S hepatitídou C bojujeme viac ako štvrťstoročie

foto

Od objavenia pôvodcu vírusovej hepatitídy C ubehlo už viac ako 25 rokov, no paradoxne aj napriek  liečiteľnosti tohto ochorenia stále zostáva závažným zdravotníckym a spoločenským problémom.

Odhaduje sa, že vírusom hepatitídy C (HCV) je na Slovensku nakazených približne 33 000 až 35 000 pacientov, lenže odhalených infekcií je len asi 10%. HCV infekcia sa prenáša predovšetkým infikovanou krvou a telesnými tekutinami. Veľká časť pacientov bola nakazená ešte pred objavením HCV v roku 1989 krvnými transfúziami, rizikovou skupinou sú preto aj pacienti s hemofíliou a pacienti podstupujúci hemodialýzu. Medzi rizikové faktory prenosu patrí hlavne užívanie intravenóznych drog, tetovanie alebo zavedenie piercingu nesterilnými nástrojmi, či prekonané častejšie invazívne alebo chirurgické zákroky.  Vzhľadom na charakter práce musia byť obozretní aj všetci zdravotnícki pracovníci.

Prejavy hepatitídy C sú často spočiatku neprítomné alebo nešpecifické a ťažko rozpoznateľné. U niektorých pacientov môžeme zaznamenať mierne zvýšenie transamináz, hlavne ALT. Neskôr, s progredujúcoufibrózou pečene, dochádza u časti prípadov k rozvoju cirhózy a s ňou spojených komplikácii ako je hepatocelulárny karcinóm. Chýbajúca alebo nešpecifická symptomatológia hepatitídy C vedie k tomu, že priemerná doba od objavenia sa prvých známok infekcie, napr. zvýšenej aktivity ALT, do dispenzarizácie a liečby pacienta v špecializovanom parkovisku, je alarmujúcich 6,5 roka. Vďaka týmto faktorom očakávame v nadchádzajúcich rokoch záchyt hlavne pacientov v pokročilejších štádiách ochorenia.

V liečbe hepatitídy C sa v súčasnosti do popredia dostávajú bezinterferónové režimy, pri použití ktorých presahuje úspešnosť vyliečenia 95%. Zároveň sa pri ich použití výrazne skrátila dĺžka liečby a zlepšil bezpečnostný profil.

Pacientov, ktorí sa liečbou zbavili vírusu hepatitídy C, je možné považovať za vyliečených. U časti vyliečených pacientov v štádiu pokročilej fibrózy a cirhózy však stále pretrváva malé riziko rozvoja hepatocelulárneho karcinómu a zlyhania pečene. Ak chceme spomaliť alebo dokonca zastaviť šírenie infekcie HCV, je potrebné zlepšiť, okrem zvyšovania účinnosti a bezpečnosti liečby, jej dostupnosť v počiatočných štádiách ochorenia a zintenzívniť úsilie v skríningu pacientov, kde majú svoje nezastupiteľné miesto lekári primárneho kontaktu.

Autor: doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD., Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Foto: autor