Leteckí záchranári sú prostriedkom predvolebného boja

TASR

Minister zdravotníctva Viliam Čislák vyzval predsedu KDH Jána Figeľa a experta KDH pre zdravotníctvo, zároveň aj manažéra súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Mariána Faktora, aby prestali klamať a zavádzať cez médiá slovenskú verejnosť.

Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), na tlačovej konferencii KDH údajne odznelo niekoľko úmyselne zavádzajúcich faktov. Obaja predstavitelia KDH tvrdili, že navýšenie platieb pre leteckých záchranárov je len z dôvodu obnovy leteckého parku, čo podľa MZ SR nie je pravda.

MZ SR deklarovalo, že k navýšeniu platieb pristúpilo po dôkladnej ekonomickej analýze, ktorú vie rezort doložiť. Dôvodom na zvýšenie cien za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulanciami vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je podľa ministra to, že súčasné ceny nepokrývajú v dostatočnej miere ekonomicky oprávnené náklady, čo môže mať negatívny dopad na kvalitu poskytovania vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Poskytovateľ danej služby mal doteraz problém zabezpečiť chod vrtuľníkových staníc.

Nárastom nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulanciou VZZS vplyvom rastu cien vstupov, prijatých legislatívnych zmien (napr. v Zákonníku práce, v zákone o sociálnom poistenia, v zákone o zdravotnom poistení) tak dochádza k nedofinancovaniu tohto segmentu.

MZ SR zaslalo médiám zoznam najčastejších otázok a odpovedí MZ SR k tejto téme:

Výška pevnej ceny za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby sa mení z 56 429,66 eur na 90 285 eur.  Táto suma cez 90 tis. eur je pre jednu stanicu na mesiac?

Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 90 285 eura mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území.

MZ upravuje maximálnu cenu za letovú minútu na 37,50 eur. Znamená to, že za každú minútu letu záchranárskeho vrtuľníka si stanica účtuje 37,50 eur? Táto letová minúta sa počíta pri každom zásahu VZZS, alebo len  špecifických prípadoch?

Pevná cena dopravy vrtuľníkom za každú letovú minútu je 37,50 eura.  Letová minúta je uhradená v prípade že je let indikovaný operačným strediskom a v prípade že je pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť (nie je uhradená keď vrtuľník napr. nemôže pristáť pre zmenu poveternostných podmienok, pre neprístupný terén, a nie je poskytnutá zdravotná starostlivosť).

Prečo MZ pristúpilo k zmene týchto platieb?

Dôvodom na zvýšenie cien za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulanciami vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je, že súčasné ceny nepokrývajú v dostatočnej miere ekonomicky oprávnené náklady, čo môže mať negatívny dopad na kvalitu poskytovania vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Poskytovateľ danej služby mal problém zabezpečiť chod vrtuľníkových staníc.

Nárastom nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulanciou VZZS vplyvom rastu cien vstupov, prijatých legislatívnych zmien (napr. v Zákonníku práce, v zákone o sociálnom poistenia, v zákone o zdravotnom poistení) dochádza k nedofinancovaniu tohto segmentu.

Účelom navrhovanej zmeny regulácie cien záchrannej zdravotnej služby je zabezpečiť primerané finančné krytie nákladov pre ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, čo bude mať pozitívny vplyv na včasné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kto hradí tieto sumy pre ambulancie VZZS, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne, prípadne je to nejako podelené?

Na úhrade uvedených nákladov sa budú podieľať:

-           zdravotné poisťovne v rámci  verejného zdravotného poistenia

-           Ministerstvo zdravotníctva SR  -  štátny rozpočet u  poistencov podľa § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.,

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  – za výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby poskytnuté cudzincom pochádzajúcim zo štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené medzinárodné zmluvy   a poistencom Európskej únie.

To znamená, že 90 285 eur dostane ambulancia VZZS každý mesiac, bez ohľadu na to či zasahuje alebo nie- jednoducho paušálnu platbu?

Áno, ide o tzv. mesačnú paušálnu platbu. Dôvodom je aj skutočnosť, že  ambulancie VZZS sú v nepretržitej 24-hodinovej službe, čím je zabezpečená rýchla  a okamžitá reakcia v prípade potreby zdravotníckeho zásahu.

A ak vrtuľník zasahuje, lebo pokyn dostali z operačného strediska, pripočítavajú sa jej k tomuto paušálu peniaze za letové minúty, tak to je?

Áno, ak vrtuľník zasahuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  má uhrádzanú platbu aj za letové minúty, ale len v prípade, že príde aj k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a úspešnému zásahu.

Bola požiadavka z ATE na navyšovanie platieb, alebo s tým MZ prišlo samé od seba?

Ministerstvo zdravotníctva sa touto problematikou zaoberalo na základe predložených žiadostí poskytovateľa VZZS.  MZ SR požiadalo poskytovateľa VZZS  o predloženie podrobných ekonomických podkladov k vykonaniu analýzy a posúdenia požiadavky poskytovateľa z hľadiska ekonomickej oprávnenosti nákladov. Na základe údajov od poskytovateľa, údajov NCZI, údajov od zdravotných poisťovní, MZ SR ako cenový orgán dospelo k rozhodnutiu, že regulovaná cena v súčasnej dobe nepokrýva ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa.

Prečo financovanie MZ mení teraz, prečo financovanie nezmenilo pred udeľovaním licencií ambulanciám VZZS v roku 2013, ako to rezort urobil pri záchrankách?

Počas žiadneho výberového konania sa neurčovali cenové podmienky, ktoré by mali platiť počas celého obdobia prevádzkovania, čo neznamená, že cena, ktorá je aktuálna v období výberového konania, nemôže byť menená v období nasledujúcich rokov. Nakoľko pri regulovaní cien v oblasti zdravotníctva MZ SR ako regulačný orgán postupuje v súlade so zákonom o cenách, t. j. posudzuje stanovenú výšku cien z hľadiska oprávnených nákladov, MZ SR ako cenový orgán je oprávnené rozhodnúť o úprave výšky regulovanej ceny v prípade, že súčasná cena nepokrýva v dostatočnej miere ekonomické oprávnené náklady na túto činnosť.

Môžete vysvetliť,  ako navýšenie platieb pre VZZS bude kryté iným vnútorným prerozdelením zdrojov v prospech segmentu záchrannej zdravotnej služby?

Rozhodujúcou je skutočnosť, že zvýšené náklady na tento druh zdravotnej starostlivosti budú hradené zdravotnými poisťovňami z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V rámci intersektorového členenia zdravotné poisťovne presmerujú tieto zvýšené výdavky na poskytovanie VZZS. Dávame do pozornosti aj medziročný rast príjmov zdravotných poisťovní v rámci verejného zdravotného poistenia, z ktorého je potrebné zabezpečiť v rámci verejného záujmu aj poskytovanie záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR