Primárna zdravotná starostlivosť musí byť efektívnejšia

Young doctors during a consultation

Oblasť primárnej zdravotnej starostlivosti je jednou z priorít ministerstva zdravotníctva, preto pripravilo projekt jej reformy. Ťažiskom fungovania zdravotných systémov 21. storočia je pružnejšia, efektívnejšia a kvalifikovanejšia odborná spolupráca. Takýto koncept zahŕňa: tímové poskytovanie starostlivosti; nové formy jej poskytovania, postupné zvyšovanie kompetencií všeobecných lekárov, starostlivosť občanov o vlastné zdravie; finančnú efektívnosť a zlepšenie strategického plánovania a   spolupráce medzi odborníkmi.
„V primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti absentuje účinný manažment chronických ochorení na jednom mieste a nemocničné zariadenia disponujú nadrozmerným počtom akútnych lôžok, čo je samozrejme, neefektívne. Prichádza k zbytočnému odčerpávaniu financií z primárnej zdravotnej starostlivosti a  verejného zdravotníctva. Tento stav treba zmeniť,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký. Priemerný ročný počet návštev slovenských pacientov u lekára je takmer dvakrát vyšší (11,3) ako priemer OECD (6,4). Jedným z dôvodov tohto stavu je aj nevhodné rozloženie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku máme vysokú mieru rozdrobenosti najmä všeobecných lekárov a pediatrov, konzultácia u špecialitu pre občanov z vidieka je neraz takmer neriešiteľným problémom:
620 obcí
1 290 kontaktných miest (adries) – 2 780 praktických lekárov pre dospelých
783 kontaktných miest (adries) -  1 251 pediatrov.

Ďalším problémom je vysoká návštevnosť pacientov špecializovaných ambulancií. Všeobecní lekári odporúčajú viac ako 60% pacientov s chronickými ochoreniami k ambulantným a nemocničným špecialistom. V krajinách EÚ sa kladie oveľa väčší dôraz na manažment pacienta v primárnom kontakte a ich integráciu so špecialistami v záujme dostupnejšej a efektívnejšej diagnostiky a liečby pacienta. „Takýto prístup je predpokladom kvalitnejšieho  manažmentu pacienta, zníženia počtu zbytočných odporúčaní pacientov k špecialistom a rýchlejšej dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Preto práve ambulancia všeobecného lekára má byť základným miestom, kde sa poskytuje najväčšia časť zdravotnej starostlivosti pacientom s chronickými ochoreniami,“ informovala hlavná odborníčka MZ SR  pre všeobecné lekárstvo MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA.

Súčasťou navrhovaných zmien je koncepcia integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú MZ SR prvýkrát predstavilo v dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 (schválený v decembri 2013). Základom integrovanej zdravotnej starostlivosti je  zlepšenie dostupnosti všeobecných lekárov a špecialistov na konkrétnom mieste v danom mikroregióne.

Prínosy Integrovaných centier zdravotnej starostlivosti

• kvalitnejšia primárna zdravotná a sociálna infraštruktúra;
• lepší prístup k integrovaným multidisciplinárnym službám základnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti;
• zlepšenie podpory verejného zdravia obyvateľstva a sociálnej integrácie v komunitách sociálne ohrozených a znevýhodnených skupín obyvateľstva;
• zvýšenie vzdelávania a odbornej prípravy budúcich pracovníkov v primárnej starostlivosti;
• zníženie počtu konzultácií u špecializovaných lekárov, ktoré sa týkajú  dlhodobo kompenzovaných pacientov s chronickými ochoreniami; zároveň posilnenie primárnej starostlivosti formou konzultácií, aby sa dosiahlo zníženie akútnych hospitalizácií;
• komplexnejší manažment pacienta s chronickými ochoreniami na jednom mieste.
Ide o novú integrovanú odbornú, manažérsku a pracovnú kultúru, ktorá zahŕňa spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti v komunite, ako aj medzi zdravotníckymi a sociálnymi poskytovateľmi v zdravotníctve a ďalšími sektormi.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com