Slovenskí pacienti ročne spotrebujú 8 miliónov balení antibiotík

Bez názvu

Situácia v predpisovaní antibiotík a stav rezistencie baktérií na antibiotiká je vážna. Strata účinnosti antibiotík je celosvetový problém, predstavuje reálnu hrozbu vo verejnom zdravotníctve. Odolnosť baktérií na používané antibiotiká narastá rýchlejšie ako sú zavádzané nové antibiotiká do klinickej praxe. Stúpa hlavne ambulantná spotreba antibiotík, mení sa aj skladba použitých antibiotík. Väčšina infekcií dýchacieho traktu je vírusového pôvodu a liečba antibiotikami pacientovi vtedy neprináša žiadny benefit.

 Zvyklosti lekárov v preskripcii – málo analyzovaná oblasť

 

Preskripčné zvyklosti lekárov, ich motivácia a faktory, ktoré ich pri predpise antibiotickej liečby ovplyvňujú, sú doteraz málo analyzovanou oblasťou ambulantnej praxe. Každý liek, pre ktorý sa lekári rozhodnú a odporučia jeho užívanie pacientovi, je z určitého hľadiska zrkadlom ich samotných – ich vedomostí, skúseností, ale aj vonkajších vplyvov na ich prácu vrátane dostatku času, platnej legislatívy či informácií z odbornej literatúry a vzdelávacích akcií.

Výsledkom týchto často veľmi komplikovaných faktorov je napokon predpis samotného lieku, čo je už iba posledná fáza zložitých úvah lekára. Je nespochybniteľné, že pri nich nie je jednoduché orientovať sa v množstve účinných látok, firemných názvov, ale aj v interakciách, rezistencii, dostupnosti, celkovej cene lieku, doplatkoch pacientov, úhrade poisťovní, preskripčných a indikačných obmedzeniach… Čo všetko musí lekár brať do úvahy, pokiaľ pacientovi predpíše konkrétne antibiotikum? Čo ovplyvňuje jeho rozhodnutie?

„Antibiotikum je zázrakom modernej medicíny, ale aj potenciálnou hrozbou pri jeho nesprávnom používaní – preto musí byť jeho preskripcia racionálna, efektívna a cielená,“ povedala MUDr. Monika Palušková, MBA, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

MIKROMED sleduje rezistenciu

Mikrobiologický projekt MIKROMED prebieha od roku 2000. Sleduje antibiotickú rezistenciu u bakteriálnych infekcií dýchacích ciest. Trendy výskytu rezistencie sú v neprospech celej skupine makrolidových antibiotík. Streptococcus pyogenes ako hlavný pôvodca bakteriálnej tonzilofaryngitídy je stále výborne citlivý na penicilín, ktorý je terapeuticky plne indikovaný. Len u pacientov alergických na penicilín sú alternatívou makrolidové antibiotiká. V porovnaní s rokom 2000 sa trojnásobne zvýšila aj odolnosť pneumokokov na celú skupinu makrolidov. Naopak, nízka rezistencia na penicilínové antibiotiká oprávňuje používať v liečbe penicilín, resp. amoxicilín.

Slovenskí pacienti ročne spotrebujú 8 mil. balení antibiotík

Veľmi odolné baktérie ako napríklad kmene zlatého stafylokoka, Escherichia coli alebo Klebsiella môžu spôsobiť aj smrť pacienta. Slovenskí pacienti ročne spotrebujú 8 mil. balení antibiotík, ktoré stoja 2 mld. Sk, pričom 80% spotreby pripadá na ambulantnú starostlivosť, zvyšok na nemocnice. 27% antibiotickej liečby predpisujú pediatrické ambulancie a častým či nevhodným užívaním sa rezistencia môže v organizme pestovať už od mladého veku.

“Situácia v predpisovaní antibiotík a stav rezistencie baktérií na antibiotiká je vážna a Kancelária WHO na Slovensku bola spoluorganizátorom viacerých podujatí na túto tému. Prijali sa aj určité opatrenia na zamedzenie nekontrolovaného predpisovania ATB. Ukazuje sa, že to všetko prináša prvé ovocie. Nielenže lekári viac zvažujú, kedy a čo predpísať, ale ani pacienti sa ATB nedomáhajú tak ako v minulosti.” povedala MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku.

Projekt E-BUG učí žiakov, aj rodičov

Celoeurópsky projekt E-BUG sa zameriava na vzdelávanie detí v oblasti mikroorganizmov a infekčných ochorení. Pilotný výučbový program na Slovensku beží od roku 2012 na základných školách v Rači pod vedením prednostky Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Doc. MUDr. Heleny Hupkovej, PhD. Jeho cieľom je naučiť deti už od útleho veku zodpovednému prístupu k užívaniu antibiotík. Výučbový materiál sa zaoberá 4 základnými témami: mikroorganizmy, šírenie infekcií, prevencia infekcií a liečba infekcií. Žiakov vyučujú študenti LF UK a vďaka programu si nielen žiaci, ale aj rodičia uvedomia nutnosť rozumného užívania antibiotík.

Autor: PK