediatra. Poslednou časťou výučby bude polročná stáž rezidenta v ambulancii všeobecného lekára, kde bude sumarizovať získané poznatky v praxi. Novinkou je aj to, že príprava na špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo bude trvať 3 roky, v odbore pediatria to budú 4 roky. Počas celého rezidentského štúdia má prijatý uchádzač garantované pracovné miesto vo fakultnej, prípadne univerzitnej nemocnici s rovnakým finančným ohodnotením ako iní neatestovaní lekári.

Ministerstvo zdravotníctva SR sa zameralo na uvedené špecializácie práve z dôvodu nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku. Vzdelávanie v oboch odboroch sa tak v súlade s požiadavkami modernej edukácie v podmienkach EÚ maximálne zameria na prax.

MZ SR bude aktuálne informácie o Rezidentskom programe zverejňovať aj na svojej webovej stránke v priečinku „Rezidentský program“.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com